תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (התייעצות עם משרד החוץ בנוגע למתן רישיון יצוא ביטחוני)

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (התייעצות עם משרד החוץ בנוגע למתן רישיון יצוא ביטחוני) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (התייעצות עם משרד החוץ בנוגע למתן רישיון יצוא ביטחוני), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 463.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27 ו־45 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס״ז–2007 (להלן – החוק), בהסכמת שר החוץ ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


התייעצות עם משרד החוץ בנוגע למתן רישיון ליצוא ביטחוני
(א)
האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני (להלן – האגף), יעביר לעובד משרד החוץ שהוסמך לכך בידי שר החוץ (להלן – נציג משרד החוץ), בקשה לרישיון יצוא ביטחוני שנתקבלה על ידי האגף במקביל להעברתה לעובדי משרד הביטחון הנוגעים לעניין.
(ב)
מצא נציג משרד החוץ כי יש מקום להתנגד לאישור בקשה מסוימת לרישיון יצוא ביטחוני מטעמי יחסי חוץ, יודיע על כך לאגף בתוך המועד שציין האגף עם העברת הבקשה ולא יאוחר מחמישה ימי עבודה מיום קבלת הבקשה על ידי נציג משרד החוץ, בליווי נימוקים.
(ג)
לא הודיע נציג משרד החוץ על התנגדות כאמור בתקנת משנה (ב), יראו זאת כהסכמת משרד החוץ למתן רישיון היצוא הביטחוני.
מנגנון הכרעה במחלוקות
(א)
נתגלעה מחלוקת בין נציג האגף לבין נציג משרד החוץ בנוגע למתן רישיון יצוא, יודיע על כך נציג האגף לנציג משרד החוץ והמחלוקת תובא בהקדם האפשרי בתוך לא יאוחר מעשרה ימים ממועד הודעה כאמור, לדיון משותף של ראש האגף יחד עם ראש האגף לעניינים אסטרטגיים במשרד החוץ.
(ב)
לא התקבלה החלטה בדיון המשותף כאמור בתקנת משנה (א), תוכרע המחלוקת בידי המנהל הכללי של משרד הביטחון יחד עם המנהל הכללי של משרד החוץ.
(ג)
לא התקבלה החלטה בדיון המשותף כאמור בתקנת משנה (ב), תוכרע המחלוקת בידי השר יחד עם שר החוץ.
(ד)
באין הסכמה בין השר לשר החוץ, תכריע בעניין ועדת המשנה של ועדת השרים לביטחון לאומי כמשמעותה בסעיף 47(ג) לחוק.
העברת מידע
(א)
האגף יעביר לנציג משרד החוץ פירוט של רישיונות יצוא שניתנו, בוטלו, הותלו או הוגבלו ופירוט בנוגע לבקשות לרישיון יצוא שסורבו.
(ב)
נוהל להעברת המידע כאמור בתקנת משנה (א) יגובש בהסכמה בין שני המשרדים.


י״ד בשבט התשס״ח (21 בינואר 2008)
  • אהוד ברק
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.