תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה)

תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), תשל״א–1971

תקנות בדבר תביעה לפיצויים והדיון בה


ק״ת תשל״א, 839; תשנ״ח, 554.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״ח]
בתקנות אלה –
”ועדה“ – ועדה מקומית, לרבות ועדה מיוחדת שהוקמה לפי סעיף 34 לחוק, ועדה מחוזית המשתמשת בסמכויותיה לפי סעיף 12 לחוק וועדה משותפת שהוקמה לפי סעיף 37 לחוק ושניתנו לה סמכויות לפי סעיף 39 לחוק לענין תקנות אלה;
”ועדה מחוזית“ – (נמחקה);
”ועדה מקומית“ – ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף 17 לחוק;
”שמאי מקרקעין“ – כמשמעותו בחוק שמאי מקרקעין, תשכ״ב–1962;
”תובע“ – התובע פיצויים לפי סעיף 197 לחוק.
הגשת תביעה לפיצויים
תובע יגיש תביעה לפיצויים בטופס שבתוספת למשרדי הועדה שבתחום מרחב התכנון שלה נערכה התכנית.
המצאת מסמכים
תובע יצרף לטופס שבתוספת הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות המפורטות בטופס שבתוספת.
קבלת התביעה
הועדה תאשר את קבלת התביעה בספח לטופס שבתוספת.
המועד לסיום הדיון בועדה [תיקון: תשנ״ח]
הועדה תסיים את הדיון בתביעה לפיצויים תוך תשעים ימים מיום קבלתה.
[תיקון: תשנ״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ח]
(בוטלה).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), תשל״א–1971“.

תוספת

טופס

(תקנות 2 ו־4)

[תיקון: תשנ״ח]
(הטופס הושמט)


י״ד באדר תשל״א (11 במרס 1971)
  • יוסף בורג
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.