תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת)

תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1327.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(א) ו־36(ב)(7) לחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע״ד–2014 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הוועדה“ – הוועדה המקצועית המייעצת שמונתה לפי סעיף 31 לחוק;
”יושב ראש הוועדה“ – חבר הוועדה שנקבע כיושב ראש לפי סעיף 31(א)(1) לחוק;
”משקיף“ – מי שהמנהל מינה למשקיף לאחר שארגון שהוכר על ידי השר לפי סעיף 31(ב) לחוק מסר למנהל הודעה בכתב כי הוא נציגו לעניין אותו סעיף.
ישיבות הוועדה
(א)
יושב ראש הוועדה יזמן את ישיבותיה, יקבע את מועדיהן, מקומן וסדר יומן וכן ינהל את ישיבותיה.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), הוועדה תתכנס בתוך 21 ימי עבודה מיום שדרשו זאת השר, המנהל, או שניים לפחות מחברי הוועדה.
(ג)
זימון לישיבת הוועדה, לפי תקנת משנה (א) או (ב), יפרט את סדר היום ויימסר לחברי הוועדה ולמשקיפים בה, 14 ימי עבודה לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
(ד)
חבר ועדה רשאי להציע נושא לסדר יום של ישיבת ועדה שאליה הוזמן, לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה; נושא שהוצע יעמוד על סדר היום אם הסכימו לכך שניים לפחות מחברי הוועדה, והודעה עליו תימסר למוזמנים, בהקדם האפשרי.
פרוטוקול וסיכום דיון
יושב ראש הוועדה ינהל פרוטוקול של ישיבותיה; סיכום עיקרי הדיון וההחלטות ייחתם ביד יושב ראש הוועדה ויומצא לכל חבריה ולמשקיפים.
מניעת ניגוד עניינים
(א)
לא ימונה משקיף או חבר ועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו בוועדה לבין עניין אישי שלו, או לבין תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר הוועדה או משקיף לא יטפלו במסגרת תפקידם זה בנושא העלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
נודע לחבר הוועדה או למשקיף שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין ולא יטפל בנושא האמור; חבר ועדה כאמור שהוא יושב ראש הוועדה, יודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל.
(ד)
על אף האמור בתקנה זו, רשאי חבר הוועדה או המשקיף, לפי העניין, להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף, האוכלוסייה או הארגון שהוא נציגם, אם הם קשורים לחוק, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
(ה)
בתקנה זו –
”בעל עניין“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”טיפול“ – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לישיבות הוועדה;
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה של האדם, לרבות חורגים וכן כל אדם הסמוך על שולחנו, וכן שותף, מעסיק או עובד שלו.
שמירת סודיות
משקיף או חבר הוועדה לא יגלה ידיעה או תוכן של מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו אלא לפי דרישת בית משפט או לפי כל דין.
תקופת כהונה של חבר ועדה
(א)
תקופת כהונתו של חבר הוועדה תהיה ארבע שנים מיום מינויו, וניתן לחזור ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.
(ב)
תמה תקופת כהונה של חבר הוועדה וטרם חודש מינויו או מונה חבר אחר במקומו, ימשיך חבר הוועדה לכהן במשך ארבעה חודשים נוספים, עד למינויו מחדש, או עד למינוי חבר חדש במקומו, לפי המוקדם.
פקיעת כהונה והשעיה של חבר ועדה, והפסקת פעילותו של משקיף
(א)
חבר הוועדה יחדל לכהן ומשקיף יחדל לשמש כמשקיף לפני תום תקופת הכהונה או המינוי באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הוועדה;
(2)
הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת המנהל, לשמש חבר הוועדה, או משקיף, לפי העניין;
(3)
הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בפסקה (2) ולא ניתן בעניינו פסק דין סופי עד לתום 12 חודשים מיום הגשת כתב האישום;
(4)
חדל להיות עובד המדינה או עובד או חבר הגוף שהוא מייצג בוועדה ולעניין משקיף – הארגון שהוא נציגו חדל להיות מוכר בידי השר לפי סעיף 31 לחוק, או שהוא חדל להיות נציג הארגון;
(5)
נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו.
(ב)
הוגש נגד חבר הוועדה או נגד משקיף כתב אישום בעבירה כאמור בתקנת משנה (א)(2), רשאי המנהל להשעות את הכהונה או את המינוי עד למתן פסק דין סופי בעניינו או עד לפקיעת כהונתו בנסיבות כאמור בתקנת משנה (א)(3), ולמנות לו, לפי הוראות סעיף 31 לחוק, ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.
העברה מכהונה של חבר הוועדה
המנהל רשאי להעביר חבר ועדה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם אינו ממלא כראוי את תפקידו, או אם נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של הוועדה; החלטה על העברת חבר ועדה מכהונתו כאמור תתקבל לאחר התייעצות עם יושב ראש הוועדה ולאחר שנתן לחבר הוועדה הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
מינוי חבר ועדה במקום חבר ועדה שחדל לכהן
חדל לכהן חבר ועדה בשל נסיבות המפורטות בתקנה 7 או 8, יפעל המנהל למינוי חבר אחר במקומו לפי סעיף 31 לחוק, בהקדם האפשרי.
מילוי מקומו של יושב ראש הוועדה ופקיעת כהונתו
(א)
נבצר מיושב ראש הוועדה למלא את תפקידו, שלא דרך קבע, יקבע המנהל מי מבין חברי הוועדה שמונה לפי סעיף 31(א)(1) לחוק, ימלא את מקומו, ויהיו נתונות לו כל הסמכויות של יושב ראש הוועדה.
(ב)
תקופת מילוי מקומו של יושב ראש הוועדה כאמור בתקנת משנה (א) לא תעלה על חמישה חודשים.
(ג)
נבצר מיושב ראש הוועדה למלא את תפקידו בתקופה הארוכה מחמישה חודשים, יראו בו כמי שנבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו לפי תקנה 7(א)(5).
תוקף פעולות
(א)
קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי הוועדה מכהנים כדין.
(ב)
קיומם של משקיפים אינו תנאי לישיבות הוועדה ולדיוניה.


כ״ה באייר התשע״ז (21 במאי 2017)
  • אורי אריאל
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.