תקנות העדות (העתקים צילומיים)

תקנות העדות (העתקים צילומיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש״ל–1969

תקנות בדבר העתקים צילומיים


ק״ת תש״ל, 316; תשמ״א, 1028; תשס״ה, 794.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23א, 23ב ו־41 לפקודת העדות, אני מתקין תקנות אלה:


שיטות לעשיית העתק צילומי [תיקון: תשס״ה]
בנוסף להעתקים המתקבלים בתהליכי צילום, יהיה העתק צילומי לענין חלק 5א לפקודה גם העתק המתקבל בשיטת הרפרוגרפיה המבטיחה קריאתו של ההעתק במשך חמש שנים לפחות, אם בהעתק מופיעים כל הסימנים המופיעים במקור, וכן סריקה ממוחשבת כהגדרתה בתקנה 3א.
העתק צילומי של מסמך שלא בוער מקורו
העתק צילומי של מסמך שלא בוער מקורו ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים, אם ההעתק הצילומי נעשה סמוך להגשתו בהליך המשפטי, וצורף אליו אישור כמפורט בתוספת הראשונה.
העתק צילומי של מסמך שבוער מקורו [תיקון: תשמ״א]
(א)
העתק צילומי של מסמך שבוער מקורו ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים, אם נתמלאו בו תנאים אלה:
(1)
הוא העתק צילומי מזוער;
(2)
הוא מהווה יחידה בתוך רצף יחידות של תצלומים מזוערים שהם חטיבה אחת בסרט שלא נחתך ושלא חובר בכל דרך בכל מקום שהוא;
(3)
בסרט נכללים אישורים – בראשיתו כמפורט בתוספת השניה ובסופו כמפורט בתוספת השלישית;
(4)
הוא מסמך מתוך סדרה של מסמכים שמי שנעשה בשבילו הצילום נוהג לצלמם בדרך קבע במהלך עסקיו הרגיל;
(5)
(א)
הביעור נעשה בדרך שריפה, השמדה כימית או עיבוד הנייר וניתן על כך אישור כמפורט בתוספת הרביעית; או –
(ב)
המסמך בוער או הושמד כתוצאה מפעולת מלחמה, או משריפה, שטפון או נזק טבע אחר, וניתן על כך אישור בתצהיר כמפורט בתוספת החמישית, סמוך ככל האפשר לאירוע שגרם לביעור המסמך, והתצהיר נעשה לפי סעיף 37 לפקודה והופקד אצל רשם בית המשפט המחוזי במחוז שבו אירע האירוע.
(ב)
על אף האמור בפסקה (2) לתקנת משנה (א) מותר לחבר לסרט סרט נוסף אחד המכיל תיקונים או תוספות לאותו סרט, אם הסרט הנוסף ממלא אחר הוראות פסקאות (2) ו־(3) לתקנת משנה (א) וצויינה באישור מהות התיקונים או ההוספות.
(ג)
לענין תקנה זו והתוספות שלפיה, ”סרט“ – לרבות מיקרופיש.
סריקה ממוחשבת [תיקון: תשס״ה]
(א)
מסמך סרוק של מסמך שבוער מקורו, ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים אם נתקיימו בו התנאים האלה:
(1)
הסורק אישר שהמסמך נסרק מהמקור בשלמותו ונלווה לקובץ המחשב מידע המציין שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת;
(2)
ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את שמירת קובץ המחשב בצורה הנאמנה למקור;
(3)
ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור;
(4)
אם חל מעבר מטכנולוגיה לטכנולוגיה, ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את נאמנות קובץ המחשב למקור;
(5)
תועדו הפעולות המפורטות בפסקאות (1) עד (4);
(6)
אם מוגש פלט של קובץ מחשב, הוא הופק כתוצאה מתהליך סריקה ממוחשבת הממלא אחרי התנאים בפסקאות (1) עד (5), והוכח הקשר בין אותו פלט לבין קובץ המחשב.
(ב)
בתקנה זו –
”סריקה ממוחשבת“ – הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ מחשב באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה בתוכנו למקור;
”קובץ מחשב“ – מסר אלקטרוני כמשמעותו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001, שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת.
הוראת מעבר
העתק צילומי מזוער של מסמך שבוער לפני תחילתן של תקנות אלה ישמש ראיה לכאורה, ובלבד שיש בו או בקשר אליו אישורים הכוללים את עיקר האמור בתקנה 3(א)(3) וניתן תצהיר על מועד הביעור ושיטתו.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש״ל–1969“.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

אישור העתק

למקרה שהמקור בידי מביא ההעתק.
(הטופס הושמט)
למקרה שהמקור בידי אדם אחר
(הטופס הושמט)

תוספת שניה

(תקנה 3(א)(3))

טופס בקשה לצילום (יצולם בחטיבה אחת עם החומר המצולם שיבוער)

(הטופס הושמט)

תוספת שלישית

(תקנה 3(א)(3))

טופס אישור (יצולם בחטיבה אחת עם טופס הבקשה והמסמכים המיועדים לביעור)

(הטופס הושמט)

תוספת רביעית

(תקנה 3(א)(5)(א))

אישור ביעור

(הטופס הושמט)

תוספת חמישית

(תקנה 3(א)(5)(ב))

אישור ביעור כתוצאה מפעולת מלחמה, או שריפה, שטפון או נזק טבע אחר

(הטופס הושמט)


א׳ בחשון תש״ל (13 באוקטובר 1969)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.