תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 856, 1212.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3) ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005, ולפי סעיפים 35 ו־112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”דוח“, ”דיבידנד“, ”חלוקת דיבידנד“, ”תאריך הדוח“ – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ״ח–1998, בשינויים המחויבים;
”הון עצמי“ – סך כל אלה:
(1)
הון מניות מונפק ונפרע;
(2)
פרמיה ששולמה בעת הנפקת מניות;
(3)
קרנות הון, למעט קרנות הון שהממונה קבע לגביהן כי לא ייכללו בהון עצמי;
(4)
יתרת עודפים;
(5)
כל רכיב אחר שעליו יורה הממונה ובשיעורים שעליהם יורה;
”הוצאות מימון“, ”הוצאות מס“, ”הוצאות רכישה נדחות“, ”תוכנות מחשב“ – כמשמעותם בכללי חשבונאות מקובלים;
”הוצאות שנתיות“ – הוצאות שנרשמו בספרי חברה מנהלת ב־12 החודשים שקדמו לתאריך הדוח, לרבות הוצאות בגין קופת גמל שנכסיה מנוהלים בעבור החברה המנהלת על ידי חברה אחרת ולמעט הוצאות בגין קופת גמל שנכסיה מנוהלים על ידי החברה המנהלת בעבור חברה מנהלת אחרת, הוצאות בגין הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים, הוצאות מימון, הוצאות מס והוצאות אחרות שעליהן יורה הממונה;
”חברה מנהלת“ – לרבות מבטח שניתן לו רישיון בהתאם להוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, ולמעט חברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות;
”נכסים בלתי מוחשיים“ – כמשמעותם בכללי חשבונאות מקובלים, לרבות הוצאות רכישה נדחות ולמעט תוכנות מחשב;
”נכסים מנוהלים“ – נכסי קופת גמל המנוהלים על ידי חברה מנהלת בתאריך הדוח, לרבות נכסי קופת גמל המנוהלים בעבור החברה המנהלת על ידי חברה אחרת ולמעט נכסי קופת גמל שמנהלת החברה המנהלת בעבור חברה מנהלת אחרת.
הון עצמי התחלתי נדרש
(א)
ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת יהיה 10 מיליון.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), יהיה ההון העצמי ההתחלתי בשקלים חדשים הנדרש מחברה המנהלת רק קופות גמל בניהול אישי – 2.5 מיליון.
הון עצמי מזערי נדרש
(א)
ההון העצמי המזערי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת בתאריך הדוח לא יפחת מהגבוה מבין הסכומים שלהלן:
(1)
סכום ההון העצמי ההתחלתי הנדרש לפי תקנה 2;
(2)
סכום שלושת אלה:
(א)
0.1% מהנכסים המנוהלים עד לתקרת נכסים מנוהלים של 15 מיליארד שקלים חדשים;
(ב)
0.05% מהנכסים המנוהלים מעל לתקרה האמורה בפסקת משנה (א);
(ג)
25% מההוצאות השנתיות.
(ב)
הממונה רשאי להורות על הפחתת הסכום האמור או על הגדלת הסכום האמור בתקנת משנה (א), בהתחשב, בין השאר, בסיכונים המאפיינים את פעילותה של החברה המנהלת, ובלבד שהגדלת הסכום בדרך האמורה יהיה לתקופה קצובה שעליה יורה הממונה.
אי־דרישה של הון עצמי התחלתי ומזערי
על אף האמור בתקנות 2 ו־3, בחברה מנהלת של קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח ובקופות הגמל שבניהולה, בחברה מנהלת של קרן ותיקה שהחברה בשליטה של עמיתיה ושתקנונה אוסר על חלוקת רווחים לבעלי מניותיה ובחברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים כאמור בסעיף 47ו(1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, לא יידרש הון עצמי התחלתי ומזערי.
הון עצמי מזערי נדרש של חברה מנהלת המחזיקה חברות נשלטות
ההון העצמי המזערי בשקלים חדשים הנדרש מחברה מנהלת בעלת שליטה בחברות מנהלות (להלן – חברות נשלטות) לא יפחת בתאריך הדוח מסכום כל אלה:
(1)
הסכום הנדרש מהחברה המנהלת לפי תקנה 3;
(2)
הסכום המתקבל מהכפלת ההון העצמי המזערי הנדרש של כל אחת מהחברות הנשלטות בשיעור ההחזקה של החברה המנהלת בהן.
הגדלת ההון
(א)
היה הונה העצמי של חברה מנהלת בתאריך הדוח קטן מהאמור בתקנות אלה, חייבת היא להגדילו עד לסכום האמור בתקנות אלה עד מועד פרסום הדוח.
(ב)
בנסיבות מיוחדות רשאי הממונה לדחות את מועד הגדלת ההון.
חלוקת דיבידנד
חברה מנהלת תהיה רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגובה ההון העצמי הנדרש ממנה לפי תקנות אלה.
[תיקון: תשע״ב]
(בוטלה).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
הוראות מעבר
(א)
חברה שקיבלה רישיון חברה מנהלת לפני יום התחילה, תהיה חייבת להגדיל את ההון העצמי הנדרש ממנה עד לשיעור האמור בתקנות אלה, כמפורט להלן:
(1)
עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום ח׳ בניסן התשע״ב (31 במרס 2012) – 30% מההפרש שבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנה במועד האמור לפי תקנות אלה לבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנה ערב פרסומן;
(2)
עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום י״ח בטבת התשע״ג (31 בדצמבר 2012) – 60% מההפרש שבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנה במועד האמור לפי תקנות אלה לבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנה ערב פרסומן;
(3)
עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013) – 80% מההפרש שבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנה במועד האמור לפי תקנות אלה לבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנה ערב פרסומן;
(4)
עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום ט׳ בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014) – מלוא ההפרש שבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנה במועד האמור לפי תקנות אלה לבין ההון העצמי שהיה נדרש ממנה ערב פרסומן.
(ב)
חברה מנהלת ששעבדה נכסים העומדים כנגד ההון העצמי המזערי הנדרש ממנה, לפני יום פרסומן של תקנות אלה, בניגוד לתקנה 8(ה) לתקנות אלה, רשאית להמשיך בשעבוד עד תום התקופה שנקבעה בהסכם השעבוד, ואולם שעבוד כאמור לא יחול לגבי סכום ההון העצמי ההתחלתי הנדרש לפי תקנה 2.


כ״ב בשבט התשע״ב (15 בפברואר 2012)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.