תקנות העונשין (דרכי ענישה)

תקנות העונשין (דרכי ענישה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העונשין (דרכי ענישה), תשט״ו–1954


ק״ת תשט״ו, 174; תשכ״ה, 2497.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי״ד–1954, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המשטרה“ – ראש הענף הפלילי של מטה המשטרה של המחוז בו עמד העבריין לדין בערכאה ראשונה.
הודעה למשטרה [תיקון: תשכ״ה]
הטיל בית המשפט מאסר על תנאי, ישלח רשם בית המשפט, תוך שבעה ימים, הודעה על גזר הדין למשטרה.
טביעת אצבעות
מי שהוטל עליו מאסר על תנאי חייב לתת את טביעת אצבעותיו משנדרש לכך על ידי המשטרה.
פירוש העוונות התלויים בתנאי
פירוש העוונות בגזר הדין, הנדרש בסעיף 18(ב) לחוק, ייעשה על ידי נקיבת הפרקים או מספרי הסעיפים של פקודת החוק הפלילי, 1936, ואם נקבעה העבירה בחוק אחר – על ידי נקיבת שם אותו חוק.
מאסר נדחה
(א)
הטיל בית המשפט עונש מאסר וקבע שהעונש יתחיל בתאריך שלאחר יום גזר הדין, יציין בגזר הדין את תחנת המשטרה בה על הנידון להתייצב לריצוי העונש.
(ב)
קבע בית המשפט את יום התחלת העונש כאמור, ישלח מיד רשם בית המשפט, או מזכירו הראשי, העתק מאושר של גזר הדין למשטרה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות העונשין (דרכי ענישה), תשט״ו–1954“.


י״ג בחשון התשט״ו (9 בנובמבר 1954)
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.