תקנות האזרחים הוותיקים

תקנות האזרחים הוותיקים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחים הוותיקים, התשנ״א–1991


ק״ת תשנ״א, 704.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ג)(1) ו־8 לחוק האזרחים הוותיקים, התש״ן–1989 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


משרדי הממשלה ומוסדות המדינה במועצה
משרדי הממשלה ומוסדות המדינה לענין סעיף 4(ג)(1) לחוק יהיו אלה:
(1)
משרד ראש־הממשלה;
(2)
משרד האוצר;
(3)
משרד הבינוי והשיכון;
(4)
משרד הבריאות;
(5)
משרד החינוך והתרבות;
(6)
משרד המשטרה;
(7)
משרד העבודה והרווחה;
(8)
משרד הפנים;
(9)
המוסד לביטוח לאומי.


י״א באדר התשנ״א (25 בפברואר 1991)
  • יצחק שמיר
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.