תקנות הרוקחים (תנאים לייצור, לייבוא ולשיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי)

תקנות הרוקחים (תנאים לייצור, לייבוא ולשיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרוקחים (תנאים לייצור, לייבוא ולשיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 1772.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55ב(א)(1), 62(10) ו־67 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א–1981 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חומר מילוי“ – נוזל או חומר בצורה אחרת הנועד לשימוש בסיגריה אלקטרונית;
”מחסנית“ – אבזר המורכב על גבי סיגריה אלקטרונית, המכיל חומר מילוי;
”סיגריה אלקטרונית“ – מוצר, ובכלל זה מוצר הדומה לסיגריה, לסיגר, למקטרת או לנרגילה, שאפשר להשתמש בו לצריכה של אדים המכילים ניקוטין, המופעל באמצעי אלקטרוני ומיועד לעישון, ויכול לשמש לצריכה חד־פעמית או לשימוש חוזר.
תנאים לעניין ריכוז ניקוטין בסיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי
לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי, אם הם מכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר.
תנאים לעניין אריזה של חומר מילוי
בלי לגרוע מהוראות תקנה 2, לא ישווק אדם חומר מילוי אלא באריזה שנועדה למנוע פתיחה בידי ילדים, שבר או דליפה; לעניין תקנה זו, ”אריזה“ – לרבות סיגריה אלקטרונית ומחסנית.
סייג לתחולה
האמור בתקנות 2 ו־3 לא יחול על סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי שהם תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שנתן המנהל לפי הכללים שנקבעו לפי סעיף 47א(ג) לפקודה.
תחילה ושמירת דינים
(א)
תחילתן של תקנות אלה 15 ימים מיום פרסומן.
(ב)
הוראות תקנות אלה אינן גורעות מהוראות שניתנו לפי סעיף 55ד לפקודה.


י׳ בטבת התשע״ט (18 בדצמבר 2018)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.