תפילת שמונה עשרה בנוסח ארץ ישראל על-פי גניזת קהיר

נוסח עתיק של תפילת שמונה עשרה, שהתגלה בw:גניזת קהיר. פורסם לראשונה ב-JQR כרך 10 (1898), ופורסם שוב בספר w:התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית, עמ' 392. בנוסח זה, ברכת "בונה ירושלים" מאוחדת עם הברכה שאחריה "את צמח דוד" לברכה אחת שחתימתה "אלהי דוד ובונה ירושלים", ולכן הוא כולל בדיוק 18 ברכות.

נוסח התפילה עריכה

 1. ברוך אתה ה' אלהינו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, האל הגדול הגבור והנורא אל עליון קונה שמים וארץ, מגננו ומגן אבותינו, מבטחנו בכל דור ודור. ברוך אתה ה' מגן אברהם.
 2. אתה גבור, משפיל גאים, חזק ומדין עריצים, חי עולמים, מקים מתים, משיב הרוח ומוריד הטל/הגשם, מכלכל חיים מחיה המתים כהרף עין ישועה לנו תצמיח. ברוך אתה ה' מחיה המתים.
 3. קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך. ברוך אתה ה' האל הקדוש.
 4. חננו אבינו דעה מאתך, ובינה והשכל מתורתך. ברוך אתה ה' חונן הדעת.
 5. השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, כי 'שובה שובה' אמרת לנו ועל התשובה מראש הבטחתנו. ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה.
 6. סלח לנו אבינו כי חטאנו לך, מחה והעבר פשעינו מנגד עיניך, כי רבים רחמיך. ברוך אתה ה' המרבה לסלוח.
 7. ראה בענינו וריבה ריבנו, וגאלנו למען שמך. ברוך אתה ה' גואל ישראל.
 8. רפאנו ה' אלהינו ממכאוב לבנו, ויגון ואנחה העבר ממנו, והעלה רפואה למכותינו. ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל.
 9. ברך עלינו ה' אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה, וקרב מהרה שנת קץ גאולתנו, ותן טל {בחורף: ומטר} על פני האדמה, ושבע עולם מאוצרות טובך, ותן ברכה במעשה ידינו. ברוך אתה ה' מברך השנים.
 10. תקע בשופר גדול לחרותנו, ושא נס לקבוץ גליותינו. ברוך אתה ה' מקבץ נדחי עמו ישראל.
 11. השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה, ומלוך עלינו אתה לבדך. ברוך אתה ה' אוהב המשפט.
 12. למשמדים אל תהי תקוה, ומלכות זדון מהרה תעקר בימינו, והנצרים והמינים כרגע יאבדו. ימחו מספר החיים ועם צדיקים אל יכתבו. ברוך אתה ה' מכניע זדים.
 13. על גרי הצדק יהמו רחמיך, ותן לנו שכר טוב עם עושי רצונך. ברוך אתה ה' מבטח לצדיקים.
 14. רחם ה' אלהינו ברחמיך הרבים על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל היכלך ועל מעונך ועל מלכות בית דוד משיח צדקך. ברוך אתה ה' אלהי דוד בונה ירושלים.
 15. שמע ה' אלהינו בקול תפלתנו ורחם עלינו, כי אל חנון ורחום אתה. ברוך אתה ה' שומע תפלה.
 16. רצה ה' אלהינו ושכון בציון ויעבדוך עבדיך בירושלם. ברוך אתה ה' שאותך ביראה נעבד.
 17. מודים אנחנו לך, אתה הוא ה' אלהינו ואלהי אבותינו, על כל הטובות והחסד והרחמים שגמלתנו ושעשיתה עמנו ועם אבותינו מלפנים, ואם אמרנו מטה רגלנו חסדך ה' יסעדנו. ברוך אתה ה' הטוב לך להודות.
 18. שים שלום על ישראל עמך ועל עירך ועל נחלתך וברכנו כלנו כאחד. ברוך אתה ה' עושה השלום.

נוסח מנוקד עריכה

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב, הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא אֵל עֶלְיוֹן קוֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ, מְגִנֵּנוּ וּמָגֵן אֲבוֹתֵינוּ, מִבְטָחֵנוּ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר. בָּרוּךְ אַתָּה ה' מָגֵן אַבְרָהָם.

אַתָּה גִּבּוֹר, מַשְׁפִּיל גֵּאִים, חָזָק וּמֵדִין עָרִיצִים, חֵי עוֹלָמִים, מֵקִים מֵתִים, מַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַטַּל/הַגֶּשֶׁם, מְכַלְכֵּל חַיִּים מְחַיֶּה הַמֵּתִים כְּהֶרֶף עַיִן יְשׁוּעָה לָנוּ תַּצְמִיחַ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְחַיֶּה הַמֵּתִים.

קָדוֹשׁ אַתָּה וְנוֹרָא שִׁמְךָ וְאֵין אֱלוֹהַּ מִבַּלְעָדֶיךָ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' הָאֵל הַקָּדוֹשׁ.

חָנַנּוּ אָבִינוּ דֵּעָה מֵאִתְּךָ, וּבִינָה וְהַשְׂכֵּל מִתּוֹרָתֶךָ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' חוֹנֵן הַדָּעַת.

הֲשִׁיבֵנוּ ה' אֵלֶיךָ וְנָשׁוּבָה חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם, כִּי 'שׁוּבָה שׁוּבָה' אָמַרְתָּ לָנוּ וְעַל הַתְּשׁוּבָה מֵרֹאשׁ הִבְטַחְתָּנוּ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' הָרוֹצֶה בִּתְשׁוּבָה.

סְלַח לָנוּ אָבִינוּ כִּי חָטָאנוּ לְךָ, מְחֵה וְהַעֲבֵר פְּשָׁעֵינוּ מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ, כִּי רַבִּים רַחֲמֶיךָ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' הַמַּרְבֶּה לִסְלוֹחַ.

רְאֵה בְּעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ, וּגְאָלֵנוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' גּוֹאֵל יִשְׂרָאֵל.

רְפָאֵנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ מִמַּכְאוֹב לִבֵּנוּ, וְיָגוֹן וַאֲנָחָה הַעֲבֵר מִמֶּנּוּ, וְהַעֲלֵה רְפוּאָה לְמַכּוֹתֵינוּ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' רוֹפֵא חוֹלֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל.

בָּרֵךְ עָלֵינוּ ה' אֱלֹהֵינוּ אֶת הַשָּׁנָה הַזֹּאת לְטוֹבָה בְּכָל מִינֵי תְּבוּאָתָהּ, וְקָרֵב מְהֵרָה שְׁנַת קֵץ גְּאֻולָּתֵנוּ, וְתֵן טַל {בחורף: וּמָטָר} עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה, וְשַׂבַּע עוֹלָם מֵאוֹצְרוֹת טוּבְךָ, וְתֵן בְּרָכָה בְּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְבָרֵךְ הַשָּׁנִים.

תְּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ, וְשָׂא נֵס לִקְבּוֹץ גָּלֻיּוֹתֵינוּ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְקַבֵּץ נִדְחֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל.

הָשִׁיבָה שׁוֹפְטֵינוּ כְּבָרִאשׁוֹנָה וְיוֹעֲצֵינוּ כְּבַתְּחִלָּה, וּמְלוֹךְ עָלֵינוּ אַתָּה לְבַדֶּךָ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' אוֹהֵב הַמִּשְׁפָּט.

לַמְשֻׁמָּדִים אַל תְּהִי תִקְוָה, וּמַלְכוּת זָדוֹן מְהֵרָה תְעַקֵּר בְּיָמֵינוּ, וְהַנֹּצְרִים וְהַמִּינִים כְּרֶגַע יֹאבֵדוּ. יִמָּחוּ מִסֵּפֶר הַחַיִּים וְעִם צַדִּיקִים אַל יִכָּתֵבוּ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' מַכְנִיעַ זֵדִים.

עַל גֵּרֵי הַצֶּדֶק יֶהֱמוּ רַחֲמֶיךָ, וְתֵן לָנוּ שָׂכָר טוֹב עִם עוֹשֵׂי רְצוֹנֶךָ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' מִבְטָח לַצַּדִּיקִים.

רַחֵם ה' אֱלֹהֵינוּ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ וְעַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ וְעַל הֵיכָלֶךָ וְעַל מְעוֹנֶךָ וְעַל מַלְכוּת בֵּית דָּוִד מְשִׁיחַ צִדְקֶךָ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵי דָּוִד בּוֹנֵה יְרוּשָׁלָיִם.

שְׁמַע ה' אֱלֹהֵינוּ בְּקוֹל תְּפִלָּתֵנוּ וְרַחֵם עָלֵינוּ, כִּי אֵל חַנּוּן וְרַחוּם אָתָּה. בָּרוּךְ אַתָּה ה' שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה.

רְצֵה ה' אֱלֹהֵינוּ וּשְׁכוֹן בְּצִיּוֹן וְיַעַבְדוּךָ עֲבָדֶיךָ בִּירוּשָׁלָם. בָּרוּךְ אַתָּה ה' שֶׁאוֹתְךָ בְּיִרְאָה נַעֲבֹד.

מוֹדִים אֲנַחְנוּ לָךְ, אַתָּה הוּא ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, עַל כָּל הַטּוֹבוֹת וְהַחֶסֶד וְהָרַחֲמִים שֶׁגְּמַלְתָּנוּ וְשֶׁעָשִׂיתָה עִמָּנוּ וְעִם אֲבוֹתֵינוּ מִלְּפָנִים, וְאִם אָמַרְנוּ מָטָה רַגְלֵנוּ חַסְדְּךָ ה' יִסְעָדֵנוּ. בָּרוּךְ אַתָּה ה' הַטּוֹב לְךָ לְהוֹדוֹת.

שִׂים שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל עַמְּךָ וְעַל עִירְךָ וְעַל נַחֲלָתְךָ וּבָרְכֵנוּ כֻּלָּנוּ כְּאֶחָד. בָּרוּךְ אַתָּה ה' עוֹשֶׂה הַשָּׁלוֹם.

קישורים חיצוניים עריכה