תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה)

תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 1454.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) ו־(ג) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”דירת תמורה“ ו”תשלומי ארנונה“ – כהגדרתם בסעיף 17 לחוק;
”הכנסה“, ”הכנסה חודשית ממוצעת“ – כהגדרתם בתקנה 2(8)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ״ג–1993;
”העלאה“ – למעט העלאה בשיעור העדכון השנתי ולמעט העלאה של כלל תעריפי הארנונה ברשות המקומית או של כלל תעריפי הארנונה לנכסים המשמשים למגורים ברשות המקומית;
”המועד הקובע“ – המועד הראשון שבו ניתן להטיל ארנונה על דירת התמורה;
הנחה מארנונה
מחזיק בדירת תמורה, שהתקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 3, יהיה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה שהוטלה עליו בשנת כספים; הנחה כאמור תינתן בשל דירת תמורה אחת בלבד בעד השטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירת התמורה ובין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמת, לפני מכירת הזכויות בה, וזאת עד תום חמש שנים מהמועד הקובע, בשיעורים אלה:
(1)
עד תום שנתיים מהמועד הקובע – 100 אחוזים;
(2)
בתקופה שמתום שנתיים מהמועד הקובע ועד תום שלוש שנים מהמועד הקובע – 75 אחוזים;
(3)
בתקופה שמתום שלוש שנים מהמועד הקובע ועד תום ארבע שנים מהמועד הקובע – 50 אחוזים;
(4)
בתקופה שמתום ארבע שנים מהמועד הקובע ועד תום חמש שנים מהמועד הקובע – 25 אחוזים.
תנאים למתן הנחה בארנונה
מחזיק בדירת תמורה יהיה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה לפי תקנה 2 אם התקיימו בו התנאים המפורטים להלן:
(1)
המחזיק הוא בעל הזכויות בדירת התמורה והיה בעל הזכויות והמחזיק בדירה הקודמת במשך שלוש שנים ברציפות לפחות, לפני שנהרסה;
(2)
הכנסתו החודשית הממוצעת של המחזיק אינה עולה על ההכנסה החודשית הממוצעת שמפורטת בתוספת, לפי מספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס.
אי־החלת העלאה בתשלומי הארנונה
על מחזיק בדירת תמורה שהתקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 3, לא תחול העלאה בתשלומי הארנונה בשל שינוי התעריף החל על האזור שבו נמצא הנכס, לרבות בשל שינוי סוג, סיווג או תת־סיווג הנכס, בנוגע לדירת תמורה אחת בלבד, וזאת עד תום חמש שנים מהמועד הקובע.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בטבת התשע״ט (1 בינואר 2019).

תוספת

(תקנה 3(2))

מספר נפשותהכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים
בשנת הכספים הקודמת לשנת הבקשה
115,000
222,500
326,100
429,703
536,798
643,896
750,994
858,092
965,190
10 ומעלה7,667 לנפש


כ׳ בכסלו התשע״ט (28 בנובמבר 2018)
  • אריה מכלוף דרעי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.