תפילת עזריה בתוך הכבשן/ב

אעריכה

ויפתחו שלושה האנשים את פיהם לשיר את השירה הזאת ויאמרו לאמור

בעריכה

מהולל שמך ה אלוהי אבותינו ברוך ומבורך לדור ודור

געריכה

יהי שם תפארתך מכובד לנצח ישוגב שם קודשך

דעריכה

ברוך אתה במעון קודשך ברוך ומפואר לעולמי עולמים

העריכה

יושב הכרובים וצופה מעמקים ישובח שמך לנצח נצחים

ועריכה

ברוך אתה על כסא מלכותך ירומם שמך לעולם ועד

זעריכה

ברקיע שמים יקודש שמך יינשא ויפואר לדורות עולמים

חעריכה

הללו לה כל מעשיו הבו לתמיד כבוד לשמו

טעריכה

הללו לה כל מלאכיו הללוהו מעולם עד עולם

יעריכה

שבחו שמי כבוד ה הללוהו עד אפסי שחקים

יאעריכה

מימי מרומים ברכו את ה השמיעו תהילתו עד עולמי עד

יבעריכה

גדלוהו כל צבאי ה רוממו לנצח תהילתו

יגעריכה

הללוהו שמש וירח רוממוהו כל ימי תבל

ידעריכה

כוכבי שמים שבחוהו רננו גדולתו כל הימים

טועריכה

טל ומטר הודו לה תנו נצח תהילה לאלוהינו

טזעריכה

רוחות השמים שירו לה הבו לה כבוד ועוז

יזזעריכה

חום ואש ברכו את ה ספרו כל עת תהילתו

יחעריכה

קור וחום גדלו לה זכרו תמיד נפלאותיו

יטעריכה

כפור וקרח הודו לה כי לתבונתו אין חקר

כעריכה

יום ולילה ברכו את ה הללו לשמו יומם ולילה

כאעריכה

אור וחושך זמרו לשמו שבחוהו כל ימי עולמים

כבעריכה

קיפאון ושלג רוממו אלוהינו רוממהו כל ימי השמים

כגעריכה

עבים וברקים הללו לה הללוהו עד עולם סלה

כדעריכה

הללו לה כל הארץ עד ימי השמים על הארץ

כהעריכה

הרים וגבעות שירו לאלוהינו רוממוהו עד בלי די

כועריכה

צמחי האדמה שבחו אלוהינו הודו שם קודשו לנצח

כזעריכה

מעייני מים פצחו רינה בשרו תהילתו מאין הפוגות

כחעריכה

מים וימים קלסו אדוננו רננו בלי חֲשך גדולתו

כטעריכה

תנינים ושרצי מים רוממו אלוהינו כי תהילתו עומדת לעד

לעריכה

צפרי השמים הללו יה זמרו לבלי חוק גדולתו

לאעריכה

חיתו יער ובהמות שבחו אלוהנו שבחו תהילתו תמיד

לבעריכה

בני אדם ברכו את ה ברכוהו כל ימי חייכם

לגעריכה

בית ישראל הודו לה ברכו כל עת את שם קודשו

לדעריכה

כהני ה הללו לה רוממוהו לדורי דורות

להעריכה

עבדי ה שירו לה תמיד תהילתו בפיכם

לועריכה

רוחות ונשמות צדיקים הללו יה גדלוהו לנצח נצחים

לזעריכה

קדושים וענווי לב הללו יה זמרו עד אין קץ תפארתו

לחעריכה

חנניה מישאל ועזריה נברכה את ה נרוממנו עד עולם סלה

לטעריכה

מירכתי שאול הצילנו וממות חלץ נפשנו

מעריכה

מאש הכבשן מלט אותנו ומשלהבת נוראה גאלנו

מאעריכה

הודו לה כי טוב כי לעולם חסדו

מבעריכה

הודו לה כל יראי ה כי לעולם חסדו