תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים ואסירים)

תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים ואסירים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים ואסירים), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 502, 1312.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79, 84א, 84א1 ו־84ז לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965, ובהתאם לסעיף 7(ב)(2) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975 (להלן – חוק בחירת ראש הרשות), לסעיף 4א לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד–1994 ולסעיף 14 לפקודת העיריות, ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין תקנה 22 בהסכמת השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בתקנות אלה –
”בוחר“ – בוחר המצביע בקלפיות לחיילים או בקלפיות לאסירים;
”המפקח הארצי“ – המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים;
”המפקח הצבאי“ – מי שהתמנה על ידי ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל להיות בא כוחו לפי סעיף 78(א) לחוק הבחירות;
”מיתקן“ – בית סוהר או מקום מעצר כהגדרתם בחוק הבחירות, שבו הוצבה קלפי לפי סעיף 84ה(ב);
”רשות מקומית“ – עירייה או מועצה מקומית.

פרק ב׳: הצבעת חיילים

ועדות קלפי
המפקח הצבאי או מי שהוא הסמיכו לכך ימנה את ועדות הקלפי לחיילים לפי סעיף 80(ג) לחוק הבחירות; לכל ועדת קלפי לחיילים ימונה חייל נוסף בשירות חובה אשר ישמש, במקרה הצורך, כחבר ועדת קלפי.
המעטפות החיצוניות
המעטפות שלתוכן יוכנסו מעטפות ההצבעה (להלן – המעטפות החיצוניות) יהיו מנייר לבן, בגודל של 17 על 12 ס״מ, והן יישאו את חותמתו של המפקח הארצי.
הספקה למקומות הקלפי
לא יאוחר מיום לפני יום הבחירות, יספק המפקח הצבאי לכל ועדת קלפי לחיילים (בפרק זה – ועדת קלפי) את הציוד המפורט להלן:
(1)
קלפי;
(2)
מנעול;
(3)
כמות מספקת של פתקי הצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה;
(4)
כמות מספקת של מעטפות הצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה;
(5)
כמות מספקת של מעטפות חיצוניות;
(6)
חוברת שתפרט את שמות כל הרשימות שבכל אחת מהרשויות המקומיות, שהוצעו ואושרו כדין, והאותיות שבהן סומנו, וכן את שמות המועמדים לראשות הרשות בכל אחת מהרשויות;
(7)
מודעה המציינת את הוראות הדין בדבר קולות פסולים;
(8)
פרגוד אחד או שניים לשם הסתרת הבוחר בתאי ההצבעה;
(9)
מיתקן להנחת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה;
(10)
מעטפות וחבל לאריזה;
(11)
הציוד המשרדי הדרוש;
(12)
סרגלים;
(13)
שולחן וכיסאות לחברי ועדת הקלפי;
(14)
אמצעי תאורה לשעת חירום.
פרסומים במקומות הקלפי
המפקח הצבאי או מי מטעמו יציג במקום בולט בכל מקום קלפי לחיילים (בפרק זה – מקום קלפי), וכן בתוך תא ההצבעה –
(1)
חוברת כאמור בתקנה 4(6);
(2)
מודעה כאמור בתקנה 4(7).
האחראי לסדר
יושב ראש ועדת הקלפי, בתיאום עם מפקד היחידה או הבסיס שבהם יימצא מקום קלפי, או מי מטעמו, יהיה אחראי להסדרת הכניסה של הבוחרים למקום הקלפי לשם הצבעה, והוא יתיר לכל חייל שיבקש להיכנס למקום הקלפי לשם הצבעה לעשות כן.
שעות ההצבעה וימי ההצבעה
(א)
מקום הקלפי יהיה פתוח להצבעה ביום הבחירות בלא הפסקה מ־8 בבוקר ועד 9 בערב, ואולם המפקח הצבאי, באישורו של המפקח הארצי, יהיה רשאי לקבוע לא יאוחר מחמישה ימים לפני יום הבחירות כי –
(1)
מקום קלפי מסוים ייסגר לפני השעות האמורות, ובלבד ששעת סגירת הקלפי לא תהיה לפני השעה 2 אחר הצהריים;
(2)
מקום קלפי מסוים יהיה פתוח להצבעה בשעות שיקבע, שהן במהלך 72 השעות המסתיימות במועד המאוחר ביותר של סיום ההצבעה ביום הבחירות כאמור בסעיף 55(א) לחוק הבחירות.
(ב)
שעות ההצבעה בכל מקום קלפי לפי תקנת משנה (א) יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר, לא יאוחר מחמישה ימים לפני יום הבחירות, באחת מדרכים אלה:
(1)
הודעת מסרון או הודעת דואר אלקטרוני שתישלח לכל חייל ולכל שאר הנוגעים בדבר;
(2)
מודעות שיוצגו בלוחות המודעות ובמקומות בולטים בבסיס;
(3)
דפי מידע שיימסרו לחיילים.
(ג)
על אף האמור בתקנה משנה (ב), בנסיבות חריגות שבהן לא ניתן להביא לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר את שעות ההצבעה במקום קלפי מסוים באחת הדרכים המפורטות לפי תקנת משנה (ב), יהיה ניתן להביא לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר את שעות ההצבעה שבאותו מקום קלפי באמצעות הודעה בעל פה, ובלבד שיובטח כי המידע כאמור נמסר לכל אחד מהחיילים והנוגעים בדבר.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א), המפקח הצבאי, באישור המפקח הארצי, יהיה רשאי להחליט כי מקום קלפי מסוים יוצב במקום ובשעות שיקבע, אם צרכים מבצעיים הצדיקו זאת; התקבלה החלטה כאמור, תימסר הודעה על שעות ההצבעה ומקום ההצבעה לחיילים הנוגעים בדבר בלא דיחוי.
איסור שימוש בטלפונים ניידים
ביום הבחירות, במשך כל שעות ההצבעה, לא יחזיק אדם, בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, מכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר, לרבות זימונית, כשהוא פועל; לא יתקשר ממכשיר כאמור ולא יקבל בו שיחות למעט חבר ועדת הקלפי, המפקח הצבאי או נציגו או המפקח הארצי או נציגו, לצורך מילוי תפקידם.
אמצעי זיהוי נוסף לחיילים
באזורים שקבע השר לפי סעיף 81(ג) לחוק, רשאי חייל לזהות את עצמו לפני ועדת הקלפי באמצעות כרטיס זיהוי שהוצא לפי סעיף 17 לאמנת ז׳נבה בדבר התנהגות כלפי שבויי מלחמה, 1949, ואינו חייב להזדהות באמצעי הזיהוי האמורים בסעיף 81 לחוק הבחירות.
אופן ההצבעה
(א)
משנזדהה בוחר לפי סעיף 81 לחוק הבחירות או לפי תקנה 9, תחזיק ועדת הקלפי ברשותה את אמצעי הזיהוי שבאמצעותו הזדהה הבוחר, ותמסור לו שתי מעטפות הצבעה; מעטפה אחת בצבע לבן לבחירת מועצת הרשות המקומית ומעטפה אחת בצבע צהוב לבחירת ראש הרשות המקומית.
(ב)
מצאה ועדת הקלפי כי מענו הרשום של בוחר, לפי הצהרתו בפניה, הוא בתחום רובע עירוני שבו מתקיימות בחירות לוועד הרובע העירוני או בתחום יישוב במועצה אזורית שבו מתקיימות בחירות לבחירת הוועד המקומי או הנציגות, תמסור ועדת הקלפי לבוחר, נוסף על המעטפות האמורות בסעיף קטן (א), מעטפת הצבעה בצבע כחול לבחירת הוועד המקומי, הנציגות או ועד הרובע העירוני ופתק הצבעה בצבע כחול.
(ג)
משקיבל בוחר את מעטפות ההצבעה, ייכנס לתא ההצבעה וישים בכל אחת מהמעטפות שנתנה לו הוועדה, את פתק ההצבעה המתאים למעטפה לפי הוראות אלה:
(1)
על פתק ההצבעה הלבן ירשום את אות או את אותיות הרשימה שהוא מצביע בעדה וישים את הפתק בתוך מעטפת ההצבעה הלבנה;
(2)
על פתק ההצבעה הצהוב ירשום את שם המועמד לראש הרשות שהוא מצביע בעדו וישים את הפתק בתוך מעטפת ההצבעה הצהובה;
(3)
על פתק ההצבעה הכחול, אם קיבל כזה לפי הוראות תקנת משנה (ב), ירשום את אות או את אותיות הרשימה שהוא מצביע בעדה בבחירות לוועד המקומי, הנציגות או ועד הרובע העירוני, לפי העניין, וישים את הפתק בתוך מעטפת ההצבעה הכחולה.
(ד)
הרישום בכתב יד לפי תקנת משנה (ג) יתבצע בעט בצבע כחול בלבד וייעשה בעברית, בערבית או בשתי השפות.
(ה)
בבחירות לפי סעיף 9(ד) לחוק בחירת ראש הרשות שמתמודד בהן מועמד אחד בלבד, ההצבעה תהיה בעדו או נגדו; הבוחר יכתוב על פתק צהוב את שם המועמד או את המילה ”נגד“, לפי העניין, וישים את הפתק בתוך מעטפת ההצבעה הצהובה.
(ו)
לאחר שהכניס הבוחר את מעטפות ההצבעה שלו לתוך המעטפה החיצונית, ימסור את המעטפה החיצונית לוועדת הקלפי, שתציין על פניה פרטים אלה:
(1)
מספר הזהות של הבוחר;
(2)
שם המשפחה של הבוחר;
(3)
שמו הפרטי של הבוחר;
(4)
שנת הלידה של הבוחר;
(5)
שם הורה של הבוחר;
(6)
שם משפחה קודם של הבוחר, אם שונה;
(7)
מענו של הבוחר;
(8)
מספרו האישי של הבוחר, ככל שישנו;
(9)
מספר קלפי.
(ו)
ועדת הקלפי תרשום בפרוטוקול הנערך בהתאם להוראות תקנה 12 את כל הפרטים המתייחסים לבוחר ותמסור את המעטפה החיצונית לידי הבוחר שידביקה ויטילה לתוך הקלפי לעיני ועדת הקלפי.
סגירת הקלפי
(א)
מיד אחרי גמר ההצבעה, תאטום ועדת הקלפי את החריץ שבקלפי על ידי הדבקת מדבקה ותרשום על המדבקה או לידה את המילים ”ועדת קלפי צבאית“ ואת מספר הקלפי; ההדבקה תיעשה כך שלא תהיה כל אפשרות להוסיף מעטפות לתוך הקלפי או להוציא מעטפות ממנה.
(ב)
שני חברי ועדת הקלפי יחתמו על המדבקה כאמור בתקנת משנה (א) באופן שחתימותיהם יהיו בחלקן על המדבקה ובחלקן על הקלפי.
פרוטוקול של ועדת קלפי
(א)
ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול על פתיחת הקלפי ועל מהלך ההצבעה לפי טופס 1 שבתוספת (להלן – פרוטוקול ועדת הקלפי), ותעביר מיד בסיום ההצבעה את הפרוטוקול עם כל חומר ההצבעה לנציגי המפקח הצבאי, לצורך העברתו לאחראי אשר מונה לפי תקנה 24.
(ב)
כל חברי ועדת הקלפי יחתמו על פרוטוקול ועדת הקלפי; לא חתם אחד מחברי הוועדה על הפרוטוקול, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.

פרק ג׳: הצבעת אסירים

רשימת בתי סוהר ומקומות מעצר
הרשימה שיעביר השר לביטחון הפנים לשר לפי סעיף 84ה(א) לחוק הבחירות תכלול את הפרטים שלהלן:
(1)
מספר הקלפיות שמוצע שיוצבו בכל בית סוהר או מקום מעצר;
(2)
שמות מפקדי בתי הסוהר ומפקדי מקומות המעצר ופרטי ההתקשרות עמם;
(3)
מספר השוטרים, הסוהרים האסירים והעצורים שצפויים לשהות בכל בית סוהר ומקום מעצר ביום הבחירות.
ועדות קלפי
חברי ועדת קלפי לאסירים (בפרק זה – ועדת קלפי) ומזכיר הוועדה ימונו על ידי המפקח הארצי או מי שהוא הסמיך לכך באמצעות מסירת כתבי מינוי חתומים בידי המפקח הארצי או מי שהוא הסמיך לכך, לפי טופס 2 שבתוספת; מינוי כאמור יהיה כפוף להוראות סעיף 84ו(ב) לחוק הבחירות.
הספקה למקומות הקלפי
(א)
לא יאוחר מיום לפני יום הבחירות, יספק המפקח הארצי לכל ועדת קלפי לאסירים את הציוד המפורט להלן:
(1)
קלפי;
(2)
מנעול;
(3)
כמות מספקת של פתקי הצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה;
(4)
כמות מספקת של מעטפות הצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה;
(5)
כמות מספקת של מעטפות חיצוניות;
(6)
חוברת שתפרט את שמות כל הרשימות שבכל אחת מהרשויות המקומיות, שהוצעו ואושרו כדין, והאותיות שבהן סומנו, וכן את שמות המועמדים לראשות הרשות בכל אחת מהרשויות;
(7)
מודעה המציינת את הוראות הדין בדבר קולות פסולים;
(8)
פרגוד אחד או שניים לשם הסתרת הבוחר בתאי ההצבעה;
(9)
מיתקן להנחת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה;
(10)
מעטפות וחבל לאריזה;
(11)
הציוד המשרדי הדרוש;
(12)
סרגלים.
(ב)
בכל מיתקן, יספק מפקד המיתקן לכל ועדות הקלפי לאסירים את הציוד המפורט להלן:
(1)
שולחן וכיסאות לחברי ועדת הקלפי;
(2)
אמצעי תאורה לשעת חירום.
החלת הוראות
הוראות תקנות 5, 8 ו־10 עד 12 יחולו גם על בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:
(1)
בתקנה 5, במקום ”המפקח הצבאי“ יבוא ”מפקד המיתקן“ ובמקום ”לחיילים (בפרק זה – מקום קלפי)“ יקראו ”לאסירים“;
(2)
בתקנה 8, במקום ”המפקח הצבאי או נציגו“ יקראו ”מפקד המיתקן או נציגו“ ובמקום ”חבר“ יקראו ”מזכיר“;
(3)
(4)
(א)
בתקנת משנה (א), במקום ”ועדת קלפי צבאית“ יקראו ”ועדת קלפי לאסירים“;
(ב)
בתקנת משנה (ב), אחרי ”שני חברי ועדת הקלפי“ יקראו ”ומזכיר ועדת הקלפי“;
(5)
(א)
בתקנת משנה (א), המילים ”לנציגי המפקח הצבאי לצורך העברתו“ – לא ייקראו;
(ב)
בתקנת משנה (ב), אחרי ”כל חברי ועדת הקלפי“ יקראו ”ובכלל זה מזכיר הוועדה“.
האחראי לסדר
מפקד המיתקן שבו יימצא מקום קלפי לאסירים (בפרק זה – מקום קלפי), או מי מטעמו, בתיאום עם יושב ראש ועדת הקלפי, יהיה אחראי להסדרת הכניסה של הבוחרים למקום הקלפי לשם הצבעה, והוא יתיר לכל בוחר הרשאי לבחור בקלפי לאסירים שיבקש להיכנס למקום הקלפי לשם הצבעה לעשות כן.
מיקום הקלפי
מפקד המיתקן יקבע את מיקומו של הקלפי במיתקן, באופן שיאפשר לוועדת הקלפי לקיים את תפקידה, ויאפשר קיומן של הבחירות במקום לפי חוק הבחירות, וזאת בתיאום עם המפקח הארצי או מי מטעמו.
אחריות מפקד המיתקן להצבעה
(א)
מפקד המיתקן יהיה אחראי להבאתו של כל אסיר או עצור שבמיתקן הרוצה להצביע, אל מקום הקלפי בכפוף לאמור בתקנות אלה.
(ב)
מפקד המיתקן יהיה אחראי להבאתו של אסיר או עצור הרוצה להצביע שאמור להיות מועבר מן המיתקן בשעות ההצבעה כאמור בתקנה 20, אל מקום הקלפי, כדי לאפשר לו להצביע טרם צאתו מן המיתקן.
(ג)
האחראי על החזקת אסיר או עצור שאינו מוחזק במיתקן יהיה אחראי להבאתו של כל אסיר או עצור כאמור, הרוצה להצביע אל מקום קלפי שבמיתקן הקרוב כדי לאפשר לו להצביע.
שעות ההצבעה [תיקון: תשע״ט]
(א)
מקום קלפי לאסירים ייפתח שעה אחרי שעת פתיחת קלפיות להצבעה ברשויות המקומיות ויהיה פתוח באותו היום בלא הפסקה עד 8 בערב, ואולם בכפוף לתקנת משנה (ב), מקום קלפי מסוים המצוי במיתקן יכול שייסגר לפני השעה האמורה אם מפקד המיתקן או מי מטעמו וידא שלכל הבוחרים שברצונם להצביע, הנמצאים באגף או במיתקן, לפי העניין, ניתנה האפשרות לעשות כן, וניתן על כך אישור מפקד המיתקן או מי מטעמו אשר יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי.
(ב)
במיתקן שבו מתאפשרת הצבעת עצורים הנתונים בחקירה, מקום קלפי אחד לפחות במיתקן יהיה פתוח במשך כל שעות ההצבעה כאמור ברישה של תקנת משנה (א).
(ג)
שעות ההצבעה יובאו לידיעת האסירים ושאר הנוגעים בדבר במסגרת ההודעה שתפורסם לפי תקנה 21.
פרסומים במיתקנים
לא יאוחר מחמישה ימים לפני יום הבחירות, יפרסם מפקד המיתקן או מי מטעמו, באגפי הכליאה, הודעה בנוסח שיכין המפקח הארצי ובה יצוינו פרטים אלה:
(1)
יום הבחירות;
(2)
שעות ההצבעה;
(3)
הוראות סעיף 84ה(ב) לחוק הבחירות בדבר תנאי הזכאות להצבעה בקלפי לאסירים;
(4)
מידע בדבר אופן ההצבעה לפי תקנות אלה.
תעמולה
(א)
תעמולת בחירות תתאפשר בין כותלי המיתקן בכפוף להוראות סעיף 84יב לחוק הבחירות, וזאת אך ורק באמצעות מכשיר טלוויזיה, רדיו או עיתונות כתובה, ששירות בתי הסוהר או משטרת ישראל אישרו להכניס למיתקן כדין, כבדרך קבע, ואשר לאסיר או לעצור יש נגישות אליהם.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), נגישות לתעמולה כאמור בסעיף קטן (א) תוגבל או תישלל אם תנאי המאסר או המעצר של האסיר או העצור אינם מאפשרים נגישות לכלי התקשורת שבו מצויה אותה תעמולה, או אם סיבות ביטחוניות ימנעו זאת על פי החלטת מפקד המיתקן.
מלווה להצבעה
(א)
סוהר, שוטר, אסיר או עצור לא ילווה בוחר לפי סעיף 61(ב) לחוק הבחירות.
(ב)
חבר ועדת קלפי לא ילווה יותר משני בוחרים, ואולם אם עלה מספר הבוחרים הנדרשים לליווי לפי סעיף 61(ב) לחוק הבחירות במקום קלפי מסוים על שישה, ולא ניתן להסתייע בחבר ועדת קלפי אחרת מאותו מיתקן לצורך ליווי בוחר, יאשר מזכיר ועדת הקלפי בהחלטה בכתב כי חבר ועדת קלפי ילווה את אותו בוחר, אף אם ליווה שני בוחרים או יותר, ובלבד שהחלטה כאמור תצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי; לעניין זה, ”חבר ועדת קלפי“ – לרבות מזכיר ועדת הקלפי.

פרק ד׳: קבלת החומר ומיון המעטפות

הפיקוח על מיון הקולות
המפקח הארצי ימנה אחראי מטעמו (להלן – האחראי) לצורך קבלת המעטפות החיצוניות ופיקוח על מיונן והעברתן לוועדות הקלפי המיוחדות ברשויות המקומיות.
קבלת ומיון המעטפות החיצוניות
(א)
המפקח הארצי ימנה צוותים, שיקבלו את הקלפיות שהיו מוצבות במקומות קלפי לחיילים או אסירים ואת חומר ההצבעה הנוגע אליהן, יבדקו את שלמות ותקינות חומרי ההצבעה וימיינו את המעטפות החיצוניות לפי שמות הרשויות המקומיות הרשומים על פניהן; צוותים כאמור יערכו תיעוד בכתב על עבודתם שיצורף לפרוטוקול כאמור בתקנה 26.
(ב)
נמצאה במהלך מיון המעטפות לפי תקנת משנה (א), מעטפה חיצונית שצוינה על גביה רשות מקומית שבה לא התקיימו בחירות או שלא צוינה על גביה רשות מקומית, או מעטפת הצבעה שלא היתה מצויה בתוך מעטפה חיצונית, תועבר המעטפה החיצונית או מעטפת ההצבעה, לפי העניין, למפקח הארצי כדי שישמידה, ולא תיכלל במניין המעטפות לפי תקנת משנה (א).
(ג)
לא יראו בהשמדת מעטפה לפי תקנה זו כהשמדת מעטפה לפי סעיף 86(א) לחוק הבחירות.
(ד)
כל חבילת מעטפות תיארז באריזה חתומה; על גבי האריזה יירשמו מספר המעטפות שבתוכה ושמה של הרשות המקומית שאליה מיועדת החבילה.
פרוטוקול מיון הקולות
האחראי ינהל פרוטוקול מסכם על מיון המעטפות (להלן – הפרוטוקול המסכם), ובו יצוינו פרטים אלה:
(1)
מספר המעטפות החיצוניות שהועברו אליו;
(2)
מספר המעטפות החיצוניות ומספר מעטפות ההצבעה שהועברו למפקח הארצי להשמדה;
(3)
מספר המעטפות שנארזו לכל אחת מהרשויות המקומיות;
(4)
הרשויות המקומיות שבהן התקיימו בחירות שלגביהן לא נמצאו מעטפות.
שמירת פרוטוקולים של ועדות קלפי לחיילים או לאסירים
המפקח הארצי ישמור את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי לחיילים, הפרוטוקולים של ועדות הקלפי לאסירים והפרוטוקול המסכם במקום בטוח עד לאחר תום המועד להגשת ערעור בחירות לפי סעיף 72 לחוק הבחירות או לפי סעיף 222 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958, ואם הוגשו ערעורי בחירות – עד לאחר מתן פסק דין סופי בעניינם.
העברת המעטפות לרשויות המקומיות
האחראי יעביר מיד בסיום עבודת המיון את חבילות המעטפות שנארזו לפי סעיף [צ״ל: תקנה] 25(ד) לוועדות הקלפי המיוחדות ברשויות המקומיות אשר מונו לפי הוראות סעיף 82(א1) לחוק הבחירות, לרבות כפי שהוחל בסעיף 4א לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד–1994 (להלן – ועדת הקלפי המיוחדת).

פרק ה׳: ספירת הקולות

קבלת המעטפות
(א)
משקיבלה ועדת הקלפי המיוחדת של הרשות המקומית את החבילה שהועברה אליה בהתאם לתקנה 28, תיגש לטיפול במעטפות בלא דיחוי, ובכל מקרה, לא יאוחר מהיום ה־5 שלאחר יום הבחירות.
(ב)
במשך כל הטיפול במעטפות, לא יחזיק אדם, בחדר שבו פועלת ועדת הקלפי המיוחדת, מכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר, לרבות זימונית, כשהוא פועל; לא יתקשר ממכשיר כאמור ולא יקבל בו שיחות למעט מזכיר ועדת קלפי המיוחדת ומנהל בחירות, לצורך מילוי תפקידם.
בדיקת המעטפות
(א)
ועדת הקלפי המיוחדת תפתח את חבילת המעטפות הארוזות, תמנה את מספר המעטפות ותציין מספר זה בפרוטוקול ערוך לפי טופס 11 שבתוספת לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ״ה–1965, וכן בפרוטוקול ערוך לפי טופס 6 שבתוספת לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו), התשל״ו–1975 (בפרק זה – הפרוטוקולים); ועדת הקלפי המיוחדת תבדוק אם מספר המעטפות החיצוניות שבתוכה תואם את המספר הרשום על גבי האריזה, ובמקרה של אי־התאמה תציין זאת בפרוטוקולים.
(ב)
ועדת הקלפי המיוחדת תבדוק אם הבוחרים שפרטיהם רשומים על גבי המעטפה החיצונית רשומים בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית או יישוב.
(ג)
מצאה ועדת הקלפי המיוחדת כי בוחר רשום בפנקס, תרשום על גבי המעטפה החיצונית את מספר אזור הקלפי שברשימת הבוחרים שבו הוא רשום, את מספרו הסידורי באותה הרשימה ולאילו מוסדות זכאי הבוחר לבחור.
(ד)
ועדת הקלפי המיוחדת תבדוק את רשימת הבוחרים שבה נכלל שמו של הבוחר שהיתה בידי ועדת הקלפי ביום הבחירות ושבה צוין אם הבוחר הצביע.
(ה)
מצאה הוועדה, על סמך בדיקה כאמור בתקנת משנה (ד), שהבוחר לא הצביע במקום הקלפי שבו נכלל שמו לפי הרשום בפנקס הבוחרים, תפתח ועדת הקלפי המיוחדת את המעטפה החיצונית, תוציא ממנה את מעטפות ההצבעה של המוסדות שאליהם זכאי הבוחר לבחור באותה רשות מקומית או יישוב, ותטיל אותן, בלי לפתחן, לתוך הקלפי שהוכנה לכך מראש; ועדת הקלפי המיוחדת תציין ברשימת הבוחרים שהבוחר הצביע במקום קלפי לחיילים או לאסירים, לפי העניין.
(ו)
מעטפה חיצונית שוועדת הקלפי המיוחדת הוציאה ממנה את מעטפות ההצבעה לפי תקנת משנה (ה) תוכנס למעטפת אריזה; לאחר הכנסת כל המעטפות כאמור למעטפת אריזה, תיסגר מעטפת האריזה ויושב ראש ועדת הקלפי, וכל אחד מחברי הוועדה שירצה בכך, יחתמו על גביה.
(ז)
נמצאה מעטפת הצבעה למוסד אליו לא היה זכאי הבוחר לבחור, תנהג בה ועדת הקלפי כאמור בתקנה 31(ב).
הטיפול במעטפות פסולות
(א)
מצאה ועדת הקלפי המיוחדת, על סמך בדיקה כאמור בתקנה 30(ד), כי הבוחר כבר הצביע במקום הקלפי שבה נכלל שמו לפי הרשום בפנקס הבוחרים, או שנוכחה ועדת הקלפי המיוחדת, על סמך ציון ברשימת הבוחרים כאמור בתקנה 30(ה), כי הבוחר כבר הצביע במקום קלפי אחר לחיילים או לאסירים, לפי העניין, תרשום הוועדה על גבי המעטפה החיצונית את המילים ”הצביע בקלפי אזרחית“ או ”הצביע במקום קלפי לחיילים“ או ”הצביע במקום קלפי לאסירים“, לפי העניין, ותציין את מספר אזור הקלפי; הוועדה תערוך רשימה של בוחרים אלה, ותציין ברשימה את שאר הפרטים הרשומים על גבי המעטפה החיצונית; מעטפה חיצונית כאמור לא תיפתח והיא תוכנס למעטפת אריזה ולא תובא בחשבון; לאחר הכנסת כל המעטפות החיצוניות כאמור למעטפת האריזה האמורה תיסגר מעטפת האריזה ומזכיר ועדת הקלפי המיוחדת, וכל אחד מחברי הוועדה שירצה בכך, יחתמו על גבי מעטפת האריזה.
(ב)
מצאה ועדת הקלפי המיוחדת, על סמך בדיקה כאמור בתקנה 30(ג), כי הבוחר אינו רשום בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית, תרשום על המעטפה החיצונית את המילים ”לא בוחר“; מעטפה חיצונית כאמור לא תיפתח והיא תוכנס למעטפת אריזה ולא תובא בחשבון; לאחר הכנסת כל המעטפות החיצוניות כאמור למעטפת האריזה האמורה, תיסגר מעטפת האריזה ומזכיר ועדת הקלפי המיוחדת, וכל אחד מחברי הוועדה שירצה בכך, יחתמו על גבי מעטפת האריזה.
(ג)
נמצאו בין המעטפות החיצוניות מעטפות שעליהן צוין שמה של רשות מקומית אחרת, תעבירן ועדת הקלפי המיוחדת בהקדם האפשרי למפקח הארצי, באמצעות מנהל הבחירות, ותציין זאת בפרוטוקול.
ספירת הקולות
לאחר סיום בדיקת המעטפות והטיפול במעטפות הפסולות לפי תקנות 30 עד 31 תבצע ועדת הקלפי המיוחדת את ספירת הקולות לפי הוראות חוק הבחירות, בשינויים המחויבים.
הטיפול מצד מנהל הבחירות
(א)
מיד עם תום ספירת הקולות לפי תקנה 32, תעביר ועדת הקלפי המיוחדת למנהל הבחירות את הפרוטוקולים ואת המסמכים הנוגעים לבחירות לסוגיהם – כל סוג בצרור סגור לחוד, הנושא עליו את חתימתו של יושב ראש ועדת הקלפי המיוחדת או ממלא מקומו, ומנהל הבחירות ישמרם בהתאם להוראות סעיף 95 לחוק הבחירות.
(ב)
נמסרה למנהל הבחירות בתוך החומר האמור בתקנת משנה (א) רשימה כאמור בתקנה 31(א), יעבירה למפקח הארצי.

פרק ו׳: הוראות כלליות

החלה על עובד צבא ההגנה לישראל או מי שהוא במשמורת הצבא

הוראות תקנות אלה יחולו לעניין מי שהוא עובד צבא ההגנה לישראל או עובד אחר שמתקיימים לגביו התנאים כאמור בסעיף 84א או מי שנמצא כדין במשמורת הצבא לפי סעיף 84א1 לחוק הבחירות, ולעניין תקנות אלה יראו אותו כחייל.

החלת הוראות החוק

בעניין שלא נקבעה לגביו הוראה לפי תקנות אלה, יחולו ההוראות לפי חוק הבחירות.

תוספת

טופס 1: פרוטוקול בחירות בקרב חיילים/אסירים (תקנה 12)
טופס 2: כתב מינוי (תקנה 14)


י״ב בחשוון התשע״ט (21 באוקטובר 2018)
  • אריה מכלוף דרעי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.