תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 582; תש״ע, 642, 1274; תשע״ב, 1212; תשע״ח, 160.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 32(ב), 40 ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005 (להלן – חוק קופות גמל), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ולפי סעיפים 36, 36א, 42(א)(1) ו־(2) ו־112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981 (להלן – חוק הביטוח), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ח]
בתקנות אלה –
”אישור“ – אישור מראש של שני שלישים מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות ובלבד שהאישור תועד בכתב בתוך שבעה ימים מיום ביצוע העסקה;
”איגרת חוב“, ”איגרת חוב בלתי סחירה“, ”איגרת חוב סחירה“, ”בורסה“, ”בורסת חוץ“, ”מדינת חוץ מאושרת“, ”משקיע מוסדי“, ”ניירות ערך“, ”נייר ערך מסחרי“, ”נייר ערך סחיר“, ””נכסים“ של משקיע מוסדי“, ”צדדים קשורים“ ו”שוק מוסדר“ – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע״ב–2012;
”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”חתם“ ו”מפיץ“ – כהגדרתם בחוק ניירות ערך;
”קבוצת משקיעים“ – משקיעים מוסדיים הנשלטים או המנוהלים בידי אותו אדם או שהשקעותיהם מנוהלות בידי אותו אדם, הכל בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו של הממונה, כי קיימות לגביהם מערכות ניהול נפרדות ובכלל אלה דירקטוריון נפרד, ועדת השקעות נפרדת, יושב ראש דירקטוריון נפרד, מנהל כללי נפרד, מערך עובדים נפרד, מערך ניהול השקעות ובחירת נכסים נפרד ומשרדים נפרדים.
רכישת ניירות ערך בהנפקה
כל המשקיעים המוסדיים שאותו צד הקשור להם הוא אחד מאלה:
(1)
משווק את הנפקתם של ניירות ערך לא סחירים;
(2)
חתם או מפיץ המשתתף בהנפקה או מכירה של ניירות ערך;
רשאים לרכוש יחדיו עד 5 אחוזים מכמות ניירות הערך שנמכרו בהצעה, ובלבד שניתן לכך אישור; ואולם אם שווי הנכסים המנוהלים בידי כל המשקיעים המוסדיים כאמור, גבוה מ־10 מיליארד שקלים חדשים, לא תעלה הכמות הנרכשת על 10 אחוזים מהכמות הנמכרת.
רכישה ומכירה של ניירות ערך [תיקון: תש״ע־2, תשע״ח]
(א)
רכישה ומכירה של ניירות ערך תיעשה לפי הליך תחרותי שיתקיים אחת לשלוש שנים לפחות, בין שמונה משתתפים לפחות, אם קיימים, שאישרה ועדת ההשקעות של המשקיע המוסדי, הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה לרכוש או למכור את ניירות הערך אם יציעו למבוטחים או לעמיתים של המשקיע המוסדי את התנאים המטיבים עמם ביותר.
(ב)
הליך תחרותי כאמור בתקנת משנה (א), ייערך בנפרד לכל אפיק השקעה בניירות הערך כפי שתגדיר ועדת ההשקעות של המשקיע המוסדי; לכל אפיק השקעה כאמור ייבחר זוכה אחד או כמה זוכים לפי החלטת ועדת ההשקעות.
(ג)
בכפוף לאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), משקיע מוסדי רשאי לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:
(1)
שיעור עמלות הרכישה או המכירה בשל כלל הרכישות והמכירות שביצע המשקיע המוסדי במהלך השנה, לא יעלה על 20 אחוזים מסך כל עמלות הרכישה או המכירה ששילם המשקיע המוסדי במהלך השנה;
(2)
העמלה שתשולם לצד הקשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי, שאינו צד קשור.
(ד)
קופת גמל ענפית שהשקעותיה מנוהלות בידי תאגיד, רשאית לרכוש או למכור ניירות ערך מהתאגיד או מצדדים הקשורים לו, ובלבד שסך כל העמלות בשל רכישות או מכירות כאמור לא יעלו על 20 אחוזים מסך כל עמלות רכישה או מכירה בשל כלל הרכישות והמכירות שביצעה קופת הגמל הענפית במהלך השנה.
(ה)
תקנה זו לא תחול על –
(1)
חברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים, כאמור בסעיף 47ו(1) לחוק הבנקאות;
(2)
חברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים רב־מסלולית בנוגע למסלול שבו מנוהלים רק כספי עמית שהוא תאגיד בנקאי;
(3)
קופת גמל לתגמולים וקופת גמל לפיצויים המיועדות לעובדי בנק בלבד;
(4)
ביצוע עסקה אקראית בנסיבות מיוחדות באמצעות מי שלא נבחר בהליך תחרותי כאמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(א)
קיים נוהל שאישרה ועדת ההשקעות של המשקיע המוסדי לעניין התקשרות מסוג זה;
(ב)
נמסר דיווח רבעוני לוועדת השקעות של המשקיע המוסדי הכולל התייחסות בין השאר למחירי העסקאות ולנסיבות המיוחדות שבשלן בוצעו.
(ו)
בתקנה זו, ”עמלות רכישה או מכירה“ – כל עמלה המשולמת בשל רכישה או מכירה של ניירות ערך למעט עמלות סליקה.
החזקה של ניירות ערך [תיקון: תשע״ח]
(א)
החזקה של ניירות ערך תיעשה לפי הליך תחרותי שיתקיים אחת לחמש שנים לפחות, בין ארבעה משתתפים לפחות, שאישרה ועדת ההשקעות של המשקיע המוסדי, הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה להחזיק את ניירות הערך אם יציעו למבוטחים או לעמיתים של המשקיע המוסדי את התנאים המטיבים עמם ביותר.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), משקיע מוסדי שהתקשר בהסכם ישיר עם גלובל קסטודיאן להחזקת ניירות ערך יהיה פטור מביצוע הליך תחרותי לפי תקנת משנה (א) ביחס להחזקה כאמור, ובלבד שההתקשרות עם גלובל קסטודיאן אושרה על ידי ועדת ההשקעות של המשקיע המוסדי. לעניין זה, ”גלובל קסטודיאן“ – גוף שהוא בעל התמחות וניסיון במתן שירותי החזקות של ניירות ערך או של מזומן ושירותים נלווים לכך בשביל גופים אחרים ובלבד שאינו בעל רישיון לפי סעיף 4(א)(1)(א) או (ב) או (2) לחוק הבנקאות.
(ג)
בהליך תחרותי כאמור בתקנת משנה (א) לא תיקבע עמלה בעד פעולה בודדת של סליקת ניירות ערך כשיעור מהיקף הפעולה.
(ד)
תקנה זו לא תחול על –
(1)
חברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים, כאמור בסעיף 47ו(1) לחוק הבנקאות;
(2)
חברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים רב־מסלולית בנוגע למסלול שבו מנוהלים רק כספי עמית שהוא תאגיד בנקאי;
(3)
קופות גמל לתגמולים ופיצויים המיועדות לעובדי בנק בלבד.
(ה)
לעניין תקנה זו, ”החזקה של ניירות ערך“ – לרבות סליקתם.
תחילה והוראות שעה [תיקון: תש״ע]
(א)
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
(ב)
(פקעה).
(ג)
(פקעה).


כ״ח בשבט התשס״ט (22 בפברואר 2009)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.