תקנות העונשין (התחייבות להימנע מעבירה)

תקנות העונשין (התחייבות להימנע מעבירה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העונשין (התחייבות להימנע מעבירה), התש״ף–2019


ק״ת תש״ף, 162.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 90 לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


התחייבות במעמד מתן גזר הדין
ציווה בית המשפט בגזר דינו על מתן התחייבות של נאשם להימנע מעבירה לפי סעיף 72 לחוק, ייתן הנאשם התחייבות כאמור, בעל פה, במעמד מתן גזר הדין, ומתן ההתחייבות יצוין בפרוטוקול הדיון.
התחייבות לאחר מתן גזר הדין
לא ניתנה התחייבות של הנאשם בעל פה כאמור בתקנה 1, בשל אחת מהנסיבות המפורטות להלן, תינתן התחייבות הנאשם לאחר מתן גזר הדין ותהיה ערוכה בכתב לפי הטופס שבתוספת:
(1)
הנאשם לא נכח בדיון;
(2)
בית המשפט קבע שההתחייבות תינתן בנוכחות ערבים, והערבים לא נכחו בדיון.
ביטול תקנות העונשין (דרכי ענישה) (טופס התחייבות), התשט״ו–1955
תקנות העונשין (דרכי ענישה) (טופס התחייבות), התשט״ו–1955 – בטלות.

תוספת

(תקנה 2)

כתב התחייבות להימנע מעבירה

בבית המשפט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בתיק פלילי מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
אני החתום מטה שהצטוויתי מכוח סעיף 72 לחוק העונשין, התשל״ז–1977, לתת התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מתחייב בזה בסכום של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים להימנע מהעבירות האלה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בתקופה שמיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
אני החתום מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ערב בסכום של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים למילוי ההתחייבות לפי סעיף 1.
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נכתב ונחתם בפני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שופט, רשם, מזכיר בית המשפט*
* מחק את המיותר.


ז׳ בכסלו התש״ף (5 בדצמבר 2019)
  • אמיר אוחנה
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.