תפילת המלאכים לאל אחד

סדר תפילות הפלשים

להלן אחת מתפילות יהודי אתיופיה, כפי שפורסמה בעברית בשנת ה'תרל"ו על ידי יוסף הלוי.


הללויה. לך ה' נאוה תהילה וגדולה ותפארת יושב על כסא רם.

כי אתה חן הצדיקים.

כי אתה עטרת הטהורים.

כי אתה גדולת השפלים.

כי אתה גבורת החלשים.

הללויה לה' לבדו קדוש קדוש קדוש.

אתה רחום וחנון מגביה שפלים ואוזר גיבורים אתה לבדך מלך ואדון משפט ומישרים.

תהילה לאל עליון יושב מרומים ברוך הוא ברום שחקים שמו קדוש וטהור.

תהילה ותפארת יתנו לה' כל הנבראים אשר בשמים ובארץ.

הללויה לה' מלך מהולל קדוש חי צדיק ורחום אדיר ונורא ומפואר יושב על כסא רם בנעימות עולם לו תהילה וברכה וחכמה וגבורה לאלוהינו

הללויה לה' מלך תהילה מהולל כי אתה בראת [את כל] וברצונך היה כל אשר בראת (תהילה לאל אשר נתן לי את הספר הזה (מעשה ידי) אבא סקוין אל אחד יעזרני).

ברוך ה' אלוהי ישראל.

ברוך ה' מבורך ה' ראשון בלי ראשית ואחרון בלי אחרית ומלכות ה' לא תעבור.

ברוך ה' אל גיבור בגבורתו מחליש גיבורים בגבורתו וחזקים בחזקתו יהולל שם ה'.

ברוך ה' ויבורך ה' נמצא מקדם בגדולה ובעז ביקר ובתפארת ובמלכות יהולל שם ה' המהולל.

ברוך ה' ויבורך ה' בכל מעשיו אשר עשה ובכל מחשבותיו אשר חשב לעשות ובכל עצותיו אשר יעץ ובכל רצונו אשר רצה יהולל שם ה' המהולל.

ברוך שם ה' המבורך בורא כל הבריאה לברוא ולכלות ולעשות לא ירעב ולא יצמא ולא ייעף יהולל שם ה' המהולל.

יבורך שם ה' אשר העירני משינה וחזקני מחלישות והקימני ממשכב והחייני ממוות והעמידני על רגלי ורפאני מכל חלי יהולל שם ה' המהולל.

ברוך ה' המבורך אשר שמרני והצילני וגאלני והניחני מנעוריי ועד היום הזה כאשר נפלתי ברעב ובמגיפה ובמלחמה ובחלי רע וכאשר נפלתי בדרך ובמערה ובמים וכאשר נפלתי בין המתים אשר היו חלק לעוף השמים ולחיית הארץ היו לשלל ויאכלו בשרם עוף השמים ושתו דמם חיית הארץ כי חזקני ה' והוא רואה חטאתי ומביט אל כל עוונותיי ומבין כל רע לבנו צדיק הוא רחום ארץ אפיים הוא רב חסד ואמת הוא רחום וחנון הוא ורחמני ברוב רחמיו ובחסדיו וברוב צדקה ואמונה שמרני כצדיקים והעלני כמלאכים הינם לא בצדקתנו כי אם בצדקתו. יהולל שם ה' ויתפאר שם ה' המבורך.

ברוך ה' אשר נתן לי שבתות למנוחה וחגים ומועדים טהורים וקדושים למען נשיר לשם קדשו ולמען נברך את שמו המכובד. ועתה יתקדש ויתפאר שם ה'.

ברוך ה' אלוהי ישראל אשר נתן לי פה ולב ומחשבה ודעת.

(שמעו עמים דבר ה' והטו לבבכם לספר הזה כי אהבני ה' וייתן לי את הספר הזה יאמר אבא (סקוין) וצוונו להתפלל תפילה בחיינו — יעזרני אלוהים.)

ברוך ה' אשר האכילני והשקני לכן אהלל ואברך את ה' גם אני הרע כי למדני דעת ונהייתי טוב ורודף צדק ישמח ה' במלכותו.

גדול ה' ורבה תפארתו יתפאר ויהולל שם ה'.

ממזרח שמש עד מערב שמש יתפאר ויהולל שם ה'.

מצפון עד תימן יתפאר ויהולל שם ה'.

משמאל עד ימין יתפאר ויהולל שם ה'.

מקצה אל קצה יתפאר ויהולל שם ה'.

משחר עד ערב יתפאר ויהולל שם ה'.

מלילה עד יום יתפאר ויהולל שם ה'.

מצהריים עד חצות יתפאר ויהולל שם ה'.

בורא שמים בחכמתו יתפאר ויהולל שם ה'.

יוסד ארץ בלי מכונות יתפאר ויהולל שם ה'.

נוטה שמים כיריעה בלי עמודים יתפאר ויהולל שם ה'.

את השמש לממשלת ביום יתפאר ויהולל שם ה'.

את הירח וכוכבים לממשלות בלילה יתפאר ויהולל שם ה'.

כונן הרים וגבעות יתפאר ויהולל שם ה'.

ועשה את האדם בצלמו יתפאר ויהולל שם ה'.

הללויה תהילה לאל הללויה שמע ה' תפילתי.

ועשה מלאכיו ומשרתיו אש לוהט.

מיכאל וגבריאל יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

שרפים וכרובים יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

חיות נושאות מרכבת ה' יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

אחד ועשרים כהנים המקטירים סביב כסא עליון יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

אלפי מלאכים העומדים לפניך יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

ריבוא רבבות מלאכים העומדים לימינו ולשמאלו יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

המלאכים אשר בשמים יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

המלאכים אשר בעננים וברקים ורעמים יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

המלאכים אשר בקצות הארץ יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

המלאכים הרצים עם השמש והירח יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

המלאכים אשר בים יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' לעולם ועד.

כאשר יהללוך המלאכים כן גם אנכי אפארך ואהלל שמך ה' הללויה.

תשעה ותשעים כתות מלאכים יפארוך ויהללוך ה' הללויה.

חמישה עשר נביאים יפארוך ויהללוך ה' הללויה.

צדיקים ועדים וטהורים בתוך הגן וחוטאים ורשעים ופושעים בתוך גיהנום יפארוך ויהללוך ה' הללויה.

אבותינו הראשונים אדם הבל אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן כהנים ונביאים בני אהרן אבינו דוד מלך ישראל יפארוך ויהללוך ה' הללויה.

נפארך ונהללך כמלכי צדק כהן לעולם.

עזרא ודניאל חנוך ואֵליה ואלישע יפארוך ויהללוך נפארך ונהלל שמך ה' הללויה.

אלוהי חנניה ועזריה ומישאל יפארוך ויהללוך ה' גם אנוכי אפארך ואהלל שמך ה' אני עבדך פ'[1]

בשעה ראשונה בלילה יפארוך ויהללוך ה' הללויה ואין פגע לאחד מהם עד אשר ישלימו תפילתם.

בשעה שניה בלילה יהללו בשמחה את היושב בשמים ומביט בים ובתנינים.

בשעה שלישית בלילה דין גיהנום ואש עד שאול תחתית ושעה זאת לא יוכל אדם להגיד אותה ואם ידע איש להתפלל בשעה זאת ויכבוש יצרו ישמע הבורא תפילתו.

בשעה רביעית יהללוהו השרפים ויאמרו קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו.

בשעה חמישית יהללוהו המים ובשעה שישית יהללו העננים את ה' ובשעה שביעית תנוח כל הארץ והכל ישנים בשעה זאת ירחף רוח אלוהים על המים ויוצאים בשם אל נורא אז ימהר הכהן לקחת מים ומסך זית ושמן אשר בו רפואה והישנים ברוב חולי ומוות ירפאו.

בשעה שמינית בלילה יפתחו שערי האדמה ותוצא הארץ עשבים עצים ודשאים.

בשעה תשיעית יצאו המלאכים ויביאו את תפילות בני האדם את פני עליון ויפתחו שערי שמים וישמע ה' תפילות המתפללים ויסלח להם חטאתם ככל אשר שאלו ממנו וישמע קול כנפי השרפים והכרובים ויקרא התרנגול ויהלל את ה' ותהי שמחה וששון על כל הארץ עד שש שעות.

הללויה תהילה לאל.

ברוך ה' אלוהי ישראל כי גדול ה' בגדולתו מפואר בתפארתו קדוש בקדושתו הוא ראשון ואין אומר עד מתי והוא אחרון ואין אומר לו עד עתה אין ראשית למציאותו ואין אחרית להיותו אין מספר לימיו ואין חשבון לשנותיו אין זקנה לעלומיו ואין יגיעה לחזק כוחו אין שחת לתבניתו ואין חושך לאור פניו אין שפה לים חוכמתו ואין מידה לחסדי מצוותיו ואין גבול לרוחב ממשלתו נסתר הוא לא ימָּ‏צאו מחשבותיו נעלם הוא לא יֵחָקֵר בתבונה רם הוא לא יגיעוהו נשרים תהום הוא לא ישיגוהו דגים גבוה הוא מראשי הרים ועמוק הוא מעמקי ים גיבור הוא לא יגברו עליו מלכים נוצח הוא לא ינצחוהו מושלים חכם הוא ומסכל עצת חכמים נבון הוא ומפיר מחשבות נבונים גיבור ויפתח אזור גיבורים אדיר הוא וישבר שיני רשעים חזק הוא וידכא זרועות גאים מכובד הוא ויבייש פני חנפים יכול הוא ויכבה אור חוטאים אחד הוא בלי חבר ויחיד הוא בלי קרוב יאבדו שמים ותִישָחת והכל כבגד יבלה והוא יושב לעולם.

מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה'.

מי כמוהו ומי דומה לו בכל הבריאה ובכל בני אלים הוא לבדו אלוהים הוא לבדו אדון הוא לבדו בורא והוא לבדו פועל לא יבקש עזרה על דבר אשר חשב ולא יבקש עצה על דבר אשר חפץ לעולם ועד. אמן. לעולם אודך. אמן.

ברוך ה' אלוהי ישראל עושה נפלאות גדולות לבדו ויבורך שם כבודו קדוש וברוך לעולם ועד אמן.

קדוש קדוש קדוש ה' צבאות.

שלם מלא כל הארץ קדושת כבודך קדוש קדוש קדוש ה' צבאות.

מהודר בפי כל נהללך בבוקר קדוש קדוש קדוש ה' צבאות.

בזרח השמש נברכך קדוש קדוש קדוש ה' צבאות.

שלם אהלו אור ושפרירו אש קדוש קדוש קדוש ה' צבאות.

נורא היכל קדשך במרום ומרכבותיך אש להבה (קדוש קדוש קדוש ה' צבאות).

התפלל בעדנו מיכאל המלאך התחנן בעדנו גבריאל המלאך לפני כסא עליון.

התפלל בעדנו רפאל המלאך התחנן בעדנו רומאל המלאך לפני כסא עליון לעולם ועד אמן.

ברוך ה' אלוהי ישראל.

מחנות מלאכים העומדים לפניו יפארו את ה' במועדם ובמשרתם ויאמרו נוצח בן תמותה ונצח המרחם אשר לא ימות לעולם הללויה[2].

מלאכי שמים יאמרו לו הללויה בוראנו אלוהי האלוהים ואדוני האדונים ומלך המלכים. הללויה.

מלאכי שמים שני יאמרו אתה ה' לעולם תשב בל תמות לעולם הללויה.

מלאכים אשר בשמים שלישי יאמרו אתה ה' תמית כל נפש ולך אין מוות הללויה.

מלאכים אשר בשמים רביעי יאמרו חנון את ה' גדל-כח הללויה.

מלאכים אשר בשמים חמישי יאמרו קדוש קדוש קדוש חי ה' עושה פלא הללויה.

מלאכים אשר בשמים שישי יאמרו הללויה כסאך אש לוהט והיכלך אור לעולם ועד לא תמות ולא תזקן.

מלאכים אשר בשמים שביעי יאמרו קול אחד נהללך ונפארך ה' לעולם הללויה.

כל מלאכי שמים יאמרו אתה אלוהינו ראשון לעולם אתה אלוהינו אחרון לעולם בחור אתה ואין לך זקנה.

הללויה נהללך ונרומם כבוד תהילתך קדוש.

הללויה במשפט עוּזך וחזק ידך נורא.

הללויה יום ולילה נרנן ונהלל לכבודך לעולם.

ברוך ה' אלוהי ישראל קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלך.

ברוך ה' בורא שמים וארץ נהלל לה' בורא ים ויבשה אור וחושך יתרומם ה' לבדו בצדק ובישר אין אחר ה' לא ישקר דברך ולא תשבת מלכותך ולא יִמּ‏וֹט כסאך ולא יעבור כבודך ותשבוחות מלאכיך בתפילות הגולים ובקשותם לא יזקן ולא ישּׁ‏ָחת כל יכול ואין יכול לו כסאו אש להט מכסהו מים ואהלו אש לפניו אור ואש אוכלה תמים אתה ואין בך עולה קדוש קדוש קדוש ה' צבאות.

תמים מלא תהילתך בשמים ובארץ.

צדיק אין בך תָהֳלה רחום ארך אפים ורב חסד ואמת.

נאמין בשם אלוהי העניים ותקוות הדלים רחום עיני כל נפש לך תצפינה נייחל לשמו הקדוש.

שמים עמדו בחכמתו וארץ כוננה בדברו שירו שיר חדש לאדון כל הארץ אלוהי כל הבריאה ומלך המלכים.

אתה אין לך ראשית ואחרית ממך נבקש אל תביישנו ואל תאבדנו אתה מלך מלכים ואדוני אדונים.

קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל קצווי ארץ כבודך.

קדוש קדוש קדוש אדיר וחזק לא ייעף עוזו מושל לבדו מלך בפי כל מפואר כסאו רם ממשלת ממלכתו נוראה וחוסן חכמתו פלא כולו אש כלול טהור הוא ואין דומה לו יודע ומבין כל מחשבות מקדם נערץ בסוד קדושים מאימתו רעדו גיבורים מלך מלכים ומלכותו רמה אדון אדירים לא יזקן ולא ישחת מלך לעולם אין נסתר ואין נעלם ממנו תמים משכנו ונפלאים מעשיו מהולל הוא ונאדר באלפים וברבבות מפואר בפי כל אשר ברום שחקים מהודר ומקור הכל טהור אשר לא תעבור מלכותו אלוהי כבירים לבושו אור וכסותו אש באבני אלגביש בנוי היכלו ומכסהו מים כסאו להבה רוכב על כרובים בשחקים מעונו יושב קדם היה הווה ויהיה.

פתאום העירין יאמרו קדוש קדוש קדוש אלוהי תפילה על כל רחמים אלוהי כל הרוחות לאין סוף אתה ה' ארך אפיים וגדל כוח ה' לעולם תשב ולא תמות לנצח לא יסופר גודלו והדר כבודו פלא אין מי יכול לקרב אל משכנו שמך חי לא תמות אדוני עושה פלא בחור אתה אין לך זקנה נפאר ונהלל בסוד תהילותיו כקורבן אילים ופרים ואלפי צאן טובים ה' שמע תפילתנו ביום הזה ובשבת הזאת לפניך אני עבדך פב"פ[3].

הללויה תהילה לה' בסוד תהילותיו קדוש הוא לבדו צדיק אין כמוהו ואין זולתו יהללוהו מלאכי שמים מיכאל וגבריאל ורפאל עם מחנותם ויאמרו לו לאֵל אֵל וֵל לָאֵל אלוהי מַלְהֵי לה' לצבאות לָיוּ סַלּ‏ָדָי קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודך.

יהללוהו כוכבי שמים בלי פה קדוש קדוש קדוש ה' צבאות חי מלא כל הארץ כבודך אין אחר דומה לו בשמים ממעל ובארץ מתחת מלא כל הארץ יבורך.

יהללוהו מלאכי שמים ומלאכי תהומות מלאכי מעונות מים ומלאכי רוחות מלאכי כפור ומלאכי ברד מלאכי אש ומלאכי שלג ומלאכי סערה מלאכי חורף ומלאכי קיץ ישרתוהו ילדי בני אדם ומלאכי פרשים רוכבי סוסים ורכבי אש וכל מלאכי מרום ומלאכי מרום ומלאכי ים ישרתוהו בלהב יפארו לה' כי עשה את האדם בצלמו ועם נח כרת ברית עושה חסד לאלפים רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת.

הללויה תהילה לה' כה יאמרו לה' מחנות מלאכיו כי חנון שמו ואתם גם אתם אמרו נורא שמך סַתַנָוִי קַתַנָוִי אֹנֹלָוִי אם היו חטאותיי כחול ימים וכברזל כבד כשלג יהיו וכמים סלח לי כל חטאותיי וכפר לי כל פשעיי בסֵקָא ובצֵקָא באַנָמאֵל ובאֵלֹהֵאֵל רְחְרְנְמְן רהֵל דּ‏ְמהֵל סוּתוּאֵל כמוהר אַבְיָתֵר מְנָתִר סַתַנָוִי קַתַנָוִי אָוִי נֹלָוִי מכל אשר תירא נפשי למען תושיעני בכח שמותיך אלה אני עבדך פב"פ.

ואומר לנפשי למען אנצל ממקום רעדה ומחתה ולא אראנו אנוכי השפלתי ראשי ואהלל לה' אני עבדך פב"פ.

אלוהים יעזרני כי גדול אתה ה' אל תביישני אלוהי ה' שופטנו ה' אלוהינו ה' אדונינו אלוהי ישראל מלכנו כי עברתי ברית קורבן אין נקי מחטא לפניך ה' רואה נסתרות בוחן לב וכליות אבינו אל תשנאנו זכר ברית אברהם ויצחק ויעקב עבדיך.

הללויה תהילה לה' והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

אדוני אחד.

אדוני אלוהינו אדוני אחד.

אדוני מלכנו אדוני אחד.

אדוני בוראנו אדוני אחד.

אדוני שומרנו אדוני אחד.

אדוני רוענו אדוני אחד.

אדוני תהילתנו אדוני אחד.

אדוני שמחתנו וששוננו אדוני אחד.

אדוני מהולל אדוני אחד.

אדוני מרומם אדוני אחד.

אדוני נורא אדוני אחד.

אדוני נאמן אדוני גואל אדוני אדיר אדוני טוב אדוני חזק אדוני נוקם אדוני גיבור אדוני נוצר אדוני ארך אפים ורב חסד ואמת לא ייסר לעולם ולא יקצף לנצח רחם את אשר לא רחמת וחנן את אשר לא חננת. אדוני רחום שמך לעולם.

אדוני אלוהי האלוהים.

אדוני מלך המלכים.

אדוני אדון האדונים.

אדוני מושל המושלים.

אדוני אחד.

אל גדול שמך ה' לעולם נקראך גדולה חוכמתך וחזקה ידך וזרועך רמה ועוזך אדיר ונורא יָדֹעַ ידענו והבנו והשכלנו מה גדול ומה נורא ומה חי אתה למעלה מכל לבדך אלוהי שמים וארץ ושלם בכל מלכותך אין נסתר ממך לפני מחנותיך ואין נעלם מפניך אדוני אל קרוב ואל רחוק אתה תתן כתפילת המתפלל תשמע תחינתו ותמלא כל משאלותיו.

אלוהים יעזרני כי אין כמוך ה' ואין אלוהים זולתך ככל אשר שמענו באוזנינו ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם ולעשות גדולה ונוראות ותכונן לך עם לעולם ואתה ה' היית להם לאלוהים ודברך אמת ועתה הואל וברך את בית עבדך לעולם אשריך ישראל מי עם כמוך גואלם יחזקך ויעזרך כאשר סבבוך ושמוך למס אתה על במותימו תדרך.

זה שמך וזכרך לדור דור השמים כסאך והארץ הדום רגליך לא יכזב דברך ומלכותך לא תסור זכרני ה' ברחמיך בברית נח בברית אברהם בברית יצחק בברית יעקב בברית משה בברית דוד בברית הנביאים והכהנים הראשונים.

שמע ה' תפילתנו ברחמיך אל עזר למעמדנו והצילנו למען שמך וגאלנו.

ויהיה בנסוע הארון ויאמר משה קומה אלוהים ויפוצו אויביך.

מברך בית ישראל ברכני.

מברך בית אהרן ברכני.

מברך בית לוי ברכני.

בצאתי ובבואי ברכני.

מטל השמים ומשמני הארץ ברכני.

בשמך בורא כל ברכני.

בדבר התורה ה' ברכני.

אל תבדילני ה' מן הבחירים מן השמחה מן האור ומן ההוד (הנכון להם) הראני ה' אור ישראל רעני ביום ושמרני בלילה נהלני הלכתי ונצרני בשבתי והאזין אלי בקראי אליך אהבתיך ה' האמנתי בך אל תזנחני דבקתי בך אל תבישני ביקשתיך אל תבזני בשלומך הניחני ברחמיך השכיבני בלי חטא בלי יגון בלי דין וגיהנום אש בלי שטן ופגע למען שמך אדוני תניחני למען שמך אדוני תנהלני.

ברוך ה' אלוהי ישראל.

ויחל משה בהר סיני.

יושב תהילות תהילה לה'.

מרום משכנו תהילה לה'.

שחק מקדשו תהילה לה'.

ערבות כסאו תהילה לה'.

אור אהלו תהילה לה'.

מים קירות היכלו תהילה לה'.

אבני אלגביש רצפת ביתו תהילה לה'.

אש מכסהו תהילה לה'.

להב שערו תהילה לה'.

כרובים סוסיו תהילה לה'.

אש ערשו תהילה לה'.

רשף גערתו תהילה לה'.

ברקיו צדק וחיים תהילה לה'.

רעמים יוצאים מתחת כסאו תהילה לה'.

ענני חסד מלאכיו תהילה לה'.

כנפי רוחות מרכבתו תהילה לה'.

פני הארץ לעומתו תהילה לה'.

מעשן הרים מגעו תהילה לה'.

מוחה פשעינו תהילה לה'.

משמח לבבות תהילה לה'.

מחכים פתאים שמו תהילה לה'.

מאירות עיניים מצוותיו תהילה לה'.

נאמן דברו תהילה לה'.

חכם בעצתו תהילה לה'.

אין מקום אשר לא יהיה בו תהילה לה'.

אין מחשבה אשר לא יחשוב תהילה לה'.

אין זולתו תהילה לה'.

בחסדו ישיב חמתו תהילה לה'.

מלך קדום למלכותו תהילה לה'.

ברחמיו יעביר אפו תהילה לה'.

קיץ וחורף ברחמיו תהילה לה'.

חסדיו לא יכלו תהילה לה'.

לבבו לא יִקּ‏וֹם תהילה לה'.

מחשבתו לא תשחית תהילה לה'.

כוחו לא יחלש תהילה לה'.

משפטו לא יִטּ‏ֶה תהילה לה'.

אין כמוהו תהילה לה'.

אין עמו משוא פנים תהילה לה'.

מטהר טמאים תהילה לה'.

מקדש מחוּללים תהילה לה'.

מברך ארורים תהילה לה'.

מחלים דּ‏ווים תהילה לה'.

רופא חולים תהילה לה'.

מחבש שבורים תהילה לה'.

נותן כוח לעייפים ויגעים תהילה לה'.

תקווה לנואשים תהילה לה'.

מנחם יחידים תהילה לה'.

מקום מתים ונופלים תהילה לה'.

מסיר נשיאים תהילה לה'.

גואל אובדים תהילה לה'.

מבקש נעזבים תהילה לה'.

מנחם אבלים תהילה לה'.

משמח נוגים תהילה לה'.

תומך נכשלים תהילה לה'.

מגביה שפלים תהילה לה'.

משפיל גבוהים תהילה לה'.

מסיר חמת חוֹברים תהילה לה'.

מפיר עצת ערומים תהילה לה'.

מבין תועים ושוגים תהילה לה'.

מחכים אווילים תהילה לה'.

חונן דלים תהילה לה'.

מקיץ נרדמים תהילה לה'.

מטעים תפלים תהילה לה'.

משיח אילמים תהילה לה'.

פותח אוזני חירשים תהילה לה'.

עוזר לנענים תהילה לה'.

מכניע שׂוטנים תהילה לה'.

מריך אכזרים תהילה לה'.

משלים בין מריבים תהילה לה'.

מלביש ערומים תהילה לה'.

ממלא חסרים תהילה לה'.

נותן לחם לרעבים תהילה לה'.

מעיינות לצמאים תהילה לה'.

אורך ימים לזקנים תהילה לה'.

אומן יתומים תהילה לה'.

גבוה מעל גבוה תהילה לה'.

מכובד במכובדים תהילה לה'.

מושל במושלים תהילה לה'.

נשיא נשיאים תהילה לה'.

מלך מלכים תהילה לה'.

אלוהי אלוהים תהילה לה'.

כביר כבירים תהילה לה'.

אדוני אדונים תהילה לה'.

אור בלי חושך תהילה לה'.

לא יועם נוגה הודו תהילה לה'.

נותן ולא ינתן לו תהילה לה'.

לווה ולא ילווהו תהילה לה'.

מעדיף ולא יעדיפו לו תהילה לה'.

מלמד ולא ילומד תהילה לה'.

שופט ולא יישפט תהילה לה'.

מצדיק ולא מצדק תהילה לה'.

רואה ולא ייראה תהילה לה'.

מעביד ולא יעבד תהילה לה'.

יודע ולא יוודע תהילה לה'.

הללויה אין עוד מלבדו תהילה לה'.

נאמן דברו תהילה לה'.

תמים פועלו תהילה לה'.

חכם בעצתו תהילה לה'.

אנשים ומלאכים לא ידעו תעלומותיו (בקשו צדק ממך חוק ומשפט בקשו ממך).

הללויה תהילה לה' ברוך ה' אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם אשר לו חכמה ועצה וגבורה והוא משנה עתים וזמנים מקים מלכים ומסיר מלכים נותן חכמה לחכמים ומדע ליודעי בינה והוא מגלה עמוקות ונסתרות יודע מה בחושך ואור אתו ישכן לך אלוהי אבותי מודה ומבח אני אשר חכמה ובינה נתת לי למען אברכך ואבקש מלכותך.

שמעה ה' תפילתי אדני מלך עולם כי תגל כל הארץ במלכותך בהושיעך את עמך ישראל ובחננך את ירושלים עירך שמחני במלכותך עם בחיריך ישראל הושיעני וחנני אני עבדך פב"פ.

והקימני עם קדושיך וצדיקיך כי אתה ה' שמך רחום אדני מלך עולם כי כל המלאכים הקדושים ישמחו במלכותך בישועת עמך ישראל ובחננת ירושלים עירך שמחנו במלכותך עם בחיריך ישראל הצילני אני עבדך פב"פ.

והקימני עם צדיקיך כי צדיק אתה ה' רחום שמך אדני מלך עולם כי כל מאורי שמים ישמחו במלכותך בישועת עמך ישראל ובחננת ירושלים עירך שמחני במלכותך עם בחיריך ישראל אני עבדך פב"פ

והקימני עם גוליך כי צדיק אתה אדני אלוהים רחום שמך מלך עולם כי תגל כל הארץ במלכותך בישועת עמך ישראל ובחננת ירושלים עירך שמחני במלכותך עם בחיריך ישראל הושיעני אני עבדך פב"פ.

והקימני עם יחידיך כי צדיק אתה אדני רחום שמך אדני מלך עולם כי ישמחו הרים וגבעות וכל עצי שדה במלכותך בישועת עמך ישראל ובחננת ירושלים עירך שמחני במלכותך עם בחיריך ישראל הושיעני אני עבדך פב"פ.

והקימני עם ישריך כי צדיק אתה אדני רחום שמך אדני מלך עולם כי ישמחו הימים ושאון גליהם וכל צבאם במלכותך בישועת עמך ישראל ובחננת ירושלים עירך שמחני במלכותך עם בחיריך ישראל הושיעני אני עבדך פב"פ.

והקימני עם חסידיך כי צדיק אתה אדני רחום שמך אדני מלך עולם כי תגל [הארץ ויושביה] במלכותך בישועת עמך ישראל ובחננת ירושלים עירך שמחני במלכותך עם בחיריך ישראל הושיעני אני עבדך פב"פ.

והושיעני והקימני עם עמך ישראל כי צדיק אתה אדני רחום שמך אדני מלך עולם כי תשמח עירך עיר ציון ויגל הר קדשך משכן כבודך במלכותך בישועת עמך ישראל ובחננת עבדיך זרע יעקב שמחני במלכותך עם בחיריך ישראל הושיעני אני עבדך פב"פ.

והקימני עם לוי [מקטיר] קטורת כי צדיק אתה אדני רחום שמך אדני מלך עולם כי ישמחו במלכותך בני אהרן הכהנים המשוחים בשמן קודש הברוכים והממלאים ידיהם לכפרת עוונות שמחני במלכותך עם בחיריך ישראל הושיעני אני עבדך פב"פ.

והקימני עם קדושיך כי צדיק אתה אדני רחום שמך אדני מלך עולם כי תשמח אתה לבדך עלינו בצדק ובמישור ובהמשילך את ישראל על אויביהם שמחני נא במלכותך עם בחיריך ישראל הושיעני אני עבדך פב"פ.

והקימני עם אמוניך כי צדיק אתה אדני רחום שמך אדני מלך עולם כי תמלוך על החטאים ותשפטם בחטאתם וביסרך אותם במות שאול אל-נא תמיתני עמהם בחטאותיי כי האדם פועל רע ואתה רחום וחנון.

ברוך ה' אלוהי ישראל לעולם ועד.

ה' לבדו אלוהים אותו אהלל לעולם אותו אברך ואסמך בו לעולם ולא אסמך [בזולתו] ולו תשבע כל לשון ולו תכרע כל ברך אמן אמן לאל אחד ה' גם אני אודה את ה' ואשתחוה לה' מלך ואקרא בשם ה' ואשען בה' ואוושע בישועת ה' ואחיה ברחמי ה' ואתהלל בעוז ה' ואתנשא ביראת ה' ואשמח בעבודת ה' ואגיל ברדיפת ה' ואזכור מעשי ה' ונפלאותיו ואתפלא על גדלו ורוב עוזו ואברך את ה' ואכבד את ה' ואודה את ה' ואהלל את ה' וארומם את ה'.

גדול ה' נורא ה' רם ה' מכובד ה' אדיר ה' חזק ה' טהור ה' קדוש ה' טוב ה' צדיק ה' חי ה' ברוך ה' מלך ה' מקדמי עולם לבדו ה' מלך בארך אפו ה' מלך ברחמיו ה' מלך בחסדיו ה' מלך על כל ה' מושל על כל ה' קונה הכל ה' עושה כחפצו ה' פועל כרצונו ה' אלוהיו אחד ה' מי כאלוהינו ה' בוראנו הוא ה' אתה לבדך אלוהים ה' לפניך לא היה אחר ה' ואחריך אין עוד מבלעדיך ה' ושמך ה' היה ויהיה אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב רחום וחנון ה' ארך אפים ורב חסד ואמת אתה ה' לבדך בורא כל אותך אודה לעולם אכרע ואשתחווה לך לעולם אמן.

שיר מזמור ה' מי כמוך אדם ומלאך לא ידעו נוראות ה' ומי יוכל לשער חכמת ה' ומי יבין מחשבות ה' ועצתו ומי ידמה לה' ומי אל כאלוהינו ה' בכל אשר בשמים ממעל ובארץ מתחת ובמים מתחת לארץ אין עוד מלבדו אמן אמן אלוהי ישראל מלך אל לבדך מקדמי עולם אתה תמלוך לעולם כל הברואים יהללוך ויברכוך שמי השמים וכל אשר עליהם הים והיבשה ומעמקי תהום וכל אשר בם יודו בתהלתו חזק בחזקתך אתה ה' ונכבד ונורא אתה ה' מי אלוהים כמוך ומי בורא זולתך צדיק אתה ה' אתה אלוהים לבדך נוצח כל ה' אלוהים לברך בורא כל חי ה' אלוהים היה ויהיה אני עבדך פב"פ.

ברוך ה' אלוהי ישראל גם אני אשמח בעבודת ה' ואמר זה אלי ואנוהו אלוהי אבי וארוממנהו ה' איש מלחמה ה' שמו.

ועוד אמר מי אל גדול כה' ומי אלוהים זולתי אלוהינו כאמור לדוד מרוממי משערי מות למען אספר כל נפלאותיו בשערי בת ציון לך נאווה תהילה בירושלים.

ועוד אמר אל ה' קוויתי תאוות נפש למען יניח עלי ברכת אדם והבל ושת ברכת חנוך ונח ושם כולם בחירים ברכת אברהם יצחק ויעקב אלה הם עצי גן ה' ברכת משה ואהרן וכל הנביאים ברכת כרובים ושרפים וכל עירי המלאכים כאמור לדוד אשרי איש ירא ה' במצוותיו חפץ מאד גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלוהיו אשרי כל היראים וההולכים בדרכיו אשרי האיש אשר יאמין בשמו.

הללויה תהילה לה' כאמור לישעיה ה' עמי מי יעצרני וכאמור לדוד גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עמדי ועוד אמר טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון ועל כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים לא יפחד לבי בשמך בטחתי ולא אירא מפני ארי טורף כי בשמך האמנתי אלוהי דניאל מכניע אריות בדבר גבורתו ולא אירע בטחתי באלוהי חנניה ועזריה ומישאל אשר הצילם מתנור אש אוכלה אשר חקר את הלהבה כמו טל כן נוראים ונפלאים מעשיך.

הללויה תהילה לה' אשר ברא אדם הראשון ויתנהו בגן והבל נהרג בצער בידי קין כאשר אמר ה' הנה קול דמי הבל עלו אלי (לכן אמר דוד ריבה ה' את יריבי).

וחנוך נולד אחרי כן הוא שביעי לאדם רצוי לה' ונסתר מפני המוות כי לקח אותו אלוהים (כן הסתירני גם אני עבדך פב"פ)

הללויה תהילה לה'.

נח מצא חן בעיני ה' וניצל ממי המבול עם אשתו ובניו (כן הצילני גם אני עבדך פב"פ)

אברהם נמצא נאמן לה' ונכרתה לו ברית שמים וארץ ונקרא אב המון גוים לכן אמר דוד אשר כרת עם אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידיה ליעקב לחק.

יצחק היה טהור ומשרת ה' ויעלהו אביו עולה לה' ויזבח תחתיו איל טהור (כן הצילני גם אני עבדך פב"פ).

יעקב ישראל נבדל כשהם מבין העמים ונקרא בשם אלוהיו וראה סולם זהב עולה מארץ השמימה (מאד נוראים ונפלאים מעשיך ה').

הללויה תהילה לה' כי גדול וחזק ואדיר אתה מלך מלכים ואדוני אדונים מי ידמה לך בבני אלים בשמים ובארץ כל ברואיו יחד יהללוהו וישבחוהו.

משה וכל עדתו בעבור ישראל בים סוף שרו שירה לאמר שירו לה' כי גאה גאה.

מרים אחות אהרן שרתה גם היא עם בנות ישראל על אשר טובע פרעה ופרשיו וישראל יצא מן הים לאמר נפלאים מעשי ה' סוס ורוכבו רמה בים.

ודוד שר גם הוא שיר ומזמור כי הצילו מיד שאול ומיד אדם ובנו הצילו.

ובני קורח שרו ודבורה שרה גם היא על מות סיסרא (היום וכל יום יתברך שם ה').

הללויה ה' יברכני כאשר אמר דוד אברכה את ה' בכל עת תמיד תהילתו בפי בה' תתהלל נפשי ואז אגילה בישועתך ויעלז לבי בצורי וגאלי מה גדולים מעשיך ה' רחום וחנון ה' ארך אפיים ורב חסד ואמת אנא ה' עבדך אני ואל תשחת מעשה ידיך זכור ברית אברהם אהובך וברית יצחק עבדך וברית יעקב ישראל קדושך אשר הבדלתו מן העמים וקראתו בשמך הקדוש והרס ה' זכר ברית משה אמונך אשר שמת למנהיג עמך בעשן יומם וכל הלילה באור אש.

הללויה תהילה לה'.

זכר ה' ברית דוד עבדך אשר מצא חן בעיניך אשר משחתו בשמן קודש להיות רועה על ישראל (זכור ה' ברית הקדושים האלה).

אני עבדך בן אמתך אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח אם אסק שמים שם אתה ואציע שאל חנך אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך מי כמוכה באלים ה' ואין כמעשיך הנפלאים מאד רחום וחנון שמך ונעימים רחמיך וטוב זכרך נסתרה עצמותך ואתה מלא את הכל ולא תֵרָאֶה לכל השמים כסאך והארץ הדום רגליך הים מדעך והרוח משמעתך שמש וירח סדורים בדברך והכוכבים כולם יעמדו במצוותך והעולם כולו אחוז בידיך.

הללויה תהילה לה' ועוד נהללך ונשבחך ה' קונה העולם כולו מושל בכל יהללוהו כל צבא השמים ויפארוהו המלאכים ושריהם ולך יודו ויברכו כל הברואים ישבחוהו עירי השמים אשר לא ינומו ולא ייעפו מלאכים למיניהם עירין לפי תכונתם שרים לפי גדולתם ממשלות לפי הדרם כסאות לפי גבהם גבורות לפי חזקתם נשיאים לפי משרתם מיכאל בכנפיו וגבריאל בגפיו שרפים בתודותם כרובים בקדושתם נושאי כסאו יכסו פניהם בכנפיהם שרפים עומדים סביב כסאו יענו ויאמרו קדוש קדוש קדוש ה' צבאות שלם מלא שמים וארץ קדושת תהלתך חיות אדירות מלאות עינים וארבעה פנים נושאות כסא אש ה' ומשתחוות להוֶֹה ויהיה נפארך ונקדש עוזך ונשיר לשמך בכל עת ובכל שעה נהללך ונשבחך.

מזמור שיר כאשר שמרתנו בלילה והעליתנו לאור יומם כן שמרנו ה' בשקט ובשלום בלי חטא וניסיון כי אתה מלך רחום אדני אלוהינו אל רם ה' רחום ה' חנון ארך אפים ורב חסד ואמת נהללך ונשבחך יהללוך כל צבא מרום ויפארוך המלאכים ולך יזמרו כל הברואים אותך נהלל ואותך נקדש אתה אבינו ואתה אדונינו אתה אלוהינו ואתה בוראינו.

זכור ה' תפילת כל אחד ואחד מהם שמור נשותיהם נצור ילדיהם סלח לחטאתנו כפר עונותינו וקבץ נפוצותינו כאשר אמר דוד ה' משמים אל ארץ הביט לשמוע אנקת אסיר לפתח בני תמותה ולכן נשאל ממך ה' ונבקשך כי גם אנחנו בני תמותה אלה מתו בים ואלה בתהום ואלה ברעה ומהם נמכרו וירדו לארץ רומי ועד ארץ פרס הגלו אבותינו כאשר נמכר יוסף בימים קדמונים ויענוהו אחיו ויהי עבד במצריים ויישם על האסירים בבית הסוהר.

שיר מזמור כאשר אמר דוד עושה צדקות ה' ומשפט לכל עשוקים ה' אל ארך אפיים ורב־חסד ואמת כן זכור גם אותנו ה' כי בני תמותה אנחנו גולים ושבויים כבהמות וטבחות כּ‏שׂיוֹת ונצעק אל ה' בוראינו ובצר לנו שמע ה' את תפילותינו.

שיר מזמור כאשר אמר דוד ויזכר להם בריתו לפני כל שוביהם לתת לנו ארץ ירושה זבת חלב ודבש.

יתומים אנחנו וגולים.

ועתה ה' אלוהינו נספר תהילותיך בקהל ועדה.

שיר מזמור שמעה אלוהים תפילתי.

נהלל את ה' המהולל.

מה גדלו מעשיך אדני את הכל עשית בחכמתיך וכרצונך תעשה את כל וכחפצך תכלה את הכל תחתל מים בבטן העננים ותוריד מטר מן השמים לכלכל כל הברואים.

אלוהים יעזרני ויברך שם כבודו קדוש וברוך ה' אלוהינו אהללך ואשבחך אל גואלי אני עבדך בן אמתיך אגיד נפלאותיך לעולם ה' ראשון בלי ראשית ואחרון באין סוף ואחרית גדול כגדולתו חזק כמעשיו וחכם בעצתו אין כמוהו ועזוז קולו נורא.

מאוד נורא בנוראים רם ברמים חזק בחזקים אדיר באדירים שוכן בערבות ויודע מעמקי ים כי אין נסתר לפניך השמים מושבך והארץ הדום רגליך ואין נעלם מעיניך ואין נמלט מידיך מאוד ירגז לבי ותשתוחח נפשי ויתנועע ראשי ורגליי ביום אזכור את משפטיך ה'.

ויאמר הנביא אל ה' לאמר במה אנצל מן הענויים האלה (אשר) לא יוכל (האדם) לשאת תמיד ולא יסופרו באמר ולשון … אשר לא יועיל שקר אצלו ושמים לא זכו בעיניו ימינו חזקה כסאו אש ושלטון דברו נורא אין מספר לאורך ימיו מי ידמה לך אין גבול לרוחב משפטיך ואין חלקות עמך ואין משוא פנים בדינך לא יבייש עשיר ולא יגרש עני מפניו הוא רואה נסתרות ונעלמות וצופה דבר עד תכליתו הוא בורא שמים ויוסד ארץ אין עמוק מאלוהותו ואין סתום ממחשבותיו מלאכיו לא ידעו רעיוניו ועיריו ישתחוו למוצא פיהו.

אז ירד ה' בכבודו ויקבץ את כל הברואים בחרף עין וירעדו ממוראו כל מואסי צדק.

הוא מנחם לא יריב ולא ינצה והוא יגלה שכר (כל אדם) ביום הגמול.

הללויה תהילה לה'.

וייקח ה' עפר מן האדמה ויעש את האדם בצלמו ויביאהו אל תוך הגן ואחרי כן ברא את חווה ויוציאה מצלעו להיות לו לאישה ויוולד הבל ושת וירד וחנוך היה נאמן לה' ויולד מתושלח וייתן לו אורך ימים ויולד נח ויבואו מי המבול ויינצל מהם.

ויולד שם ויפת וחם ויולדו אברהם ויצחק ויעקב ויהיו נאמנים לה' ואחרי כן נולדו משה ואהרן אלעזר ופינחס כהנים גדולים ואחרי כן נולדו יהושע וכלב ברק ודבורה וגדעון יפתח ושמשון וגלעד וכל הכתובים בספרי שמואל הכהן והנביא ותגדל מלכות דוד ושלמה וכל מלכי יהודה וישראל הראשונים והאחרונים אשר זכרו את יום מותם וייראו את ה'.

ואחרי נבאו הנביאים כאליהו הכהן הקנא לתורת אלוהיו ויעצור את השמים ולא המטיר עד שלוש שנים ושבעה חודשים ואלישע לקח פי שניים ברוח ה'.

הללויה תהילה לה'.

ישעיהו היה נעלה בדבריו על כל נביאי ישראל במתק אמרים וירמיהו בן חלקיהו כהן ונביא עזרא וסתואל[4] ראו חזון וכאשר נפלה עיר ישראל ונשבו בני ציון בכו וקוננו עליה.

יונה בן אמיתי צווה לקרוא קריאה על אנשי נינוה זכריה בן ברכיה הכהן יחזקאל בן בוזי צופה נקרא לבית ישראל בארץ בבל על נהר כבר חבקוק בן דקר[5] השתאה ואמר ה' שמעתי שמעך יראתי.

דניאל נקרא בלטשאצר ויגדל ברוח הקודש וידע לפתור חלומות סתומים חנניה ועזריה ומישאל בני מלך יהודה עברו על מצוות המלך להשתחוות לצלם ויקצף המלך וישליכם אל תנור אש אשר השיקו אנשי בבל בחמר ובזפת ולא נשרפו ולא התחרך שיער ראשם.

אלוהים יעזרני — ויברכו כל הברואים את אלוהי התשבחות.

זרובבל הוא מבני מלכי יהודה צדיק ברוך מבית דויד ויבן בית לאלוהי ישראל ויכלהו בארבעים ושש שנים.

כל אלה שכבו וישנו (שנת עולם על כן) אל תבטחו על הזמן וזכרו איך היו הקדמונים.

דעי נפשי כי יש משפט נורא תולעה אשר לא תמות ואש אשר לא תכבה אוי לך אללי לך כי יחזיקו בך מלאכי חשך צבא גיהנם. — רחמני אני עבדך פב"פ.

הללויה.

ואחרי אשר ימלאו עתותי העולם הזה יהיה רעש בארץ והיה רעב וצמא ומגפה וימותו חכמים ונבונים ויבטל צום וישנה ראשי חדשים וימים וישנו שבתות ומועדים ואחרי כן יבוא אליהו ויישר הכל ויכריז חמישים ושלוש שנים ואחר יכלו השמים והארץ והשמש והירח והכוכבים יפלו מן השמים וירד ה' עם מלאכיו ויאמר ה' למיכאל קום תקע בשופר על הר סיני ועל הר ציון עיר הקודש (בכבוד גדול יפארוהו המלאכים הוא נשיאם ושרם מיכאל שמו עיניו יונים לבושו ברק הוא לבדו מנהיגם) אז יקומו המתים כהרף עין לקול מיכאל וישתחוו מרחוק לקדוש והמלאכים הקרובים ישתחוו לה' וייראוהו ויחליף ה' שמים וארץ כמו לבוש ויקבץ את כל הברואים כהרף עין והמה בוכים מר ויבדלו הצדיקים מן הרשעים והטהורים מן הטמאים ויביאו שנים פרים אחד ממזרח ואחד ממערב שם האחד חסד ושם השני רחמים ויטבחו אותם בידיהם ולברכה יִגָזרו (לגזרים) ודויד ינגן בכינורו ועזרא יהלל (בתהילתו) ויצמית רשע לבל יראה גאות ה' אז יבואו הצדיקים לסעודת השמים ולחיי עולם.

(והביאני עמהם לסעודת השמים באחרית הימים יחד רחמני אני עבדך זרובבל עם אבי ואמי לעולם ועד אמן ואמן).

ועתה ה' אלוהים אמת ברוך ומבורך ה' אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי כל הרוחות ואלוהי כל בשר יגדל נא כח אדוני כאשר דיברת לאמר שמך נאמן ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת צדיק שומר צדק עושה חסד וזוכר בריתו נוצר חסד לאלפים ולדור דורים נושא עוון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים סלח נא לעון העם כגודל רחמיך וברב חסדיך הפר כעסך איתנו אבינו אבינו.

ויחל משה את פני ה' אלוהיו ויאמר למה ה' יחרה אפך בעמך ישראל אשר הוצאת ממצרים בכח גדול וביד חזקה למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והינחם על הרעה לעמך זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אליהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים לרוב וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם וינחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו ועתה ה' אלוהים יגדל נא חסדך כאשר אמרת לעולם.

ברוך ומבורך ה' אלוהינו אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי אתה ה' מושל בכל אשר בשמים ובארץ מפניך נורא ירגזו וירעדו מלכי עמי הארץ כי מלפניך העושר והכבוד ואתה ה' מושל בכל ותשפוט כל שלטון ובידך כח וגבורה ובידך ה' קונה כל העולם לגדל ולחזק לכל ועתה ה' אלוהים מודים אנחנו לך יחד ומהללים לשם תפארתך וכי מי אני ומי עמך ישראל כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך ה' הכל ומידך נתנו לך כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו כצל עובר ימינו על הארץ ואין מקווה ועומד לעולם.

ה' אלוהינו מה רב ערכך תהילה לשמך ה' אל אמת קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מידך הכל ולך הכל וידעתי אלוהי כי אתה בוחן לב וכליות ותרצה צדק ומישרים זבחי אלוהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה הטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים אז תרצה עולה וכליל אז יעלו על מזבחיך פרים.

ה' הוה ויהיה אלוהי אברהם יצחק ויעקב ישראל אבותינו שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבנו אליך.

והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו.

אדני בשמים ממעל ובארץ מתחת אין עוד אלוהים זולתך.

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ובו יומם ולילה למען תצליח את דרכיך ולמען תשכיל על (?) המבקשים דבר ה'.

לה' הכבוד והתהילה והתפארת לעולם.

עמדו וקומו וברכו את ה' מן העולם ועד העולם שמו לעולם ויברך שם כבודו ורוממוהו בכל ברכה.

תהילה לה' יהללוהו ויברכוהו ויעריצוהו וירוממוהו ויקראוהו כל ברואי בשר וכל ברואי לא בשר יפארוהו המלאכים הקדושים מימינו ומשמאלו לפניו ולאחריו יהללוהו ברעדה מחרדת קולו ויודו לגדולת תפארתך ויהולל שם ה' המהולל.

ועתה עם ה' עמדו וקומו וברכו את ה' אלוהינו ואת כל הקדושים אשר עמו.

ביום ההוא לא אור לא יום ולא לילה והיה לפנות ערב יהיה אור ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון בקיץ ובחורף יהיה והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.[6]

הערות שולייםעריכה

  1. ^ פלוני
  2. ^ המאמר הזה יתנגד בבירור לראש יסודות אמונת הנוצרים. - הערה של יוסף הלוי
  3. ^ פלוני בן פלוני
  4. ^ הנביא הזה לא שמענו שמעו ואולי מצאו את שמו באיזה ספר נבואה מן הספרים הגנוזים אשר נעתקו מיווני לכושית בימי מלכי בזנתי - הערה של יוסף הלוי
  5. ^ גם השם הזה לא נודע לנו מאין לוּקח - הערה של יוסף הלוי
  6. ^ כאן העיר יוסף הלוי: הסופר הוסיף פה כדברים האלה: הוא נתן לי תורת חיים ומשפטים (צדיקים) ביד עבדו מדת חסדי ה' (הוא משה) ויגן על הצדיקים והטובים האלה ירחמני ה' ברחמיו בחסדיו ובברכותיו בנביא ההוא יהי חן ה' ועזרתו עם עבדו יוסף (שמי אני המעתיק) ועם סופרו זרובבל לעולמי עולמים אמן ואמן כן יהי רצון.