תקנות העיצובים (יישום הסכם האג)

תקנות העיצובים (יישום הסכם האג) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העיצובים (יישום הסכם האג), התש״ף–2019


ק״ת תש״ף, 154, 226.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83(ב), 85(ב)(1), 86(2), 87(א) ו־112 לחוק העיצובים, התשע״ז–2017 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


פרשנות
בתקנות אלה –
”דין קדימה“ – כמשמעותו בסעיף 21 לחוק;
”הודעה על סירוב“ – הודעה של הגורם המוסמך לפי סעיף 12 להסכם;
”עיצוב בין־לאומי רשום רב־עיצובי“ – עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל הכולל יותר מעיצוב אחד;
”עיצוב מוסף“ – כהגדרתו בסימן ז׳ לחוק;
”עיצוב עיקרי“ – כמשמעותו בסעיף 52 לחוק.
תחולת תקנות העיצובים על עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל
קיבל הרשם הודעה מהמשרד הבין־לאומי בדבר עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל, יחולו לגבי אותו עיצוב הוראות תקנות העיצובים, התשע״ט–2018 (להלן – תקנות העיצובים), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: תקנות 10, 13, 17, 20 עד 24, 27, 41 עד 44, ו־75 עד 77 לא יחולו.
עיצוב מוסף
(א)
בקשה לפי סעיף 85(ב)(2) לחוק תוגש בתוך שלושה חודשים מיום שנמסרה הודעת הסירוב.
(ב)
על אף האמור ברישה של סעיף 85(ב)(1) לחוק ובתקנת משנה (א), מצא הגורם המוסמך כי עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל עשוי להיות כשיר לרישום כעיצוב מוסף ביחס לעיצוב עיקרי שהוא עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל, ושניהם כלולים באותה בקשה בין־לאומית, לא יסרב לרישום העיצובים מנימוק זה, ויראו את העיצוב הבין־לאומי המייעד את ישראל הכשיר לרישום כעיצוב מוסף כבקשה לרישום עיצוב מוסף לפי האמור בסעיף 55 לחוק.
בקשת דין קדימה
כללה בקשה בין־לאומית הצהרה בדבר דרישת הכרה בדין קדימה לפי סעיף 83(ב) לחוק, ובתקופה שבין הגשת הבקשה במדינה חברה אחרת (בתקנה זו – הבקשה הקודמת) לבין הגשת הבקשה הבין־לאומית פורסם עיצוב זהה לעיצוב מושא הבקשה הבין־לאומית או נבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים, ידרוש הגורם המוסמך כי המבקש יגיש לרשות העתק מהבקשה הקודמת באחת הדרכים הקבועות בתקנה 17(ד) לתקנות העיצובים, לא יאוחר מחודשיים מיום שליחת הדרישה להגשת העתק הבקשה הקודמת על ידי הגורם המוסמך.
הודעה על מתן תוקף כאשר לא נמסרה הודעת סירוב
נמצא עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל כשיר לרישום בפנקס, ימסור הגורם המוסמך הודעה על הענקת הגנה לעיצוב בישראל לפי סעיף 84 לחוק; הגורם המוסמך יכלול בהודעה, בין השאר, את הפרטים המפורטים להלן:
(1)
מספר העיצוב הבין־לאומי הרשום;
(2)
אם הודעת מתן התוקף אינה נוגעת לכל העיצובים אשר נכללו בבקשה הבין־לאומית, יציין הגורם המוסמך לאילו מן העיצובים הכלולים בעיצוב הבין־לאומי הרשום הרב־עיצובי מתייחסת ההודעה;
(3)
מועד תחילת תוקף ההגנה;
(4)
תאריך מתן ההודעה.
הודעה על סירוב [תיקון: תש״ף]
מסר הגורם המוסמך הודעה על סירוב רישום עיצוב בין־לאומי המייעד את ישראל לפי סעיף 85 לחוק, יכלול בהודעה, בין השאר, את הפרטים המפורטים להלן:
(1)
מספר העיצוב הבין־לאומי הרשום;
(2)
הנימוקים שבשלהם הוחלט כי העיצוב אינו כשיר לרישום, בצירוף הפניה להוראות החוק הנוגעות לעניין;
(3)
מתייחסים הנימוקים שעליהם מתבססת החלטת הסירוב לדמיון לעיצוב רשום או לבקשה לרישום עיצוב התלויה ועומדת (בתקנה זו – עיצוב מוקדם), יציין הגורם המוסמך את תאריך ההגשה ומספר הבקשה של העיצוב המוקדם, את תאריך הרישום והמספר של העיצוב המוקדם, אם ישנו, את שמו ומענו של בעל העיצוב המוקדם ואת תאריך דין הקדימה, אם ישנו, וכן יצרף עותק של התיאור החזותי שהוגש לפי תקנה 14 לתקנות העיצובים של העיצוב המוקדם, ככל שאותו תיאור חזותי נגיש לציבור;
(4)
אם הודעת הסירוב אינה נוגעת לכל העיצובים אשר נכללו בבקשה הבין־לאומית, יציין הגורם המוסמך לאילו מן העיצובים הכלולים בעיצוב הבין־לאומי הרשום הרב־עיצובי מתייחסת ההודעה;
(5)
פרק הזמן שניתן להגיש בו תשובה לפי תקנה 30 לתקנות העיצובים, וכן יצוין כי אם בעל העיצוב הבין־לאומי הרשום רוצה להשיב על הודעת הסירוב עליו למסור מען בישראל לפי תקנה 9 לתקנות אלה;
(6)
תאריך מתן ההודעה;
(7)
נשלחה הודעה כאמור בעניין עיצוב בין־לאומי המייעד את ישראל לפי סעיף 85(ב)(1) לחוק, יציין הגורם המוסמך כי בקשה לפי סעיף 85(ב)(2) לחוק תוגש בתוך שלושה חודשים ממועד מסירת הודעת הסירוב.
הודעה על הענקת הגנה לעיצוב בישראל, לאחר סירוב
(א)
מסר הגורם המוסמך הודעה על הענקת הגנה לעיצוב בישראל לאחר סירוב לרישום עיצוב בין־לאומי המייעד את ישראל לפי סעיף 85(ד) לחוק, יכלול בהודעה, בין השאר, את הפרטים המפורטים להלן:
(1)
מספר העיצוב הבין־לאומי הרשום;
(2)
אם הודעת הסירוב אינה נוגעת לכל העיצובים אשר נכללו בבקשה הבין־לאומית, יציין הגורם המוסמך לאילו מן העיצובים הכלולים בעיצוב הבין־לאומי הרשום הרב־עיצובי מתייחסת ההודעה;
(3)
תאריך הרישום במשרד הבין־לאומי;
(4)
תאריך הרישום בפנקס;
(5)
תאריך מתן ההודעה.
(ב)
מקום שבו העיצוב תוקן בהליך בפני הגורם המוסמך, יצוינו בהודעה התיקונים שנערכו.
הודעה על בקשה לביטול רישום של עיצוב בפנקס
(א)
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 9 לתקנות העיצובים, הוגשה לרשם בקשה לביטול רישום של עיצוב בפנקס שמקורו בעיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל, ימסור הגורם המוסמך לבעל העיצוב הודעה באנגלית על דבר הגשת הבקשה ויכלול בהודעתו את הפרטים האלה:
(1)
מספר העיצוב הבין־לאומי הרשום;
(2)
שמו ומענו של מבקש הביטול לפי תקנה 8;
(3)
המועד האחרון להגשת תשובה לבקשה לפי פרק א׳ לחלק החמישי בתקנות העיצובים.
(ב)
הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תימסר לכתובת הדואר האלקטרוני של בעל העיצוב אם כתובת כאמור כלולה במידע המצוי בידי המשרד הבין־לאומי.
הודעה על מען למסירת מסמכים בישראל
בתשובה להודעה על סירוב או בתשובה להודעה על הגשת בקשה לביטול רישום, יודיע בעל העיצוב הבין־לאומי הרשום לגורם המוסמך, במסמך הערוך בשפה רשמית, על מען למסירת מסמכים בישראל כאמור בתקנה 10 לתקנות העיצובים, והוא רשאי להודיע באותו מסמך על מינוי מיופה כוח כאמור בתקנה 11 לתקנות העיצובים; על כל שינוי מען ומינוי מיופה כוח יחולו תקנות 11 ו־12 לתקנות העיצובים.
הודעה על החלטה סופית
הודיע הגורם המוסמך למשרד הבין־לאומי על החלטה כי עיצוב בין־לאומי המייעד את ישראל אינו כשיר להגנה כעיצוב רשום, והיתה ההחלטה סופית שלא ניתן לערער עליה, יודיע הגורם המוסמך למשרד הבין־לאומי על ההחלטה הסופית ויכלול בהודעה זו, בין השאר, פרטים אלה:
(1)
העובדה שלא ניתן לערער על החלטה;
(2)
מספר העיצוב הבין־לאומי הרשום;
(3)
אם ההחלטה אינה נוגעת לכל העיצובים אשר נכללו בבקשה הבין־לאומית, יציין הגורם המוסמך לאילו מן העיצובים הכלולים בעיצוב הבין־לאומי הרשום הרב־עיצובי מתייחסת ההחלטה;
(4)
תאריך ההחלטה הסופית ותאריך תחילתה, ככל שישנו;
(5)
אם נתן את ההחלטה הסופית בית משפט או הרשם.
בקשה לשינוי בעיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל
בעל עיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל המבקש לבצע שינויים ברישום בפנקס, יגיש למשרד הבין־לאומי בקשה לשינוי.
תוקפם בישראל של תיקונים במרשם הבין־לאומי [תיקון: תש״ף]
הודיע המשרד הבין־לאומי לגורם המוסמך על אחד או יותר מהתיקונים המנויים להלן שבוצע בעיצוב בין־לאומי רשום המייעד את ישראל, ירשום הגורם המוסמך את השינוי בפנקס:
(1)
שמו או מענו של בעל העיצוב;
(2)
חזרה מבקשה לרישום עיצוב, מחיקה או ביטול של רישום של עיצוב בין־לאומי המייעד את ישראל הרשום בפנקס.
תשלום אגרת חידוש
לא שולמה אגרת חידוש בדרך ובמועד שנקבעו בהסכם ובתקנות האג, יירשם בפנקס כי תוקף העיצוב הבין־לאומי המייעד את ישראל פקע.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום הצטרפותה של מדינת ישראל כצד להסכם האג.


י״ב בכסלו התש״ף (10 בדצמבר 2019)
  • אמיר אוחנה
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.