פתיחת התפריט הראשי
תקנון מכון התקנים הישראלי מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנון מכון התקנים הישראלי, התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 133; תשס״ו, 122; תשע״ו, 1148, 1703.


בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק התקנים, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), ובאישור המועצה כללית של מכון התקנים הישראלי (להלן – המכון), מתקין הוועד הפועל של המכון תקנון זה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: דרכי המכון בביצוע סמכויותיו

1.
דרכי המכון בביצוע סמכויותיו
לשם ביצוע סמכויותיו רשאי המכון לפעול בדרכים אלה:
(1)
להכין מפרטים למוצרים וכללים טכניים לתהליכי עבודה בהתאם לצורכי המשק ולייעולו ולפרסמם בשם תקנים ישראליים או בשם אחר, מתוך מגמה –
(א)
להשיג רמה נאותה של איכות המוצרים והרכבם ושל תהליכים ושירותים;
(ב)
להבטיח את בריאות הציבור ובטיחותו;
(ג)
להגן על הצרכנים מפני הונאה, זיוף והטעיה הקשורים באיכות המוצרים ובהרכבם;
(ד)
לשמור על איכות הסביבה;
(ה)
להגן על היצרנים והצרכנים מפני תחרות בלתי הוגנת של מוצרים בעלי סימון מטעה או בעלי איכות או טיב פעולה לקויים;
(ו)
להקל על התקשורת בין אנשים, בין אנשים לבין מכונות, ובין מכונות לבין עצמן;
(ז)
להבטיח את החליפיות (interchangeability) והמתיישבות (compatibility) בין מוצרים ובין מערכות;
(ח)
להקל על הצרכן את השימוש במוצרים ולסייע לייעול המשק על ידי צמצום מספר טיפוסי המוצרים והאחדת צורותיהם ותכונותיהם;
(ט)
להגן על בטיחות העובדים במקום עבודתם;
(י)
לספק ליצרנים ולצרכנים מידע נאות בדבר טיבם, הרכבם ופעולתם של מוצרים;
(יא)
ליצור תנאים שיאפשרו סחר חופשי במוצרים;
(יב)
להקל על שיתוף פעולה טכנולוגי;
(2)
לסייע לשלטונות המדינה, לרשויות מקומיות, למוסדות ציבור ולגורמים אחרים בהכנת מפרטים וכללים טכניים בעבור חומרים, מוצרים, תהליכים ושירותים;
(3)
להיוועד ולהחליף מידע עם מוסדות לתקינה, להתעדה, למחקר ולבדיקה, בארץ ובעולם, בכל הקשור בהכנת תקנים וביישומם;
(4)
להצטרף כחבר למוסדות תקינה, להתעדה, לבדיקה ולמחקר בין־לאומיים, ולהשתתף בעבודתם, לרבות בהתעדת מוצרים, תהליכים, מערכות איכות ועובדים;
(5)
להציע ולעודד שיפורים בחוקים הנוגעים באיכותם ובטיב פעולתם של מוצרים, בקביעת מפרטים למוצרים ובקביעת כללים טכניים לתהליכים;
(6)
להקים, לרכוש, לחכור, להוציא מרשותו, להרחיב, לרהט, לצייד, להחזיק ולנהל מעבדות, ספריות, בתי מלאכה, מחסנים ושאר בניינים, מבנים ומעונות, מכונות ומיתקנים וכל שירות ומפעל אשר יהיו דרושים או מועילים לעבודתו ולמטרותיו של המכון;
(7)
לבדוק את מידת התאמתם של מוצרים לתקנים ישראליים או לתקנים ישראליים רשמיים ולתת תעודות בדיקה על כך בהתאם לסעיף 12 לחוק;
(8)
לתת היתרים ליצרנים לסמן את מוצריהם בתו תקן, וכן לפקח על ייצור מוצרים אלה ועל טיבם, לפי צו שניתן על פי סעיף 9(ב) לחוק, או בהתאם לסעיף 11 לחוק, בהתאם להסכמים שייעשו למטרה זו בין המכון והיצרנים, ובהתאם לכללים בדבר דרכי קביעתו של תו־תקן והשימוש בו שייקבעו בתקנות בהתאם לסעיף 11 האמור;
(9)
לבדוק כל מוצר במעבדות המכון או בכל מעבדה אחרת, הן בארץ והן בחוץ לארץ, בתנאי שמעבדה זו תוכר בידי המכון בהתאם לנהלים שהמכון יקבע, ושהמעבדה תפעל בשם המכון למטרה זו, וכן למסור דין וחשבון על תוצאות הבדיקה או לתת תעודה על תוצאותיה;
(10)
להשגיח על ייצור מוצרים, ולהתיר סימונם בסימון המעיד על ההשגחה בהתאם לסעיף 12ב לחוק;
(11)
להוציא לפועל בדיקות מסחריות ותעשייתיות או בדיקות ביקורת, במטרה לספק ידיעות בדבר איכותם או טיב פעולתם של מוצרים, וכן בדיקות ניסיון ומחקרים בקשר עם עיבוד מפרטים או תהליכים ואופני בדיקה חדשים ובדיקות וחקירות טכנולוגיות, כדי להשיג ידיעות חדשות וטובות יותר ביחס למוצר או חומר או מוצר אחר, לסייע ליצרנים בשיפור מוצרים, ולהגביר את השימוש בחומרים ומוצרים ישראליים;
(12)
ליזום, להקים ולהפעיל מערכות של הדרכות, כנסים, אירועים וכל אמצעי כשיר אחר, לקידום האיכותבמשק ובחברה הישראלית;
(13)
ליזום, להקים ולהפעיל מערכות להתעדת ניהול איכות על נגזרותיה ולהתעדת עובדים, בהתאם לצורכי המשק;
(14)
להעסיק חבר עובדים מדעיים, טכניים, מינהליים ואחרים לשם מטרות המכון;
(15)
לבדוק, לכייל, לתקן ולבנות סוגים של מכשירי מדידה, משקולות, מכונות ומכשירים המשמשים לבדיקות, וכן כלים, ציוד, מכשירים ומכונות המשמשים לתצפיות ולצורכי מדע;
(16)
ליזום, לייסד, להחזיק או לתמוך תמיכה חומרית בהרצאות או בסדרות של הרצאות, בהצגות או בסדרות של הצגות, בתערוכות ובפרסומים, וכן להפיץ ידיעות ברבים בכל דרך אחרת על נושאים הקשורים בתקינה ובקביעת מפרטים ובבדיקה ושיפור איכותם, פעולתם ובטיחותם של מוצרים ובחקירת תכונותיהם, לשמש מרכז להפצת מידע ולהדרכה;
(17)
להיות צד בכל משא ומתן וכן לקבל הקצבות, תמיכות, מתנות והלוואות הקשורות בהשגת מטרות המכון או המובילות אליהן, ולעסוק בכל הפעולות האחרות הקשורות בהשגת אותן המטרות;
(18)
להקים, יחד עם גוף או גופים נוספים, חברות בת ומיזמים משותפים, ולהקים להם או להקים ועדות היגוי משותפות למכון ולגוף או לגופים הנוספים, מתוך כוונה לאפשר לגורמים מחוץ למכון להשתתף בניהולם של פרויקטים מסוימים, לרבות כאלה שבהם מושקעים כספים של גורמים מחוץ למכון;
(19)
ליזום יצירת תשתית איכות במשק וקידומה באמצעות תקינה, בדיקות, התעדה והדרכה, לרבות ייזום של פרויקטים, ליווי של תחומים מתפתחים במשק וביצוע פעולות לשיפור יכולת היצוא של המשק הישראלי;
(20)
לבצע כל פעולה חוקית לרבות מחקרים, סקרים, הפצת מידע, הדרכה, הסברה ומתן אישורים.

פרק שני: חברות במכון

2.
חברות במכון [תיקון: תשס״ו, תשע״ו]
חברי המכון הם:
(1)
ראש המכון ושני סגניו;
(2)
נושאי משרות אלה:
(א)
הממונה על התקינה;
(ב)
המנהל הכללי של המכון;
(ג)
המנהל הכללי של המכון שקדם למנהל הכללי המכהן וששימש בתפקיד 5 שנים לפחות;
(ד)
שמונים ותשעה בני אדם [צ״ל: תשעים וארבעה בני אדם] שיתמנו כחברי המכון, כמפורט בזה:
שלושה – שימנה שר התעשיה והמסחר;
אחד – שימנה שר הביטחון;
אחד – שימנה שר העבודה והרווחה;
אחד – שימנה שר התחבורה;
אחד – שימנה שר התשתיות הלאומיות;
אחד – שימנה שר החינוך;
אחד – שימנה שר התקשורת;
אחד – שימנה שר הבריאות;
אחד – שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר;
אחד – שימנה שר האוצר;
אחד – שימנה שר הפנים;
אחד – שימנה שר הבינוי והשיכון;
אחד – שימנה שר המדע, התרבות והספורט;
אחד – שימנה השר לאיכות הסביבה;
אחד – שתמנה המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שליד משרד התשתיות הלאומיות;
אחד – שתמנה הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
אחד – שתמנה האוניברסיטה העברית בירושלים;
אחד – שתמנה אוניברסיטת תל אביב;
אחד – שתמנה אוניברסיטת בר אילן;
אחד – שתמנה אוניברסיטת בן גוריון;
אחד – שתמנה אוניברסיטת חיפה;
אחד – שימנה הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל;
אחד – שימנה מכון ויצמן למדע;
אחד – שימנה המינהל למחקר חקלאי;
תשעה – שתמנה התאחדות התעשיינים בישראל;
ארבעה – שימנו תעשיות האלקטרוניקה;
שלושה – שתמנה התעשיה הקיבוצית;
שנים עשר – שימנה איגוד לשכות המסחר בישראל;
שבעה – שתמנה התאחדות הקבלנים והבונים בישראל;
שלושה – שתמנה הסתדרות העובדים הכללית החדשה;
שבעה – שתמנה לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל;
שניים – שתמנה המועצה הישראלית לצרכנות;
אחד – שתמנה ההסתדרות הרפואית בישראל;
אחד – שתמנה עיריית תל־אביב–יפו;
אחד – שימנה מרכז השלטון המקומי;
שניים – שימנה מרכז התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
שניים – שימנה איגוד הצרכנים בישראל;
שניים – שתמנה רשות ההסתדרות לצרכנות;
שניים – שימנה איגוד חברות הביטוח בישראל;
אחד – שימנה נציב המים;
שניים – שימנה ארגון הצרכנים הדתיים;
אחד – שתמנה החברה להגנת הטבע;
אחד – שתמנה לשכת עורכי הדין בישראל;
אחד – שתמנה לשכת רואי חשבון בישראל;
אחד – שימנה איגוד הבנקים;
אחד – שימנה מכון היצוא הישראלי;
אחד – שתמנה מועצת עובדי המכון;
אחד – שימנה האיגוד הישראלי לאיכות.
3.
החלפת חבר
(א)
חבר רשאי להודיע על התפטרותו בהודעה בכתב למנהל הכללי של המכון, כשההודעה תציין את מועד כניסת ההתפטרות לתוקף ועם העתק לגוף שמינה אותו, אם מונה בידי גוף כלשהו; עם כניסת התפטרותו לתוקפה רשאי הגוף שמינה אותו למנות חבר אחר תחתיו בהודעה בכתב למנהל הכללי של המכון.
(ב)
במקרה שבו יבקש המנהל הכללי של המכון להתפטר, יודיע על כך לראש המכון.
4.
מינוי חבר
לקראת כינוסה של המועצה הכללית ובמקרה שנוצר הצורך למנות חברים חדשים, ישלחו הודעות לממני הנציגים על מספר הנציגים שיש למנות, תוך הפניית תשומת לבם לצורך לכלול בין הממונים נשים ובני מיעוטים.
5.
הודעה על מינוי חבר ועל החלפתו
מינוי חבר או החלפתו ייעשו בהודעה בכתב למנהל הכללי של המכון.
6.
הפסקת חברות
(א)
המועצה הכללית רשאית להפסיק את חברותו של חבר שאינו ממלא אחרי הוראות תקנון זה, או אחרי ההוראות הפנימיות של המכון, או התנהג בצורה, שלדעת המועצה כללית, אינה הולמת חבר המכון.
(ב)
החלטה כאמור בסעיף קטן (א) תתקבל באסיפה של המועצה הכללית ברוב דעות של שני שלישים מהנוכחים באסיפה, ובלבד ששבוע ימים לפחות לפני קיום האסיפה ניתנה לחבר הודעה על האסיפה ועל הצעת הוצאתו, וכן שניתנה לו באותה אסיפה, לפני ההצבעה בעניינו, הזדמנות להשמיע את טענותיו, בעל פה או בכתב, כאשר ימצא לנכון.
(ג)
ההחלטה בדבר הוצאת חבר שחברותו היא מכוח משרה בשירות המדינה או מכוח מינוי בידי רשות מרשויות המדינה, טעונה אישורו של השר שאותה משרה היא בתחום משרדו או של הרשות הממנה.

פרק שלישי: המועצה הכללית

7.
הרכב המועצה הכללית
המועצה הכללית תהיה מורכבת מכל חברי המכון.
8.
כינוס המועצה הכללית
המועצה הכללית תתכנס לאסיפה שנתית רגילה אחת לשנה במועד ובמקום שהוועד הפועל יחליט עליהם, אולם לא יאוחר מחמישה עשר חודשים ממועד כינוס האסיפה השנתית הרגילה הקודמת.
9.
אסיפה שלא מן המנין
(א)
הוועד הפועל רשאי לכנס את המועצה הכללית לאסיפה שלא מן המניין והוא יהיה חייב לעשות זאת, אם תבוא לפניו דרישה בעניין זה חתומה בידי ראש המכון או בידי הממונה על התקינה או בידי חמישית לפחות מהמספר הכללי של החברים, המפרטת את מטרת האסיפה, והיא תתקיים לאלפני חודש ימים ולא יאוחר משישה שבועות מיום קבלת הדרישה.
(ב)
לא קרא הוועד הפועל לאסיפה בתוך ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הדרישה, רשאים החתומים על הדרישה לכנס אסיפה כאמור בעצמם.
(ג)
בהודעה המכנסת את האסיפה יצוינו העניינים שיעמדו בה לדיון.
10.
סדר היום
סדר היום של אסיפה כללית של המועצה הכללית ייקבע בידי הוועד הפועל, ובמקרה של כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין, יכלול סדר היום דיון במטרה שלשמה כונסה האסיפה הכללית בהתאם לדרישת מי שיזם את כינוסה.
11.
אורחי כבוד באסיפה
מנהלים כלליים לשעבר של המכון, שאינם חברים, אשר כיהנו בתפקיד בעבר במשך 5 שנים לפחות, יוזמנו לאסיפת המועצה הכללית כאורחי כבוד.
12.
זכויות החברים באסיפה
חברי המועצה הכללית זכאים לקבל הודעה על קיום כל אסיפה של המועצה הכללית, להיות נוכחים ולהצביע באסיפה כזו; לכל חבר יהיה קול אחד.
13.
הודעה על אסיפות המועצה
על כל אסיפה של המועצה הכללית תינתן הודעה מראש של ארבעה עשר ימים לפחות, זולת אם יחליט ראש המכון כי יש לכנסה בתוך זמן קצר יותר בשל דחיפות העניין, בציון המקום, היום, השעה והענין העומד לדיון; ההודעה תישלח בדואר רשום, לכל החברים הזכאים לפי סעיף 7 לקבל הודעות כאלה מהמכון, לכתובת שרשומה במזכירות המכון.
14.
מניין חוקי
(א)
המניין החוקי בכל אסיפה של המועצה הכללית, בין רגילה ובין שלא מן המניין, הוא 25% מהחברים לפחות ובאסיפה דחופה 15% מהחברים לפחות; יכול שהחברים יהיו נוכחים בעצמם או מיוצגים בידי מי שמינה הגוף הממנה לפי סעיף 2.
(ב)
בהודעה האמורה בסעיף 13 יצוין כי בהעדר מניין חוקי כאמור, תתקיים האסיפה במועד אחר שייקבע אף הוא בהודעה, ובמועד זה תהיה האסיפה חוקית בכל מספר נוכחים שהוא.
15.
יושב ראש האסיפה [תיקון: תשע״ו־2]
(א)
יושב ראש האסיפה יהיה יושב ראש לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (להלן – יושב ראש הלשכה), לא הגיע יושב ראש הלשכה עד חלוף 15 דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, יבחרו חברי האסיפה יושב ראש מבין החברים הנוכחים בה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הכלכלה והתעשייה רשאי, מנימוקים שיירשמו, להודיע לראש המכון בהודעה בכתב שתגיע לא יאוחר מ־14 ימים קודם לכינוסה של אסיפה כלשהי, כי באותה אסיפה יבחרו חברי האסיפה יושב ראש מבין החברים הנוכחים בה.
16.
דחיית האסיפה
(א)
היושב ראש באסיפת המועצה הכללית רשאי, בהסכמת הנוכחים באסיפה, לדחות את האסיפה לזמן אחר ולהעבירה למקום אחר, ואין חברי המועצה הכללית זכאים לקבל הודעה על קיום אסיפה שנדחתה ועל העניינים שיידונו בה, למעט אסיפה שנדחתה למעלה מארבעה עשר ימים, שלגביה תינתן הודעה כאמור בסעיף 13.
(ב)
באסיפה שנדחתה לא יידונו עניינים אחרים מאלה שהיו אמורים להיות נדונים באסיפה הראשונה.
17.
החלטות באסיפת המועצה הכללית
(א)
ההחלטות, בכל אסיפות המועצה הכללית, יתקבלו בהרמת ידי החברים, אלא אם כן, בטרם ההצבעה, תדרוש חמישית לפחות מהנוכחים להצביע בקלפי ובמקרה של החלטה כאמור, תיערך ההצבעה באותה אסיפה.
(ב)
תוצאות ההצבעה שנערכה בקלפי יירשמו בספר הפרוטוקולים של המכון, בחתימת היושב ראש, ורישום זה ישמש עדות מכרעת לנכונות התוצאות.
(ג)
תוצאות הצבעה בדרך של הרמת ידיים יירשמו בספר הפרוטוקולים של המכון, בהתאם להודעת היושב ראש, שבה יפורט כי ההחלטה נתקבלה או נדחתה בהצבעה של הרמת ידיים או פה אחד או ברוב דעות מסוים, ולא יהיה צורך בכל הוכחה בדבר מספר הקולות או אחוזי הקולות שנמסרו בעד ההחלטה או נגדה.
18.
הצבעות באסיפה
(א)
קולות יכולים להימסר אישית בידי חברי המועצה הכללית הנוכחים באסיפה ובהעדרם – בידי ממלאי מקום.
(ב)
לממלא מקום יכול להתמנות כל אדם, בין אם הוא חבר המכון ובין אם לאו, והוא ימונה בידי הגוף שמינה את החבר שנעדר מהאסיפה, אם מונה בידי גוף כלשהו; מינוי בידי תאגיד ייעשה על ידי נציג בעל הרשאה מתאימה.
(ג)
תעודה למינוי ממלאי מקום תהיה בכתב, חתומה ביד הממנה או ביד בא כוח שהוסמך לכך בכתב; מינוי בידי תאגיד ייחתם בחותם התאגיד או ביד מי שקיבל הרשאה לכך.
19.
רוב באסיפות המועצה הכללית
החלטות אסיפת המועצה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של הנוכחים בה.
20.
פגם בדיון ובהחלטות
הדיון וההחלטות בכל אסיפה לא ייפסלו בגלל פגם מקרי בפורמליות או בגלל אי שמירה על הסדר הקבוע בכינוסה או בכל הליך אחר בה או בגלל פגם בסמכותו של אחד האנשים הנוכחים באסיפה או המצביעים בה.
21.
ועדות
המועצה הכללית תהיה רשאית, כשתראה צורך בכך, למנות ועדה לכל ענין כאשר תמצא לנכון.
22.
הוראות פנימיות
המועצה הכללית תהיה רשאית לקבוע הוראות פנימיות לגבי המכון או לגבי אחד מתפקידיו או פעולותיו, וכן תהיה רשאית לבטל או לשנות הוראה פנימית שכבר נקבעה; כל הוראה פנימית שנקבעה כאמור, והעומדת בתוקפה, תחייב את המכון ובלבד שלא תסתור, לא תפגע ולא תבטל דבר מהנאמר בחוק או בתקנות, בכללים ובצווים שניתנו על פי החוק, או בתקנון זה.

פרק רביעי: ראש המכון וסגניו

23.
בחירת ראש המכון
(א)
במכון יהיו ראש המכון וסגן ראשון וסגן שני לראש המכון; בהעדר ראש המכון ימלא מקומו סגנו הראשון, ובהעדרו של זה הסגן השני.
(ב)
ראש המכון ייבחר באסיפה השנתית הרגילה של המועצה הכללית ויכהן עד האסיפה השנתית הרגילה השניה שלאחריה.
(ג)
על כל מועמד לראש המכון ימליצו בכתב 10 חברי המכון לפחות; שמות המועמדים לראשות המכון, בצירוף ההמלצות יוגשו למכון לא יאוחר מ־14 ימים לפני כינוס האסיפה השנתית הרגילה, שבה ייבחר ראש המכון, ויופצו בין חברי המכון.
(ד)
לא יתמנה לראש המכון –
(1)
חבר כנסת או חבר בהנהלה הפעילה של מפלגה;
(2)
המנהל הכללי של המכון;
(3)
עובד מדינה;
(4)
עובד המכון;
(5)
מי שאינו אזרח ישראלי;
(6)
מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד;
(7)
פושט רגל.
(ה)
נתפנה מקומו של ראש המכון לפני תום שמונה עשר חודשים ממועד האסיפה השנתית הרגילה שבה נבחר, יכנס הוועד הפועל אסיפה שלא מן המניין של המועצה הכללית לשם מילוי המקום שנתפנה, ומי שנבחר באסיפה זו יכהן עד לכינוס האסיפה השנתית הרגילה הבאה.
(ו)
ראש המכון יוכל לשמש בתפקידו שלוש תקופות כהונה רצופות לכל היותר.

פרק חמישי: הועד הפועל

24.
סמכויותיו של הוועד הפועל ואופן פעולתו
(א)
הועד הפועל מוסמך –
(1)
לבצע את כל הפעולות הנתונות בסמכותו של המכון, למעט הפעולות אשר לפי החוק או לפי התקנות, הכללים והצווים שניתנו על פי החוק או לפי תקנון זה, נתייחדו לסמכותה של המועצה הכללית אולסמכותו של כל אורגן אחר של המכון;
(2)
לקבוע את המדיניות הכללית של המכון, בתחום מטרותיו;
(3)
לאשר את התקציב השנתי של המכון ואת תקן עובדיו;
(4)
לנהל את רכוש המכון ולפקח עליו;
(5)
לעקוב אחרי הגשמת המדיניות, התכניות והתקציבים של המכון;
(6)
לאשר תחומי פעילות חדשים של המכון;
(7)
למנות מקרב חבריו סגן ראשון וסגן שני לראש המכון, לתקופות כהונה בנות שנתיים; הסייגים הנקובים בסעיף 23(ד) לעניין מינוי ראש המכון יחולו גם על מינוי סגניו;
(8)
למנות את המנהל הכללי של המכון, אשר יהיה בעל תואר אקדמאי באחד ממקצועות הטכנולוגיה או המדע;
(9)
לקבוע את תנאי השכר והעבודה של המנהל הכללי, סגני המנהל הכללי, מנהלי אגפים, המבקר הפנימי ונושאי תפקידים בכירים (להלן – הפקידים הבכירים) כפי שיחליט הוועד הפועל;
(10)
לאשר על פי המלצת המנהל הכללי של המכון, את מינויים של הפקידים הבכירים;
(11)
לאשר את הדו״חות הכספיים של המכון;
(12)
לאשר מתן הלוואות והפקדת כספים החורגים מהמהלך הרגיל של עסקי המכון;
(13)
למנות ועדה קבועה או ארעית, למנות את היושב בראשה ולקבוע את סמכויותיה; יושב ראש הוועדה יהיה חבר הוועד הפועל, אך לוועדה רשאים להתמנות חברים שאינם מבין חבריו.
(ב)
בהשתמשו בסמכויותיו ובמלאו את התפקידים המוטלים עליו יפעל הוועד הפועל בהתאם להחלטות המועצה הכללית; כל שאלה של קו פעולה כללי אשר תידון בוועד הפועל תועבר להחלטה סופית למועצה הכללית, אם ידרשו זאת ארבעה מחברי הוועד הפועל לפחות.
25.
הרכב הוועד הפועל [תיקון: תשס״ו, תשע״ו]
הוועד הפועל יהיה מורכב מהחברים האלה:
(1)
ראש המכון;
(2)
המנהל הכללי של המכון;
(3)
הממונה על התקינה;
(4)
שלושה חברים שתמנה הממשלה כאמור בסעיף 4(ב)(3) לחוק;
(5)
ארבעה חברים שתמנה לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל;
(6)
חבר אחד שתמנה המועצה להשכלה גבוהה;
(7)
ארבעה חברים שתמנה התאחדות התעשיינים בישראל;
(8)
שלושה חברים שתמנה התאחדות הקבלנים והבונים בישראל;
(9)
חבר אחד שתמנה התעשיה הקיבוצית;
(10)
חבר אחד שתמנה רשות ההסתדרות לצרכנות, העוסק דרך קבע בענייני צרכנות;
(11)
חבר אחד שתמנה המועצה הישראלית לצרכנות, העוסק דרך קבע בענייני צרכנות;
(12)
חמישה חברים שימנה איגוד לשכות המסחר בישראל, מהם נציג של רשתות השיווק הגדולות;
(13)
חבר אחד שימנה מרכז התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
(14)
חבר אחד שימנה איגוד תעשיות האלקטרוניקה;
(15)
חבר אחד שתמנה הסתדרות העובדים הכללית החדשה;
(16)
חבר אחד שייבחר מקרב עובדי המכון.
המינויים לפי פסקאות (5) עד (15), ייעשו בידי הגוף המנהל העליון הנבחר של הגופים המפורטים בפסקאות האמורות.
26.
זכויותיו של חבר הוועד הפועל
(א)
כל חבר הוועד הפועל זכאי לבדוק את מסמכי המכון ואת רישומיו, לקבל העתקים מהם, לבדוק את נכסי המכון ולהשתתף בישיבות של גופים וועדות שהוקמו לפי תקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשמ״ב–1982, או לפי כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים), התשנ״א–1991, או לפי כל חקיקת משנה שתבוא במקומם, ככל שהדבר דרוש למילוי תפקידו כחבר הוועד הפועל, וזאת באותן ישיבות שיעסקו בנושאים הנוגעים לכלל, אך לא בישיבות העוסקות באדם, לרבות תאגיד כלשהו.
(ב)
חבר הוועד הפועל לא יהיה זכאי לאמור בסעיף קטן (א) אם הוא מבקש לנצל את זכותו לבדיקה כאמור או להשתתפות בישיבות כאמור בחוסר תום לב או מתוך ניגוד עניינים או שבדיקה כאמור או השתתפות בישיבות כאמור כלולה לפגוע בטובת המכון.
(ג)
חבר הוועד הפועל אשר נמנעה ממנו זכות כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לפנות לוועד הפועל בדרישה לקיים דיון בכך, והחלטתו של הוועד הפועל בעניין תהיה המכרעת.
27.
חובותיו של חבר הוועד הפועל
חבר הוועד הפועל חב חובת אמונים למכון, ינהג בתום לב ויפעל לטובתו; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת אמונים של חבר הוועד הפועל לאחר.
28.
משך כהונה
חברי הוועד הפועל יכהנו בתפקידם עד להחלפתם בידי מי שמינה אותם, או כל עוד הם מכהנים בתפקיד שבתוקפו הם חברי הוועד הפועל, לפי הענין.
29.
הפסקת חברות
חבר הוועד הפועל יחדל לכהן בתפקיד עוד קודם לסיום כהונתו כאמור בסעיף 28 במקרים אלה:
(1)
התפטר בהודעה בכתב לוועד הפועל;
(2)
הוועד הפועל החליט כן, עקב היעדרות של החבר מ־4 ישיבות רצופות של הוועד הפועל, ולאחר שניתנה לחבר הזדמנות לטעון לפני הוועד הפועל נגד הפסקת חברותו; ראה הוועד הפועל כי היעדרויות החבר היו מוצדקות וכי הוא יוכל בעתיד לשוב ולהשתתף בישיבות הוועד הפועל, לא יקבל החלטה על הפסקת חברותו;
(3)
מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד.
30.
הודעה לממני חברים
עם כניסתו לתוקף של תקנון המכון הכולל את סעיף זה ובכל מקרה שבו חדל לכהן חבר בוועד הפועל, תישלח על כך הודעה לגוף הממנה, תוך הפניית תשומת הלב לצורך לכלול בין הממונים נשים ובני מיעוטים.
31.
יושב ראש
ראש המכון יהיה היושב ראש הקבוע של הוועד הפועל, ובהעדרו ימלא את מקומו סגנו הראשון, ובהעדרו של זה, סגנו השני; לא נוכח איש מהם בישיבה – ייבחר יושב ראש לאותה ישיבה בידי חברי הוועד הפועל הנוכחים בעת ההצבעה.
32.
סדרי כינוס של הוועד הפועל
(א)
ראש המכון הוא המוסמך לכנס את ישיבות הוועד הפועל, אשר יתכנס ארבע פעמים בשנה לפחות, והוא שיקבע את זמנן, מקומן וסדר יומן של הישיבות; שליש מחברי הוועד יהוו מניין חוקי בישיבה.
(ב)
ראש המכון יהיה חייב לכנס ישיבת ועד הפועל אם ידרשו זאת ממנו, בכתב, שליש לפחות מחברי הוועד הפועל; בישיבה כאמור, אשר תתקיים בתוך 14 ימים ממועד הדרישה, ייקבע סדר היום בידי חברי הוועד הפועל אשר דרשו את כינוסו.
33.
הצבעות בוועד הפועל
לכל חבר הוועד הפועל יהיה קול אחד; היו הקולות שקולים, תהיה ליושב ראש זכות דעה מכרעת.
34.
קבלת החלטות בוועד הפועל
החלטות בוועד הפועל יתקבלו ברוב רגיל של הנוכחים.
35.
ועדת ביקורת
(א)
הוועד הפועל ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת, שמספר חבריה לא יפחת משלושה ואולם ראש המכון והמנהל הכללי של המכון לא יהיו חברים בוועדה.
(ב)
תפקידי ועדת הביקורת הם לאתר ליקויים בניהול העסקי של המכון, בין השאר, תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של המכון, ולהציע לוועד הפועל דרכים לתיקונם.
36.
סמכויות המנהל הכללי של המכון
המנהל הכללי של המכון ינהל את כל עסקי המכון תוך שמירה על ההוראות שייתנו לו המועצה הכללית והוועד הפועל.
37.
ניהול חשבונות ודוח שנתי
המנהל הכללי של המכון יערוך ויגיש לוועד הפועל, לאישורו, מדי כל שנת כספים, דין וחשבון שנתי לגבי השנה שחלפה, שיכלול –
(1)
דוחות כספיים, הכוללים –
(א)
מאזן שנתי מבוקר בידי רואה חשבון;
(ב)
דוח הכנסות והוצאות;
(ג)
דוח על השינויים בהון העצמי;
(2)
סקירה בדבר ביצוע תקציב המכון;
(3)
סקירה על פעולות המכון; סקירה זו תומצא למועצה הכללית בידי המנהל הכללי.
38.
רואה חשבון
(א)
הדוחות הכספיים, כאמור בסעיף 37(1), יבוקרו בידי רואה חשבון שיחווה את דעתו עליהם.
(ב)
רואה החשבון ייבחר מדי שנה באסיפה השנתית הרגילה של המועצה הכללית.

פרק שישי: הוראות שונות

39.
הכנסות ותשלומים
(א)
ההכנסה והרכוש של המכון ישמשו אך ורק לקידום מטרות המכון ואף חלק מהם לא ישולם ולא יועבר בצורת רווחים לחברי המכון, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בדרך של דיבידנד, הענקה או כל אופן אחר.
(ב)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע –
(1)
תשלום, בתום לב, של תגמול הוגן המתאים לכל עובד של המכון, או לחבר הוועד הפועל של המכון או לכל חבר המכון, בעד שירותים שנתן למכון;
(2)
תשלום, בתום לב, של ריבית בשיעור סביר, המותר לפי הדין, בעד הלוואה שניתנה למכון;
(3)
תשלום דמי שכירות בעד נכסים שהשכיר חבר למכון;
(4)
החזר, בתוקף סמכות נאותה, של הוצאות כיס שהוציאו חברי המכון במסגרת מילוי תפקידם בעבור המכון;
(5)
בעד המכון מלשלם קצבאות או מלהשתתף בקרנות תגמולים, בקופות חולים, בסידורי ביטוח ובקרנות ובסידורים אחרים כיוצא באלה, לתועלת העובדים של המכון והתלויים בהם.
40.
הודעות
(א)
הודעה יכולה להינתן בידי המכון לכל חבר המכון, אם באמצעות מכשיר הפקסימיליה או על ידי הדואר, לפי הכתובת הרשומה של החבר במכון, או אם אין לחבר כתובת רשומה בישראל – לפי כתובת בישראל שהוא מסר למכון בשביל משלוח הודעות אליו, או על ידי פרסום בעיתון יומי הנפוץ באזור שבו נמצא המשרד הראשי של המכון.
(ב)
נשלחה הודעה בדואר, יראוה כאילו נמסרה כראוי, אם על המעטפה המכילה את ההודעה נרשמה הכתובת הנכונה, ושולמו דמי המשלוח, ואם לא יוכח ההפך – יראו כאילו נמסרה ההודעה במועד שבו היתה עשויה להגיע לתעודתה בשירות דואר רגיל.
(ג)
נמסרה הודעה על ידי פרסום בעיתון, יראו את מועד פרסום ההודעה כתאריך מתן ההודעה.
41.
ביטול
תקנון מכון התקנים הישראלי, התשי״ד–1954 – בטל.


י״ח באלול התשס״ב (26 באוגוסט 2002)
  • עמוס ברקוביץ
    יושב ראש הוועד הפועל של מכון התקנים הישראלי
  • נתאשר.
    דליה איציק

    שרת התעשיה והמסחר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.