תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 551; תשע״ב, 1215.


הגדרות [תיקון: תשע״ב]
בתקנות אלה:
”איגרת חוב“, ”בורסה“, ”מכירה בחסר“, ”נייר ערך סחיר“, ”נכס מותר להשקעה מחוץ לישראל“, ”פיקדון“, ”פיקדון חשכ״ל“ ו”שוק מוסדר“ – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע״ב–2012 (בתקנה זו – תקנות ההשקעה);
”הלוואה“ – לרבות איגרת חוב ותעודת חוב מסחרית, אך למעט איגרת חוב של מדינת ישראל, פיקדון והלוואה לעמית;
”הלוואה לעמית“ – הלוואה שניתנה לעמית לפי תקנה 16 לתקנות ההשקעה;
”נייר ערך סחיר“ – (הוחלפה);
”עלות מתואמת“ – עלות בתוספת הפרמיה שטרם הופחתה או בניכוי הניכיון שטרם הופחת, ובתוספת ריבית שנצברה מיום תשלום הריבית האחרון ועד יום החישוב, הכל בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי שער עד יום החישוב, לפי תנאי הנכס;
”קופת גמל המבטיחה תשואה“ – קופת גמל לתגמולים או לפיצויים המבטיחה תשואה מזערית לעמיתיה והיא אחת מאלה:
(1)
יתר – קרנות לגמולים בע״מ;
(2)
ביטחון – קרן פנסיה לבעלי מלאכה, תעשיינים ועצמאים בע״מ;
(3)
פלס – קרן גמולים בע״מ;
(4)
גמולה – קרן פנסיה;
(5)
אמיר – קרן גמולים בע״מ;
(6)
בר – קרן גמולים בע״מ;
”קרן חדשה מקיפה“ – כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה;
”שווי הוגן“ – כמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלים;
”שווי שוק“ – השווי שנקבע לנייר ערך בשוק שבו הוא מוחזק לפי השער האחרון שנקבע לו ביום המסחר האחרון שנתקיים בבורסה, בבורסה זרה או בשוק מוסדר לפי העניין;
”תעודת חוב מסחרית“ – תעודת חוב שהנפיקה חברה, ושהיא התחייבות החברה לשלם למחזיק, במועד שאינו מאוחר משנה ממועד ההנפקה את סכום ההתחייבות, בלא תוספת הפרשי הצמדה למדד;
”תעודת חוב מסחרית סחירה“ – תעודת חוב מסחרית הנסחרת בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר;
תדירות שערוך הנכסים
גוף מוסדי יחשב את שוויים של נכסי קופות הגמל שבניהולו ושל הנכסים המנוהלים בידיו לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה (להלן – הנכסים), מדי יום עסקים לגבי יום העסקים הקודם.
שיטת חישוב שווי הנכסים
גוף מוסדי יחשב את שוויים של הנכסים לפי הוראות אלה:
(1)
לגבי נייר ערך סחיר – לפי שווי שוק;
(2)
לגבי נכס שאינו נייר ערך סחיר – לפי שווי הוגן שיחושב לפי הוראות הממונה; בהוראות כאמור רשאי הממונה להורות לגוף מוסדי להתקשר עם חברה המתמחה בקביעת שיעורי הריבית להיוון תזרימי מזומנים, שנבחרה בהליך תחרותי לעניין זה, לצורך חישוב שווי הוגן של נכסים מסוימים;
(3)
לגבי איגרת חוב מיועדת לקרן חדשה מקיפה – לפי העלות המתואמת שלה;
(4)
לגבי ניירות ערך שהושאלו על ידי הגוף המוסדי – כאילו ניירות הערך היו בידי הגוף המוסדי;
(5)
לגבי ניירות ערך שנמכרו בחסר – כהתחייבות לפי שווי שוק.
ניכויים משווי הנכסים
שוויים של הנכסים יחושב בניכוי עתודה למס, ובנכסים שאינם ניירות ערך סחירים גם בניכוי הוצאות מימוש משוערות.
חישוב שוויים של נכסים מותרים להשקעה מחוץ לישראל [תיקון: תשע״ב]
שוויים של נכסים מותרים להשקעה מחוץ לישראל יחושב כאמור בתקנות 2 עד 4 ויתורגם לשקלים חדשים לפי השער היציג.
חישוב שוויים של נכסי קופת גמל המבטיחה תשואה
על אף האמור בתקנות 2 ו־3, שוויים של נכסי קופת גמל המבטיחה תשואה, המפורטים להלן, יחושב ליום האחרון של כל חודש ובהתאם להוראות האמורות לצדם:
(1)
איגרת חוב לא סחירה, תעודת חוב מסחרית שאינה תעודת חוב מסחרית סחירה, פיקדון ופיקדון חשכ״ל – לפי העלות המתואמת שלהם; הפחתת פרמיה וניכיון תיעשה בשיטת הקו הישר;
(2)
הלוואה בלתי סחירה והלוואה לעמית – לפי העלות המתואמת של ההלוואה, בניכוי חובות אבודים.
חישוב שווי הנובע מעסקאות שאינן כלכליות
סבר הממונה כי גוף מוסדי ביצע עסקה בנכסים מתוך שיקולים שאינם כלכליים במטרה לשפר את תוצאות פעילותו בצורה לא נאותה, אף אם העסקה מותרת לפי דין, רשאי הוא, לאחר שנתן לגוף המוסדי הזדמנות לטעון את טענותיו באופן שהורה, להורות לגוף המוסדי לחשב את שוויים של אותם נכסים באופן שיבטל באופן מלא או חלקי את שיפור התוצאות כאמור, כפי שיורה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


ט״ו בשבט התשס״ט (9 בפברואר 2009)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.