פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

חוק התכנון והגבייה התשכ"ה - 1965

תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור

תמ"א 35

תוכן עניינים

דברי הסברעריכה

במשך 50 שנות תכנון במדינת ישראל, ובמקביל להתפתחויות מרחיקות לכת בכלי התכנון המרחבי בעולם, השתכללה והלכה שפת התכנון וקובעו בתוכה מערכות ומונחים, באופן שבו כל תכנית רחבת היקף נוטלת מהעבר ומוסיפה נדבך ייחודי משלה. גם תמ"א 35 נוטלת מונחים, הגדרות והוראות נבחרות מתכניות מתאר ארציות ומחוזיות קיימות, משלבת אותם במערכת מונחים, הגדרות והוראות חדשה ועדכנית, ויוצרת שפת תכנון שתוכל להוות מסד למערך התכניות העתידי.

שפת התכנון של תמ"א 35 נועדה להוות כלי מרכזי למימוש מטרותיה של התכנית, לרבות שתי מטרות שביניהן קיים מתח מתמיד: מתן מענה לצורכי הפיתוח הצפויים בטווח התכנון מחד, ושמירה על שטחים פתוחים ועל ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת מאידך. כמו כן, כיוון שהתכנית היא תכנית לטווח ארוך ברמה הארצית, על שפת תכנון לאפשר עריכת אבחנות מרחביות ברורות ומחייבות על פי חוק, ולגלות גמישות ופתיחות לקראת העתיד. שפת התכנון נועדה לבטא את תפיסת דמות הארץ הן בכלים סטטוטוריים של תכנית מתאר ארצית משולבת, והן על ידי מסמך עקרונות הסוקר אמצעי מדיניות ליישום התכנית. בנוסף לכל אלה, שפת התכנון נדרשת לבטא את התפיסה המרחבית הראשית של התכנית: פיזור מרוכז, הגדרה ברורה של מרחבים מטרופוליניים, איגוד שטחים פתוחים בעלי ערך בשדרה בעלת השתרעות כלל ארצית, שמירה על חיצים בין מטרופולינים ובין יישובים, ופיתוח מערך נגישות הנשען על שלד מסילות וכבישים.

תמ"א 35 היא תכנית מתאר ארצית, ועל פי הוראותיה תיבחן כל תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת. לכן קיימת בהוראות תמ"א 35 הבחנה ברורה בין ההוראות המתייחסות לסוגי התכניות השונים.

כך לדוגמא, בין ההוראות המתייחסות לתכניות מתאר מחוזיות חדשות, לרבות תכניות שינוי לתכניות מתאר מחוזיות, נמצא: איסור על תוספת שטח לפיתוח שלא בהמשך רצוף וצמוד דופן, שמירה, ככל האפשר, על רצף שטחים פתוחים, החובה לבחון ולמצות שטחים שכבר יועדו לפיתוח בתכניות מחוזיות וטרם אושרו בהם תכניות מקומיות וכד׳. בין ההוראות המתייחסות לתכניות מתאר מקומיות חדשות, לרבות תכניות שינוי לתכניות מתאר מקומיות, נכללות, בין השאר, הוראות לעניין: צפיפות נטו מינימלית למגורים, הגשת נספח נופי- סביבתי לתכניות בתחום מכלולים נופיים או בשטחים בעלי רגישות נופית סביבתית גבוהה, וכן הוראות לתכנית מתאר מקומית להרחבה ניכרת ובכללן: הכללת התשתיות הדרושות בתכנית או בתכניות אחרות שאושרו כדין, הבטחת ביצוע התכנית בד בבד עם ביצוע התשתיות לרבות תחבורה ציבורית ומוסדות ציבור, קיום פתרון זמין לטיפול בביוב שנוצר כתוצאה מאכלוס הבינוי המוצע בתחום התכנית ועוד.

שפת ההוראות הותאמה במיוחד להבחנה הנדרשת בין התערבות ברמת התכנית המחוזית להתערבות ברמת התכנית המקומית. שטח מיועד לפיתוח בהוראות תמ"א 35 הוא שטח שאינו מוגדר כשטח פתוח בתכנית מתאר מחוזית, ואילו שטח מיועד לבינוי הוא שטח שניתן להקים בו מבנים לפי תכנית מקומית תקפה.

כדי לאפשר הבחנה ברורה בתוך המרחב הארצי בין שטחים מאפשרי-פיתוח לבין שטחים מוטי-שימור, ובכדי לבטא את עקרונות התכנון, נדרשת תמ"א 35 לפתח מרכיב חדש בשפת התכנון הנקרא "מרקם" (Texture). המרקמים הם אזורי תכנון המתוחמים בתשריט המרקמים, ושונים זה מזה ביחסים הכמותיים והמרחביים בין ייעודי הקרקע לשימושיה, ברמות הפיתוח והשימור שבתוכם ובכללים המסדירים ומכוונים יחסים אלה בתוכם כלהלן:

 • מרקם עירוני - אליו יכוון עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע, ומראש או במקביל יובטחו התשתיות הדרושות - במיוחד תחבורה ציבורית והסעת המונים. הפיתוח יהיה ברובו עירוני קומפקטי, מושתת על יתרונות לגודל תוך כדי הבטחת שטחים פתוחים עירוניים ובינעירוניים לצורכי ציבור, ושמירה על שטחים ומסדרונות המיועדים לתשתית לטווח הארוך.
 • מרקם כפרי - אליו יכוון פיתוח יישובים כפריים ופיתוחם של היישובים המיוחדים שבו, לרבות שטחי תעסוקה, שטחים חקלאיים ושטחים לתיירות, ובלבד שלא ייפגע אופיו הכפרי-חקלאי הכולל ויישמר, ככל האפשר, רצף שטחים פתוחים וחקלאיים.
 • מרקם שמור ארצי - מטרתו שימור מרחבים גדולים ורציפים של שטח פתוח וערכי טבע, חקלאות ונוף במגמה לעודד בעיקר פעילויות פנאי ונופש, תיירות וכן תעסוקה ופעילות של מערכת הביטחון הכרוכה במרחבים הגדולים בתנאי שהם משתלבים בנוף ותוך צמצום הפגיעה בסביבה, ולאפשר בו פיתוח חקלאות והרחבת יישובים.
 • מרקם שמור משולב - מטרתו לאחד ברצף ערכי טבע, חקלאות, נוף, התיישבות ומורשת תוך יצירת שדרה ירוקה מצפון לדרום וחיצים פתוחים לאורך ערוצי נחלים ראשיים במרכז. המרקם מיועד להשיג שילוב מרבי של הערכים המאפיינים עם פיתוח מוגבל במרכז הארץ ופיתוח זהיר באזורי הפריפריה.
 • מרקם חופי - מטרתו לשמר את החופים הפתוחים ואת העורף החופי-כפרי. מיועד להישאר פתוח ברובו באופן המבטיח את גישת הציבור אל החוף ומעבר לאורכו. תכנון ופיתוח במרקם ייעשה בזיקה נופית ותפקודית לים, לחוף ולשטח הפתוח העורפי, ויבטיח את שילובם המוגבל והזהיר בערכי המרקם.


כיוון שתמ"א 35 אינה קובעת את מיקומם של השטחים בתוך המרקמים, אלא מותירה את פריסתם לתכניות המחוזיות והמקומיות, אין בסיווגו של אזור תכנון לאחד מסוגי המרקמים, משום קביעה של ייעוד קרקע לשטח קרקע מוגדר כלשהו. עם זאת, יש בהגדרת סוג המרקם באזור תכנון מסוים משום קביעה של כללים מחייבים לתכנון ולפיתוח עתידי.

במרקמים מסוג עירוני וכפרי בולטות מגמות הפיתוח העירוני או הכפרי בהתאמה. במרקמים שמור ארצי, שמור משולב וחופי בולטות מגמות השימור והטיפוח.

גבולות המרקמים העירוניים המסומנים בתשריט מהווים "קווים אדומים", התוחמים את התפתחות הרצפים העירוניים הגדולים בישראל. הגבולות הותוו כך שהמרקמים העירוניים יכילו את מלוא הביקושים החזויים לקרקע בטווח התכנון ואף מעבר לכך, ואילו מרבית השטחים הפתוחים בעלי הערך יוותרו מחוצה להם. המרקמים העירוניים מהווים למעשה את אזורי החיפוש העיקריים לפיתוח עירוני, הן בתוך השטחים שכבר בנויים והן בהמשך רצוף אליהם.

מרקמים עירוניים "נדיבים" יחסית בהיצע הקרקעי מחזקים את סיכויי תמ"א 35 לעמוד ביעד המרכזי של יצירת מלאי תכנוני התואם את הביקושים החזויים בטווח התכנון. עמידה ביעד זה חיונית לחוסנה הכלכלי של המדינה ולרווחת תושביה. מרווחי החיפוש במרקמים העירוניים מאפשרים גמישות תכנונית מובנית אשר אינה פורצת את הוראות התכנית, ומסייעת על ידי כך לשמור על הרצפים החשובים של השטחים בעלי הרגישות הגבוהה המצויים ברובם במרקמים השמורים.

תחום כל אחד מהמרקמים הוא יחידת השטח הבסיסית שאליה מתייחסות הוראות תמ"א 35. עם זאת בהקשרים רבים נדרשות בהוראות הצגת נתונים או הכנת תכניות ברמה תת-מרקמית של אזורי תכנון. גבולות אזורי התכנון, שהם תת מחוזיים וכוללים על פי רוב יותר מרשות מקומית אחת, מסומנים בתשריט המרקמים ובתשריט החלוקה לאזורי תכנון. אזור תכנון אינו יכול להכיל שטחים משני סוגי מרקמים.

טיפוח ושימור השטח הבנוי באים לידי ביטוי בהגדרת מכלולים עירוניים וכפריים לשימור בתמ"א 35. המדובר בשטחים מבונים ברובם שהם בעלי ערכים חזותיים, ארכיטקטוניים או היסטוריים, ודורשים התייחסות וטיפול מיוחדים.

שימור אופיו של יישוב כפרי המצוי במרקם עירוני בא לידי ביטוי בהוראות "מכלול כפרי מוגן" המאפשרות הגדרת אופיו של היישוב הכפרי ושל החיץ שבינו לבין סביבתו.

כתכנית השמה את הדגש על טיפוח ומיסוד השטחים הפתוחים עושה התכנית שימוש במונחים החדשים: מכלול נופי, רצועת חוף, רצועת נחל ורצועת נוף.

 • מכלול נופי הוא שטח פתוח ברובו, בעל רגישות נופית גבוהה, שמקורה בשילוב של ערכי נוף וטבע עם מעשה ידי האדם: חקלאות, מורשת או דת. תמ"א 35 מגדירה כמכלולי נוף שטחים המהווים חלק נכבד מ "דמות הארץ", שטחים אשר לא קיבלו עד כה הגנה במסגרת תכניות המתאר הארציות. על תכניות בתחום רצועת החוף לשמור, ככל האפשר, על גישה סבירה לחופים פתוחים לציבור, ולהתייחס לזיקה בין הבינוי המוצע לבין החוף והים.
 • רצועות נחל כוללות את אפיקי הנחלים המסומנים בתשריט המרקמים, ותכנית בתחום רצועת נחל נדרשת להוראות בדבר שיקום הנחל ובתי הגידול שבו, ייצוב הגדות וכד׳.
 • רצועות נוף הן חיצים פתוחים המסומנים בתשריט המרקמים בתחומי המרקמים העירוניים.


שטחים בעלי ערך נופי-סביבתי גבוה הוגדרו בתמ"א 35 כשטחים ברגישות נופית סביבתית גבוהה, ומטרתם לשמור על משאבי הקרקע, המים והאוויר תוך פיתוח זהיר ומבוקר המשתלב בסביבתו.

כדי להבטיח שמירה מרבית על שטחים ברגישות גבוהה, מחייבות הוראות תמ"א 35 הגשת נספח נופי-סביבתי לתכניות בתחום מכלולי נוף ובתחום שטחים ברגישות נופית סביבתית גבוהה. נספח זה יכלול על פי קביעת מוסד התכנון ניתוח סביבתי-נופי של חלופות, תיאור ערכי סביבה, חקלאות, מורשת ונוף בתחום התכנית ובסביבתה, ניתוח השפעות מימוש התכנית על המערכת האקולוגית, הוראות מוצעות בדבר מזעור הפגיעה, עיצוב בינוי ושיקום.

ההגדרה של מרכז תחבורה בהוראות תמ"א 35 מלמדת על החשיבות שמייחסת התכנית לתחבורה ציבורית. עקרון זה בא לידי ביטוי בהוראות גם בהקפדה על צפיפות מינימלית לבנייה למגורים, בהכוונת אזורי תעסוקה חדשים למרכזי תחבורה, בקביעת תקני חניה בסמוך למרכזי תחבורה, במתן אפשרות לקביעת נתיבים בלעדיים לתחבורה ציבורית ובחובה לצרף לתכנית להרחבה ניכרת נספח תחבורה הכולל התייחסות לתחבורה ציבורית.

בנוסף לאמות מידה ברורות לאישור תכניות, כוללות הוראות תמ"א 35 גם הוראות בדבר ייזום תכניות ומסמכי מדיניות. המדובר בראש ובראשונה בתכניות ובמסמכי מדיניות לחידוש עירוני. על פי הוראות תמ"א 35 הוועדות המקומיות יכינו ויגישו לוועדות המחוזיות תכניות או מסמכי מדיניות לחידוש, שיפור ועיצוב החלקים הוותיקים של מרחב התכנון המקומי, ובכלל זה מרכזי היישובים. התכניות יגדירו את השטחים המתאימים לחידוש ויפרטו את האמצעים והשלבים שנועדו לקדם נושא זה. על פי הוראות תמ"א 35 מוסד תכנון הדן בתכנית לתוספת שטח לפיתוח יבחן את הצעדים שננקטו לקידום ולמימוש תכניות לחידוש השטח הבנוי.

עוד נקבע כי הוועדות המחוזיות ייזמו תכניות מתאר מחוזיות חלקיות לאזורי תכנון שלמים או למספר אזורי תכנון בשלמות. אלה הן "תכניות מרקמיות". תכניות אלה יכללו בין היתר הוראות ותשריטים בדבר: צפי אוכלוסייה ליישובים, כיווני התפתחות של היישובים, שטחים לתעסוקה, מיקום השטחים הפתוחים ותפקודם, שילוב תשתיות, מרכזי תחבורה, וכן רוחבן של רצועות נוף, רצועות חוף ורצועות נחל והוראות לתכנונן. בנוסף, יכללו התכניות במרקמים השמורים חלוקה של אזור התכנון לתת אזורים על פי קריטריונים סביבתיים, אקולוגיים ונופיים. התכניות המרקמיות נועדו להוות נדבך נוסף המעדכן ומפרט את נדבך התכנון של תכניות המתאר המחוזיות הכוללות.

מונחים חדשים אלה מהווים חלק מה"מילון" הישן-חדש של תמ"א 35 אשר נועד לענות על מטרות התכנית וליצור דמות ארץ רצויה.

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

תוכן התכניתעריכה

שם התכניתעריכה

1. תכנית זו תקרא: תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור מס׳ 35 (להלן: "תמ'א 35", "התכנית" או "תכנית זו").

תחום התכניתעריכה

2. תכנית זו חלה בכל שטחי מדינת ישראל שבהם חל החוק הישראלי.

מטרות התכניתעריכה

3.

א. מתן מענה תכנוני לצורכי הבנייה והפיתוח של מדינת ישראל, תוך הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים העירוניים וצמצום תופעת הפרבור.
ב. ארגון המרחב של ישראל תוך הבחנה בין חמישה סוגי מרקמים (אזורים מוטי פיתוח לעומת אזורים מוטי שימור), גיבוש השטחים המעויירים בארבעה מרחבים מטרופוליניים והדגשת עקרון הרצף של השטחים הפתוחים.
ג. מתן עדיפות לפיתוח ירושלים כבירת ישראל, הגליל והנגב - בדגש על מטרופולין באר שבע שיהווה מנוף לפיתוחו.
ד. עידוד פיתוח התחבורה הציבורית.
ה. מתן מגוון אפשרויות פיתוח בהתאם לאופי המרקם, על מנת לענות על הצרכים של מגזרי אוכלוסייה שונים, תוך כדי צמצום פערים בין מגזרים ובין אזורי הארץ השונים.
ו. שמירת עתודות קרקע לדורות הבאים תוך כדי שמירה על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת, שמירה על האופי הכפרי של ההתיישבות החקלאית ומתן מענה לצורכי מערכת הביטחון.
ז. שיפור המרחב העירוני תוך חידוש הדרגתי שלו, שימור מכלולים ערכיים, בנייה בצפיפויות גבוהות יחסית ופיתוח מערכות תשתית - ובייחוד תחבורה ציבורית המובילה את הפיתוח העירוני.
ח. צמצום נזקים סביבתיים והשפעות של מטרדים, על פי עקרונות של פיתוח בר-קיימא.
ט. עידוד שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות בתכנון אזורי מתואם.
י. עידוד הכנתן של תכניות מתאר ומסמכי מדיניות וכן מעקב ובקרה על תהליכי הפיתוח והשימור.

מסמכי התכניתעריכה

4.

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית בשלמותה. במקרה של סתירה בין מסמכי התכנית לבין עצמם -- יגברו הוראות התכנית על התשריטים.

התכנית כוללת את המסמכים הבאים:

4.1 הוראות התכנית ב-22 עמודים.
4.2 תשריט המרקמים ב-5 גיליונות בקנ"מ 1:100,000
4.3 תשריט הנחיות סביבתיות ומרכיבי תשתית ב-5 גיליונות בקנ"מ 1:100,000
4.4 נספחים:
לוח מס׳ 1- צפיפות נטו ממוצעת למגורים.
לוח מס׳ 2 - מספר מרבי של יח"ד ביישובים כפריים
לוח מס׳ 3 -יישובים מיוחדים
רשימה מס׳ 1- רשימת אזורי תכנון ותרשים חלוקה לאזורי תכנון בקנ"מ 1:500,000.
רשימה מס׳ 2 - רשימת מכלולים עירוניים לשימור, מכלולים כפריים לשימור ומכלולי נוף


הגדרותעריכה

5.

 • אזור תכנון - שטח המהווה יחידת תכנון על פי תכנית זו, ומכיל סוג אחד של מרקם (כמפורט ברשימה מס׳ 1).
 • אזור תעסוקה - שטח המיועד לאחת או יותר מהתכליות הבאות: תעשייה, מלאכה, אחסנה, משרדים, שירותים לוגיסטיים, לרבות המסחר והשירותים הנלווים אליהם.
 • אכסון מלונאי - שטח המיועד לבית מלון, לכפר נופש או ללינה תיירותית אחרת.
 • אתר ביקור - אתר או מקבץ של אתרים בעלי עניין תיירותי מיוחד המהווים מקור משיכה לתיירים או נופשים. אתר ביקור יכול להיות טבעי, תרבותי או אתר פעילות.
 • הוראת גמישות - הוראה בתכנית מתאר מחוזית המתירה אישור תכנית מקומית לתוספת שטח לבינוי המרחיב את השטח המיועד לפיתוח בתכנית המתאר המחוזית. לעניין זה, הוראה בתכנית מתאר מחוזית המתירה שימוש הכולל בינוי שאינו צמוד דופן בשטח פתוח, לא תחשב כהוראת גמישות.
 • החוק - חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965.
 • חומרים מסוכנים - חומרים מסוכנים - כהגדרתם ב"חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג - 1993" בכפוף ל"תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו- 1996".
 • יישוב חדש - שטח המיועד למגורים ולתכליות נלוות, אשר איננו, ולא מיועד להיות, חלק מיישוב קיים.
 • יישוב כפרי - יישוב אשר מנה בשנת 1995 פחות מ- 2000 תושבים לפי נתוני למ"ס לאותה שנה, או יישוב כפרי הכלול בלוח מספר 2, או יישוב קיים שאינו במרקם עירוני ושאינו יישוב מיוחד הכלול בלוח 3.
 • יישוב קיים - עירייה, מועצה מקומית או ועד מקומי וכן אזור בתחום מועצה אזורית או בתחום גלילי המיועד, ביום אישורה של תכנית זו, על פי תכנית תקפה, למגורים בהיקף של 50 יח"ד לפחות ולתכליות נלוות ואינו חלק מיישוב אחר.
 • מוסד ציבורי - שטח המיועד לתכליות הבאות או לחלקן: מבנים לצורכי חינוך, דת ותרבות, רווחה, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות ותכליות דומות לצורכי ציבור.
 • מוסד תכנון - מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית.
 • מועצה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ובנייה או ועדה שמונתה על ידה.
 • מכלול כפרי מוגן - השטח המיועד לבינוי ביישוב כפרי או מוסד חקלאי המצויים במרקם עירוני, וכן חיץ של מרחב פתוח בינם לבין סביבתם.
 • מרכז תחבורה - שטח המיועד בתכנית למתקני תחבורה ציבורית ולשירותים נלווים להם, המיועד לשרת מדי יום 10,000 נוסעים לפחות, ופועלים בו במתוזמן אמצעי תחבורה ציבוריים שונים, וכן שטח שנקבע על ידי מוסד תכנון כמרכז תחבורה אף אם הוא מיועד לשרת פחות נוסעים, בהתחשב בתנאים מקומיים.
 • מערכות תשתית - מתקני מים וביוב׳ אתרי סילוק וטיפול בפסולת, שדות תעופה, תחנות כוח ומתקני חשמל, תחנות מיתוג, תחנות משנה, מתקני אנרגיה, דרכים ומסילות, נמלים, מתקני שידור ותקשורת, ומתקני תשתית אחרים כפי שתקבע המועצה הארצית מעת לעת.
 • פארק מטרופוליני - שטח פתוח במרקם עירוני שיועד בתכנית מתאר מחוזית לאזור נופש מטרופוליני או לפארק מטרופוליני/ אזורי.
 • צמוד דופן - בהמשך ישיר לשטח המיועד לפיתוח או לבינוי, לפי העניין, למעט צמוד דופן למבנה בודד או למקבץ מבנים בודדים שאינם מצויים בהמשך רציף לשטח המיועד לפיתוח או לבינוי.
 • צפיפות נטו - ערך המתקבל מחילוק מספריחידות הדיורהמותרבתכנית בשטח המיועד למגורים באותה תכנית.
 • רצועת נחל - רצועת הקרקע הכוללת את אפיק הנחל, גדות הנחל ותחום של 100 מ׳ מכל גדה, או תחום אחר כפי שיקבע מוסד תכנון ובלבד שיכלול את אפיק הנחל וגדותיו.
 • רשות מקומית - עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.
 • שטח מיועד לבינוי - שטח שניתן להקים בו, לפי תכנית מקומית, מבנים וכן שטח המיועד על פי תכנית כאמור לשצ"פ, שפ"פ, שטחי נופש ופנאי, המהווים חלק מיישוב, ולמעט שטח המיועד לאחת מהתכליות המפורטות בהגדרת שטח פתוח, אף אם ניתן להקים בו מבנים.
 • שטח מיועד לפיתוח - שטח שאינו שטח פתוח בתכנית מתאר מחוזית.
 • שטח פתוח - שטח המיועד בתכנית מתאר מחוזית לתכליות הבאות: שמורת טבע, שמורת נוף, גן לאומי, יער, שטח נוף כפרי פתוח, שטח חקלאי, נחל וסביבותיו, חוף רחצה, נופש מטרופוליני, מאגר, פארק מטרופוליני/אזורי או תכלית דומה אחרת וכן דרכים, מסילות, קווי תשתית, כרייה וחציבה.
 • שירותי תיירות - שירותים הנדרשים לפעילות תיירותית, לרבות: שירותי הסעה, שירותי הסעדה, מידע, הדרכה, מסחר תיירותי הנלווה לשימושים המוצעים באתר, למעט אכסון מלונאי.
 • תזכיר מיצוי עתודות קרקע - תזכיר המתייחס ליישוב אותו מבקשים להרחיב והמפרט את כמות יח"ד הקיימות והמאושרות, את היקף השטחים המיועדים לפיתוח בתכנית מתאר מחוזית שאינם שטחים המיועדים לבינוי על פי תכנית מקומית ואת צפי האוכלוסייה לשנת היעד שתיקבע על ידי מוסד התכנון.
 • תכנית - תכנית מתאר מחוזית או תכנית מקומית.
 • תכנית להרחבה ניכרת - תכנית מקומית המאפשרת תוספת שטח המיועד לבינוי, בהיקף של 50,000 מ"ר או יותר למטרות עיקריות, או תוספת של 100 יח"ד או יותר, או תכנית המאפשרת בנייה בהיקף קטן יותר, שלנוכח גודלו של היישוב, אופיו או סביבתו סבור מוסד תכנון שהיא תכנית להרחבה ניכרת.
 • תכנית לתוספת שטח לפיתוח - תכנית מתאר מחוזית המשנה את ייעודו של שטח פתוח לשטח המיועד לפיתוח.
 • תכנית לתוספת שטח לבינוי - תכנית מקומית המשנה את ייעודו של שטח שאינו מיועד לבינוי לשטח המיועד לבינוי.
 • תכנית מקומית - תכנית מתאר מקומית וכן תכנית מפורטת.
 • תכנית מתאר מחוזית כוללת - תכנית מתאר מחוזית החלה על כשלושה רבעים של שטח המחוז או יותר.

כל מונח שלא הוגדר במפורש בתכנית זו תהא נודעת לו המשמעות הקבועה בחוק אלא אם יש כוונה אחרת משתמעת.

הוראות תכנון כלליותעריכה

6. ההוראות המפורטות בסע׳ 6.1 - 6.5 יחולו על כל תחום התכנית, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

6.1 פיתוח צמוד דופן
6.1.1 תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח תופקד רק אם תוספת השטח לפיתוח היא צמודת דופן לשטח בתחום אותו מרקם המיועד לפיתוח בתכנית מתאר מחוזית תקפה או בתכנית מתאר מחוזית כוללת מופקדת.
6.1.2 על אף האמור בסעיף 6.1.1 רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח שאינה צמודת דופן אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. תוספת השטח לפיתוח צמודת דופן למוסד ציבורי ומיועדת להרחבתו.
2. תוספת השטח לפיתוח מיועדת למערכות תשתית.
3. במקרים חריגים, תוספת השטח לפיתוח מיועדת לשירותי תיירות המשרתים אתר ביקור סמוך.
6.1.3 על אף האמור בסעיפים 7.4.2 ו- 7.5.2, במקרים חריגים רשאי מוסד

תכנון להפקיד תכנית מקומית הכוללת תוספת שטח לבינוי אף אם אינה צמודת דופן לשטח המיועד לבינוי באותו מרקם אם התקיימו התנאים הבאים:

1. המטרות והשימושים של תוספת השטח לבינוי מחייבים את מיקומה בשטח הפתוח.
2. התכנית תואמת לקבוע בתכנית מתאר מחוזית.
3. מוסד התכנון שוכנע שהבינוי המוצע ובכלל זה שטחו, גובהו, ועיצובו משתלבים באופי הסביבה ואינם פוגעים בערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת וברציפות השטחים הפתוחים.
4. הובטח קיומה של התשתית ההנדסית הנדרשת לצורך התכנית, לרבות נגישות.
5. קבע מוסד תכנון בהוראות התכנית כי שימוש אחר במבנה, שלא למטרה ולייעוד שנקבעו, יהווה סטייה ניכרת.
6. נימק מוסד תכנון את החלטתו.
7. התקבל אישור המועצה הארצית.
6.2 שמירה על רצף שטחים פתוחים ועל שטחים פעלי רגישות נופית - סביבתית
6.2.1 תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
1. נשמר ככל האפשר רצף השטחים הפתוחים בתוך אזור התכנון בו מצויה התכנית ובאזורי תכנון גובלים.
2. התוספת ממוקמת, ככל האפשר, בשטחים שאינם בעלי רגישות נופית סביבתית גבוהה ואשר ערכם החקלאי שולי.
6.2.2 הוראות סעיף 6.2.1 יחולו בשינויים המחויבים גם על תכנית מקומית שניתן לאשרה על פי הוראות הגמישות שנקבעו בתכנית המתאר המחוזית.
6.3 צפיפות ממוצעת נטו מינימלית למגורים
6.3.1 תכנית מקומית תופקד רק אם הצפיפות הממוצעת נטו למגורים בה תתאם להוראות סעיף 12.2.
6.3.2 על תכנית מתאר מחוזית הכוללת הוראות לעניין צפיפות מגורים יחולו הוראות סעיף 12.2 בשינויים המחויבים אלא אם נאמר במפורש אחרת.
6.4 מערכות משמ<מ ותחבורה ציבורית
תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח תכלול הוראות המבטיחות את ביצוע מערכות התשתית הדרושות, כולל תח"צ, בד בבד עם הפיתוח, או הוראות המחייבות הכללת תנאים כאמור בתכנית מקומית.
6.5 חידוש עירוני
מוסד תכנון הדן בתכנית לתוספת שטח לפיתוח או לבינוי יחליט על הפקדתה רק לאחר שבדק את הצורך בחידוש עירוני ובהרווית הבינוי הקיים ואת האפשרות לבצעם, כתנאי לתוספת שטח לפיתוח או לבינוי.

הוראות ביחס למרקמים השוניםעריכה

7. הוראה בסעיף זה שעניינה ייעוד שטח תחול על ייעוד שטח במרקם נשוא התכנית, אלא אם נאמר אחרת.

7.1 מרקם עירוני;
7.1.1 תופפת שטח לפיתוח

תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח במרקם עירוני תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:

1. התכנית תכלול שטח פתוח כמפורט בסעיף זה(להלן- "שטח פתוח מיוחד").
א. על שטח פתוח מיוחד יחולו ההוראות הבאות:
1. השטח יהיה, ככל האפשר, ברצף לשטחים פתוחים באותו מרקם ומחוצה לו.
2. השטח ייועד בעיקר לשימושי פנאי ונופש.
3. השטח לא יכלול שטח המשמש לכרייה ולחציבה אלא אם הסתיימו הכרייה והחציבה והוא מיועד לשיקום.
4. השטח יסומן בסימון מיוחד המבהיר כי יועד לשטח פתוח מיוחד על פי סעיף זה, וייקבעו הוראות המסדירות את שימושי הקרקע בו, שיבטיחו את תפקודו כשטח פתוח לאורך זמן.
ב. הקף שטח פתוח מיוחד לא יפחת מתוספת השטח לפיתוח באותה תכנית.
ג. תכנית המשנה את ייעודו של שטח פתוח מיוחד לשטח לפיתוח תכלול, בנוסף על הקבוע בס"ק ב׳, שטח פתוח מיוחד בהיקף השטח הפתוח המיוחד שייעודו שונה על ידה.
ד. תכנית המשנה את ייעודו של שטח פארק מטרופוליני לשטח לפיתוח תכלול, בנוסף על השטח הפתוח המיוחד על פי ס"ק ב׳, שטח פתוח בהיקף שלא יפחת מהיקף שטח הפארק המטרופוליני שייעודו שונה שיהיה, ככל האפשר, ביחידה מרחבית אחת. לעניין זה "שטח פארק מטרופוליני" - שטח הפארק המטרופוליני שייעודו שונה בניכוי השטח שניתן לייעד בתחומו לבינוי אינטנסיבי.
ה. על אף האמור בס"ק ב׳ ו-ג ׳, רשאית המועצה הארצית להפקיד תכנית מתאר מחוזית במחוזות צפון ותל אביב הכוללת שטח פתוח מיוחד בהיקף קטן יותר אם התקיימו התנאים הבאים:
1. ההפחתה דרושה כדי לאפשר פיתוח שיתאים להיקף האוכלוסיה הצפוי באותו מירקם.
2. המועצה שוכנעה כי קיים שטח פתוח הנותן מענה לפעילויות הפנאי והנופש הנדרשות לאוכלוסיית המרקם.
2. בתכנית שעיקרה תוספת שטח המיועד לתעסוקה:
א. השטח המיועד לתעסוקה יהיה נגיש למרכז תחבורה.
ב. שקל מוסד תכנון את השפעת התכנית על חידוש וחיזוק היישובים העירוניים הסמוכים וככל שראה בכך צורך וידא קיומו של הסדר לשיתוף, לרבות חלוקה בהכנסות, בין כמה רשויות מקומיות.
ג. במחוז מרכז- שקל מוסד תכנון את ההיצע והצרכים באזור התכנון (או באזור אחר על פי גבולות שיקבע) והשתכנע בצורך בתוספת שטח לתעסוקה באותו אזור.
3. הוראות סעיף 6.1 לא יחולו על תכנית מתאר מחוזית שאינה במחוז המרכז אם תוספת השטח לפיתוח נמצאת בהמשך רצוף לשטח המתאים לדעת מוסד התכנון להיות מיועד לפיתוח ונימק זאת בהחלטתו.


7.1.2 מכלול כפרי מוגן
1. בתחום מכלול כפרי מוגן יישמר האופי הכפרי מבחינת היקפי הבנייה, מספר יח"ד, צפיפות, חזות כפרית, פיתוח החקלאות ועוד, ולא יחולו הוראות סעיף 7.1.1.
2. על אף האמור בס"ק 1 ניתן בתכנית לשנות את אופיו של מכלול כפרי מוגן באופן שישתלב במרקם העירוני בתנאים הבאים:
א. ייקבע אופיו העתידי של היישוב וצפי האוכלוסייה בו לתקופה שלא תפחת מ- 20 שנה.
ב. על תכנית מתאר מחוזית יחולו הוראות סעיף 7.1.1.
ג. לא יחולו על היישוב הוראות סעיף 8.1.
7.1.3 תכנית מקומית לתוספת שטח לבינוי על פי הוראות הגמישות בתכנית המתאר המחוזית, שמטרתה הרחבת שטח המיועד לבינוי המצוי במרקם עירוני, תייעד לבינוי רק שטח המצוי בתחום אותו מרקם.
7.2 מרקם כפרי
7.2.1 תוספת שטח לפיתוח
תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח במרקם כפרי תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
1. הפיתוח משתלב באופי הכפרי והחקלאי של האזור.
2. שקל מוסד תכנון את ההיצע והצרכים באזור התכנון(או באזור אחר על פי גבולות שיקבע* והשתכנע בצורך בתוספת השטח לפיתוח.
3. הוראות סעיף 6.1 לא יחולו במחוזות צפון ודרום אם תוספת השטח לפיתוח נמצאת בהמשך רצוף לשטח המתאים לדעת מוסד התכנון להיות מיועד לפיתוח.
4. בתכנית שעיקרה תוספת שטח המיועד לתעסוקה, שקל מוסד תכנון את השפעת התכנית על חידוש וחיזוק היישובים העירוניים הסמוכים וככל שראה בכך צורך וידא קיומו של הסדר לשיתוף, לרבות חלוקה בהכנסות, בין כמה רשויות מקומיות.
7.2.2 חיחבח משותפת של מקבץ יישובים כפריים סמוכים
במרקם כפרי במחוז הצפון ובנפת באר שבע רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית להרחבה משותפת של מספר יישובים כפריים סמוכים אם התקיימו התנאים הבאים:
1. היקף יחידות הדיור לא יעלה על סכום יחידות הדיור המותרות להרחבת כל אחד מהיישובים.
2. הוצג פתרון מוניציפלי.
3. התקבל אישור המועצה הארצית.


7.3 מרקם שמור ארצי
7.3.1 תוספת שטח לפיתוח
תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח במרקם שמור ארצי תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
1. נשמרו, ככל האפשר, רציפות השטח הפתוח, ערכי הטבע, החקלאות והנוף, והפיתוח המוצע משתלב בסביבתו.
2. בתכנית שעיקרה תוספת שטח המיועד לתעסוקה:
א. שקל מוסד תכנון את ההיצע והצרכים באזור התכנון(או באזור אחר על פי גבולות שיקבע* והשתכנע בצורך בתוספת שטח לתעסוקה באזור.
שקל מוסד תכנון את השפעת התכנית על חידוש וחיזוק היישובים העירוניים הסמוכים וככל שראה בכך צורך וידא קיומו של הסדר לשיתוף, לרבות חלוקה בהכנסות, בין כמה רשויות מקומיות.
3. בתכנית שעיקרה תוספת שטח המיועד לאכסון מלונאי או לשירותי תיירות תחייב התכנית הכללת הוראות בתכנית מקומית אשר יבטיחו כי אופי הפיתוח והבינוי ישתלבו בסביבה מבחינת גודל, גובה, עיצוב, תכנון אקלימי, חומרי הגמר וכדומה.
4. הוראות סעיף 6.1 לא יחולו על הקבוע בס"ק 2 ו- 3 אם התקיימו התנאים הבאים:
א. המטרות והשימושים של תוספת השטח לפיתוח מחייבים את מיקומה בשטח הפתוח.
ב. הובטח קיומה של התשתית ההנדסית הנדרשת לצורך התכנית, לרבות נגישות.
7.4 מרקם שמור משולב
7.4.1 תוספת שטח לפיתוח
תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח במרקם שמור משולב תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
1. שקל מוסד תכנון את הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך בשימור ערכי טבע, חקלאות, נוף, מורשת ורציפות השטחים הפתוחים, ובמגמה להבטיח פיתוח מוגבל במרכז הארץ ופיתוח נרחב יותר באזורי פריפריה.
2. אין בפיתוח שינוי מהותי של אופי האזור.
3. הוצגה בפני מוסד תכנון סקירה של שטחים הכלולים בתחום אזור התכנון(או באזור אחר על פי גבולות שיקבע) ומיועדים לפיתוח בתכנית תקפה ואינם מיועדים לבינוי בתכנית מקומית, והשתכנע מוסד תכנון על סמך סקירה זו כי יש הצדקה לתוספת שטח לפיתוח.
4. בתכנית שעיקרה תוספת שטח למגורים, השתכנע מוסד תכנון בצורך בהרחבה לאחר שהוצג בפניו תזכיר מיצוי עתודות קרקע.
5. בתכנית שעיקרה תוספת שטח המיועד לתעסוקה:
א. שקל מוסד תכנון את ההיצע והצרכים באזור התכנון(או באזור אחר על פי גבולות שיקבע) והשתכנע בצורך בתוספת שטח לתעסוקה באזור.
ב. שקל מוסד תכנון את השפעת התכנית על חידוש וחיזוק היישובים העירוניים הסמוכים וככל שראה בכך צורך וידא קיומו של הסדר לשיתוף, לרבות חלוקה בהכנסות, בין כמה רשויות מקומיות.
7.4.2 תוספת שטח לפינוי
תכנית מקומית במרקם שמור משולב המשנה את ייעודו של שטח שאינו מיועד לבינוי לשטח המיועד לבינוי, תופקד רק אם השטח ששונה ייעודו הנו צמוד דופן לשטח המיועד לבינוי בתכנית תקפה.


7.5 מרקם חופי
7.5.1 תוספת שטח לפיתוח
תכנית מתאר מחוזית לתוספת שטח לפיתוח במרקם חופי תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
1. שקל מוסד תכנון את הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך בשמירת חלק ניכר משטח החופים כשטח פתוח, בנגישות הציבור לחוף ולים ובדרכים ליצירת זיקה נופית ותפקודית לחוף ולים.
2. השתכנע מוסד תכנון כי התכנית אינה פוגעת פגיעה של ממש בתהליכים האקולוגיים לאורך החוף והים, וכי אין בה שינוי מהותי של אופי האזור.
3. הוצגה בפני מוסד תכנון סקירה של שטחים הכלולים בתחום אזור התכנון (או באזור אחר על פי גבולות שיקבע* ומיועדים לפיתוח בתכנית תקפה ואינם מיועדים לבינוי בתכנית מקומית, והשתכנע על סמך סקירה זו כי יש הצדקה לתוספת שטח לפיתוח.
4. בתכנית שעיקרה תוספת שטח המיועד לתעסוקה:
א. אזור התעסוקה הנו צמוד דופן לשטח המיועד לתעסוקה בתכנית תקפה.
ב. שקל מוסד תכנון את ההיצע והצרכים באזור התכנון (או באזור אחר על פי גבולות שיקבע) והשתכנע בצורך בתוספת שטח לתעסוקה במקום ייעוד אפשרי אחר.
ג. שקל מוסד תכנון את השפעת התכנית על חידוש וחיזוק היישובים העירוניים הסמוכים וככל שראה בכך צורך וידא קיומו של הסדר לשיתוף, לרבות חלוקה בהכנסות, בין כמה רשויות מקומיות.
ד. הוגש למוסד תכנון תסקיר השפעה על הסביבה.
7.5.2 תוספת שטח לפינוי
תכנית מקומית במרקם חופי המשנה את ייעודו של שטח שאינו מיועד לבינוי לשטח המיועד לבינוי, תופקד רק אם השטח ששונה ייעודו הנו צמוד דופן לשטח המיועד לבינוי בתכנית תקפה.
7.5.3 גישמ הציפור אל החוף
תכנית במרקם חופי תאושר בתנאי שמימושה לא ימנע מהציבור גישה סבירה לחוף וככל הניתן מעבר לאורכו, ובתנאי שהיא משתלבת בסביבה החופית.

הרחבות יישובים כפריים ויישובים מיוחדיםעריכה

8.

8.1 הרחבות יישובים כפריים

רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית הכוללת תוספת יח"ד ליישוב כפרי (להלן- הרחבה) אם התקיימו התנאים הבאים:

8.1.1 התכנית חלה לפחות על כל השטח המיועד לבינוי ביישוב.
8.1.2 ההרחבה תהייה בתוך השטח המיועד לבינוי ביישוב אלא אם התקיימו

התנאים הבאים:

1. מוסד תכנון שוכנע כי לא ניתן למקם את ההרחבה כולה או חלקה בתוך השטח המיועד לבינוי.
2. הרחבה שאינה בשטח המיועד לבינוי תהיה צמודת דופן לשטח המיועד לבינוי ותתבסס, אם ניתן ונכון תכנונית, על דרך קיימת.
3. אין בהרחבה שינוי מהותי של אופי היישוב ושל מאפייני המרקם בו הוא ממוקם.
4. החלטה כאמור תנומק על ידי מוסד התכנון.
8.1.3 יישוב כפרי הכלול בלוח 2
1. ביישוב כפרי הכלול בלוח 2, מספר יח"ד ביישוב לאחר ההרחבה לא יעלה על הקבוע בלוח.
2. על אף האמור בס"ק 1, בנפת באר שבע מספר יח"ד יהיה על פי הקבוע בלוח 2 אלא אם נקבע אחרת בתכנית מתאר מחוזית.
8.1.4 יישוב כפרי שאינו כלול בלוח 2
1. ביישוב כפרי שאינו כלול בלוח 2, גודל האוכלוסייה ביישוב לאחר ההרחבה לא יעלה על פי 2.2 ממספר התושבים ביישוב בשנת 1995 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(להלן:למ"ס) לשנה זו.
2. על אף האמור בס"ק 1, במחוז צפון ובנפת באר שבע מספר יח"ד יהיה על פי הקבוע בס"ק 1 אלא אם נקבע אחרת בתכנית מתאר מחוזית.
3. על אף האמור בס"ק 1, אם לא נקבעו ליישוב נתוני אוכלוסייה בלמ"ס לשנת 95 או שהיקף האוכלוסייה שנקבע נמוך משמעותית מאוכלוסיית היישוב ביום אישורה של תכנית זו, ניתן יהיה לאשר תכנית אף אם גודל האוכלוסייה חורג מהקבוע בס"ק 1, בתנאי שהיא מתאימה לעקרונות תכנית זו ובתנאי שהתקבל אישור המועצה הארצית.
8.1.5 מוסד תכנון הדן בתכנית להרחבה ייתן דעתו גם להוראות תכניות המתאר המחוזיות שעניינן שמירת השטחים הפתוחים.
8.2

הרחבות יישובים מיוחדים (מסומנים בתשריט המרקמים בריבוע קטן ובריבוע קטן מוקף ריבוע גדול).

8.2.1 תכנית מתאר מחוזית הכוללת תוספת יח"ד להרחבת יישוב אשר נקבע בלוח 3 כ"יישוב מיוחד" או "יישוב מיוחד גדול", תופקד רק אם כמות האוכלוסייה ביישוב לאחר תוספת יח"ד שבתכנית, אינה עולה על הקבוע בלוח.
8.2.2 תכנית מתאר מחוזית הכוללת תוספת יח"ד ליישוב המוגדר בלוח 3 כ"יישוב לפיתוח מיוחד", תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
1. קבע מוסד תכנון את צפי האוכלוסייה של היישוב לתקופה שלא תפחת מ- 20 שנה.
2. שוכנע מוסד התכנון כי התכנית תואמת עקרונות תכנית זו.
3. נימק מוסד תכנון את החלטתו.
8.2.3 תכנית מקומית בתחום השטח המיועד לפיתוח בתכנית מתאר מחוזית תופקד אף אם צפי האוכלוסייה ביישוב, לאחר תוספת יח"ד שבתכנית, עולה על הקבוע בלוח 3.
8.2.4 באין תכנית מתאר מחוזית תקפה יחול הקבוע בסעיפים 8.2.1 ו- 8.2.2 על התכנית המקומית.

הוראות לסימונים נוספים בתשריט המרקמיםעריכה

9.

9.1 מכלול נופי (מסומן בתשריט בצהוב תחום בירוק זית)

תכנית החלה בשטח המסומן כ"מכלול נופי" תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:

9.1.1 שקל מוסד תכנון את הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך בפיתוח זהיר ומבוקר בשטחים הכלולים במכלול נופי, שטחים עתירי ערכים של טבע,

חקלאות, נוף ומורשת.

9.1.2 הוגש למוסד תכנון נספח נופי- סביבתי כמפורט בסעיף 11.
9.1.3 התכנית תאפשר רק את התכליות הבאות, כולן או חלקן:
1. שירותי תיירות המשרתים אתר ביקור סמוך.
2. קווי תשתית יותרו רק לאחר שבחן מוסד התכנון חלופות להעברת הקווים מחוץ לתחום המכלול הנופי, השתכנע בצורך להעבירם בתחומו, וקבע את הטיפול הנופי סביבתי הנדרש לפי העניין.
9.1.4 על אף האמור בסעיף 9.1.3, רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית המייעדת שטח להרחבת יישוב ובלבד ששוכנע כי לא ניתן להרחיבו לשטחים שאינם כלולים במכלול נופי.
9.1.5 תכנית מקומית המייעדת שטח לבינוי העולה על 500 מ"ר תופקד רק אם התקבל אישור המועצה הארצית.
9.2 רצועת נחל (מסומנת בתשריט בפס עבה כחול)
9.2.1 תכנית החלה כולה או חלקה באזור בו מסומנת "רצועת נחל" תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
1. התכנית חלה על רוב רצועת הנחל שבתחום אזור התכנון.
2. בין מטרותיה העיקריות של התכנית נקבע שיקום הנחל ושימורו, והיא כוללת, בין השאר, הוראות בדבר : שימור הנחל ובתי הגידול שבו, תפקוד הנחל כציר ניקוז, עיצוב גדותיו וייצובן ושמירה ככל האפשר, על זכות המעבר של הציבור לאורך ערוץ הנחל.
9.2.2 על אף האמור בסעיף 9.2.1 רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. התכנית חלה על שטח בו עובר הנחל בתעלה בנויה או במובל סגור ובעקבות כך אבד ערכו הנופי והאקולוגי.
2. התכנית תואמת תכנית שאושרה על פי סעיף 9.2.1.
3. הוגשה למוסד תכנון התייחסות לרצועת הנחל כחלק ממסמכי התכנית, ושוכנע מוסד תכנון כי אין בתכנית כדי לפגוע בשיקום הנחל ובשימורו וביכולת הניקוז המתוכננת.
9.3 רצועת נוף (מסומנת בתשריט בפס ירוק מקוטע)
תכנית החלה, כולה או חלקה, באזור בו מסומנת "רצועת נוף" או בסמוך לה תופקד בתנאי שתבטיח את השטח הפתוח הדרוש להפרדה בין השטחים המיועדים לפיתוח או לבינוי לפי העניין, ואת רציפותה של רצועת הנוף.
9.4 רצועת חוף (מסומנת בפס תכלת רצוף בגבול בין מרקם עירוני לבין הים)
תכנית החלה כולה או חלקה באזור בו מסומנת "רצועת חוף" או בסמוך לה תופקד רק אם השתכנע מוסד התכנון כי מימושה אינו מונע מהציבור גישה סבירה לחוף פתוח לציבור וככל הניתן מעבר לאורכו, וכי היא מתחשבת בקרבתה לים.
9.5 מכלול עירוני לשימור ומכלול כפרי לשימור (מסומנים בתשריט בכוכב גדול וסטו בהתאמה)
9.5.1 באזור המסומן כ"מכלול עירוני לשימור" או "מכלול כפרי לשימור", תוכו תכנית מקומית לשימור.
9.5.2 בתכנית מקומית לשימור ייקבעו האתרים הראויים לשימור וגבולותיהם, הוראות בדבר אופיו של האתר, שיקומו ומניעת פגיעה בערכים אותם הוא מבטא, וכו הוראות בדבר פיתוח התיירות ושילובה בתהליכי השימור, ככל שנדרש.
9.5.3 בתחום שטח אתר לשימור, כאמור בסעיף 9.5.2, לא יחולו הוראות סעיף 6.3 לענייו צפיפות נטו למגורים.
9.5.4 איו בהוראות סעיף 9.5 כדי למנוע עריכת תכנית שימור לאזורים נוספים על אלו המסומנים בתשריט ומפורטים ברשימה 2.
9.6 יער (מסומן בתשריט בצבע ירוק בהיר תחום בשחור)
9.6.1 על השטח המסומן כיער יחולו הוראות תכנית המתאר הארצית ליער וייעור תמ"א 22.
9.6.2 איו בתכנית זו כדי לגרוע מהאמור בפקודת היערות.
9.7 שמודמ טגע, שמודמ גוף וגו לאימי (מסומן בתשריט בצבע ירוק כהה תחום בשחור)
9.7.1 על תכנית החלה בתחום המיועד בתכנית זו לשמורות טבע, לשמורות נוף או לגנים לאומיים(להלו- שמורות וגנים) יחולו ההוראות בדבר התכליות והשימושים המותרים בתכנית מתאר ארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים, תמ"א 8, לאותו ייעוד קרקע.
9.7.2 לא יחליט מוסד תכנון על הפקדת תכנית בתחום המיועד בתכנית זו לשמורות וגנים, אלא לאחר שנתו הזדמנות לנציג רשות הטבע והגנים להשמיע את עמדתו.
9.7.3 לא ניתו להכריז על שמורות טבע וגנים לאומיים מכוחה של תכנית זו.
9.7.4 על אף האמור בסעיף 9.7.1 רשאי מוסד תכנון להחליט על שינוי ייעודו של שטח המסומן בתכנית זו כשמורות וגנים, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
1. השטח אינו מיועד לשמורות וגנים בתמ"א 8.
2. היקף השטח שייעודו שונה כאמור, אינו עולה על 1/3 מהיקף השטח באותו אזור תכנון שמיועד לשמורות וגנים ואינו כלול בתמ"א 8.
3. בתכנית מקומית - התקבל אישור המועצה הארצית.
9.8 סימונים של מתקנים ארציים, לרבות נמלים, שדות תעופה, דרכים, מחלפים, מסילות, תחנות רכבת ומעברי גבול

כל סימון בתשריט של מתקו ארצי נועד להתמצאות בלבד. מיקומו של התשתיות הארציות, המתקנים הנלווים להן וההוראות לגביהן ייקבעו בתכניות הנוגעות בדבר ועל פי כל דין.


הוראות לסימונים בתשריט הנחיות סביבתיות ומרכיבי תשתיתעריכה

10.

10.1 רגישות נופית סביבתית גבוהה (מסומן בתשריט בירוק בהיר)
10.1.1 תכנית מתאר מחוזית המייעדת שטח לפיתוח בתחום המסומן בתשריט כבעל רגישות נופית-סביבתית גבוהה תופקד אם התקיימו התנאים הבאים:
1. הוגש למוסד התכנון נספח נופי-סביבתי, כמפורט בסעיף 11 להלן.
2. הנספח הועבר לקבלת חוות דעת בכתב מהמשרד לאיכות הסביבה, מרשות הטבע והגנים ובשטח חקלאי גם ממשרד החקלאות, תוך 21 יום או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע מוסד התכנון.
3. בחן מוסד התכנון את התכנית על פי ממצאי הנספח וחוות הדעת, ככל שהיו, וקבע את ההוראות הנדרשות בתכנית.
10.1.2 על אף האמור בסעיף 10.1.1 רשאי מוסד תכנון לפטור מחובת הגשת נספח נופי-סביבתי במקרים הבאים:
1. הוגש תסקיר השפעה על הסביבה על פי הקבוע בתקנות או על פי החלטת מוסד תכנון.
2. קבע מוסד תכנון כי הנספח הנופי -סביבתי יצורף לתכנית המקומית שתערך על פיה.
3. שוכנע מוסד התכנון לאחר קבלת חוות דעת נציג השר לאיכות הסביבה, כי אין בתכנית כדי לפגוע בערכי הנוף, הטבע, החקלאות, הסביבה והמורשת, ונימק זאת בהחלטתו.
10.1.3 הוראות סעיף 10.1 יחולו בשינויים המחויבים גם על תכנית מקומית בשטח בעל רגישות נופית- סביבתית גבוהה, המייעדת שטח לבינוי על פי הוראות הגמישות בתכנית המתאר המחוזית.
10.1.4 מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית החלה בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה, יזמין את נציג רשות הטבע והגנים להביע את דעתו על התכנית.
10.2 שימור משאבי מים (מסומן בתשריט בקווים כחולים אלכסונים מקוטעים)
10.2.1 מוסד תכנון הדן בתכנית בתחום שטח שימור משאבי מים ישקול את הצורך בקביעת הוראות בדבר חידור מי נגר עיליים.
10.2.2 תכנית מקומית בתחום שטח שימור משאבי מים, שלדעת מוסד תכנון עלולה לגרום לזיהום מי התהום, תלווה בחוות דעת הידרולוגית ובהוראות למניעת הפגיעה במי התהום.
10.3 אגן היקוות הכינרת (מסומן בתשריט בשורה של נקודות כחולות)
תכנית בתחום אגן היקוות הכינרת, שלדעת מוסד תכנון יש בה כדי להשפיע על מי הכינרת, תועבר לקבלת חוות דעת בכתב ממנהלת הכינרת תוך 21 יום או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע מוסד התכנון.
10.4 תחום רעש מטוסים (מסומן בתשריט בקו סג וראפור).
10.4.1 מוסד תכנון הדן בתכנית באזור הכלול בתחום רעש מטוסים יחליט על הפקדתה רק לאחר שבחן את השפעות הרעש האפשריות משדה התעופה הסמוך.
10.4.2 על אף הקבוע בסעיף 10.4.1 תחול על האזור הכלול בתחום תכנית המתאר הארצית לנתב"ג , תמ"א 4/2, ובתחומי תכניות מאושרות הקובעות תחומי רעש, הוראות אותה תכנית.
10.4.3 התכנית אינה מסמנת את כל האזורים החשופים לרעש מטוסים.

נספח נופי - סביבתיעריכה

11.

11.1 נספח נופי -סביבתי יכלול, בין השאר, ולפי הצורך, על פי קביעת מוסד התכנון את הנושאים הבאים:
11.1.1 תאור תכונות הנוף הטבעי, החקלאי והנוף האחר מעשה אדם, אתרי עתיקות,ערכי טבע ומורשת, ערכיות הקרקע החקלאית, תופעות טבע ייחודיות ומערכות אקולוגיות - בתחום התכנית ובסביבתה, והדרכים לשימורם ולטיפוחם.
11.1.2 סקירת אתרי ביקור ומסלולי טיול בתחום התכנית ובסביבתה, פירוט האמצעים לשימורם ולטיפוחם ומידת הנגישות אליהם.
11.1.3 ניתוח השפעת מימוש התכנית על שטח התכנית וסביבתה.
11.1.4 אופן השתלבות הבינוי והפיתוח המוצעים והפעילות שתיווצר כתוצאה מהם, לרבות צפייה ונצפות (ראות* מהתכנית לסביבתה ומאתרי ביקור בסביבה אליה.
11.1.5 התייחסות לחלופות תכנוניות, ככל הניתן גם בשטחים שאינם ברגישות נופית סביבתית.
11.1.6 הוראות מוצעות לתכנית או לתכנית מקומית שתיערך על פיה, שמטרתן מזעור הפגיעה באיכויות הנופיות - סביבתיות.

הוראות נוספות בנוגע לתכניות מקומיותעריכה

12.

12.1 תכנית מקומית להרחבה ניכרת
תכנית מקומית להרחבה ניכרת תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים:
12.1.1 מוסד התכנון שקל את הצורך באחד או יותר מהנספחים הבאים, ולפי הצורך חייב את צירופם לאחר שקבע את הנדרש בהם:
1. נספח תחבורה הכולל, בין השאר, התייחסות לתחבורה ציבורית.
2. נספח תשתיות המתייחס למערכות התשתית הנדרשות, ובין השאר: ניקוז, ביוב, תחבורה, חשמל, מים ופסולת.
3. נספח פרוגרמתי המתייחס, בין השאר, למבנה הדמוגרפי חברתי ולשירותי הציבור הנדרשים.
12.1.2 התכנית תכלול, או תבטיח כי תכנית שתערך על פיה תכלול, הוראות המתייחסות לנספחים כאמור, ומבטיחות את קיומן המלא של הדרישות הנובעות מהן, ובכל מקרה ייכללו:
1. הוראות המבטיחות את ביצוע התכנית בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת, לרבות מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים לפי העניין.
2. התניית מתן היתרי הבנייה בקיומם של תכנית ביוב מאושרת כדין ותכניות מפורטות לפתרון ביוב שאושרו על ידי משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, וכן קביעת שלבי ביצוע שיבטיחו את השלמת פתרון הביוב עד לגמר הבנייה.
12.1.3 מוסד תכנון בחן את הצורך ב"דיור בהישג יד" וקבע, במידת הצורך, את כמות יח"ד הנדרשות לכך ואת תמהיל גודלי יח"ד המוצעות בהרחבה.
12.1.4 התכנית תכלול, במידת הצורך, הוראות לעניין גדר ביטחון ודרך היקפית.
12.2 צפיפות נטו ממוצעת למגורים
12.2.1 תכנית מקומית לתוספת שטח לבינוי המייעדת שטח למגורים תופקד רק אם הצפיפות הממוצעת למגורים (נטו* באותו שטח לא תפחת מהקבוע בלוח מס׳ 1, ולא תעלה על כפל הצפיפות הקבועה בלוח מס׳ 1 (להלן: הצפיפות המותרת).
12.2.2 על אף האמור בסעיף 12.2.1 רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית החורגת מהצפיפות המותרת אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. הצפיפות הממוצעת ביישוב(קיימת ומאושרת) נמצאת בטווח הצפיפות המותרת, והצפיפות המוצעת בתכנית אינה משנה זאת.
2. החליט מוסד תכנון לחרוג מצפיפות המינימום מאחד מהנימוקים הבאים:
א. הדירוג הסוציו- אקונומי של היישוב או השכונה שלגביהם מוגשת התכנית נמוך מהחציון.
ב. גודל משק בית של האוכלוסייה הצפויה להתגורר בשטח התכנית גבוה משמעותית מהממוצע הארצי, לאורך זמן.
ג. קיימת מגבלת גובה בגין מערכת הביטחון או התעופה האזרחית המונעת את מימוש יעדי הצפיפות בבנייה לגובה.
ד. בתכנית הנמצאת במחוז צפון או בנפת באר שבע - על פי הקבוע בתכנית מתאר מחוזית.
3. החליט מוסד תכנון לחרוג מכפל הצפיפות מאחד מהנימוקים הבאים:
א. התכנית נמצאת בסמיכות למרכז תחבורה.
ב. התכנית מצויה במתחם שנקבע על ידי מוסד התכנון כמתחם לחידוש עירוני.
ג. מוסד תכנון השתכנע מנימוקים שנרשמו, כי האוכלוסייה הצפויה להתגורר בשטח התכנית משתייכת לדרוג הסוציו- אקונומי הגבוה, וכי קיימים אמצעים מתאימים להבטחת ניהול ואחזקת המגורים לאורך זמן.
12.3 תחבורה
12.3.1 תקני חניה
מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית הסמוכה למרכז תחבורה או לתחנה ראשית של תחבורה ציבורית, יקבע תקני חניה לשימושים המוצעים בתכנית, בהתחשב בין השאר, בצורך להביא להגברת השימוש בתחבורה הציבורית.
12.3.2 נתיבי תחבורה ציבורית
תכנית מקומית הכוללת הוראות בדבר התוויתן של דרכים ארציות או דרכים עירוניות ראשיות, תקבע במידת הצורך, נתיבים בלעדיים לתחבורה ציבורית.
12.4 שילוב תשתיות
12.4.1 בתכנית מקומית ניתן לייעד שטח המיועד בתכנית ארצית או מחוזית למערכות תשתית גם לקווי תשתית נוספים, ובלבד שאין מניעה בשילובם, גם אם נאמר אחרת בתכנית מתאר ארצית או מחוזית.
12.4.2 תכנית מקומית, כאמור, הסותרת תכנית מתאר ארצית או תכנית מתאר מחוזית טעונה אישור המועצה הארצית.
12.5 חומרים מסוכנים
מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית המייעדת שטח לשימוש הכולל חומרים מסוכנים יחליט על הפקדתה רק אם התקיימו התנאים הבאים:
12.5.1 התכנית תועבר לקבלת חוות דעת המשרד לאיכות הסביבה תוך 21 יום או פרק זמן ארוך יותר שיקבע מוסד התכנון.
12.5.2 קבע מוסד תכנון את הצורך בעריכת סקר סיכונים, יגיש המשרד לאיכות הסביבה לאישורו של מוסד תכנון הצעה להנחיות שיתייחסו, בין השאר, לסיכונים העלולים לנבוע כתוצאה מפגיעת אסון טבע לרבות רעש אדמה.

סקר הסיכונים יועבר לבדיקת המשרד לאיכות הסביבה שיעביר את חוות דעתו למוסד התכנון.

12.5.3 התכנית תכלול, בין השאר וככל שהדבר נדרש, הוראות בדבר מרחקי בטיחות המתחייבים מהשימושים המוצעים.
12.6 זיהום קרקע
מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית החלה באזור בו קיים חשש שהקרקע מזוהמת,

יחליט על הפקדתה רק לאחר שהוכנה והוגשה בדיקת המזהמים הקיימים בקרקע ונקבעו, במידת הצורך, ההוראות המתנות מתן היתרי בנייה בטיפול בזיהום הקרקע.

12.7 רעידות אדמה

מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית החלה באזור רגישות סיסמית יחליט על הפקדתה לאחר ששקל את רמת הרגישות ואת סמיכותה של התכנית לשבר (העתק* פעיל, ונקט ככל שנדרש, באמצעים להפחתת הסיכון.

יישוב חדשעריכה

13.

13.1 תכנית מתאר מחוזית שמטרתה הקמת יישוב חדש תופקד רק אם התקיימו

התנאים הבאים:

13.1.1. מוסד תכנון שוכנע בהצדקה להקמתו של היישוב החדש.
13.1.2. התכנית אינה במרקם חופי, תואמת את אופי המרקם, ומיקומה, ככל האפשר, יהיה על פי סדר העדיפויות הבא: מרקם עירוני, כפרי, שמור ארצי, שמור משולב.
13.1.3. התכנית תלווה בתזכיר להקמת יישוב חדש המפרט, בין היתר, את הנימוקים להקמתו ואת כל החלופות שנבחנו.
13.1.4. היישוב החדש ממוקם, ככל האפשר, מחוץ לשטחים בעלי רגישות נופית סביבתית גבוהה.
13.1.5. נקבע בתכנית צפי האוכלוסייה של היישוב לתקופה שלא תפחת מ- 20 שנה.
13.1.6. הוראות סעיף 12.1 (תכנית מקומית להרחבה ניכרת) יחולו על התכנית בשינויים המחויבים.
13.1.7. התקבלה חוות דעת של ועדת המשנה של המועצה הארצית.
13.1.8. הוראות סעיף 6.1 לא יחולו על התכנית.
13.2 הוראות סעיף 13.1 יחולו גם על תכנית מקומית להקמת יישוב חדש המתאפשר עלפי תכנית מתאר מחוזית מבלי שנקבעו בה שטחו ומיקומו המדויק.


ייזום תכניות ומסמכי מדיניותעריכה

14.

14.1 מסמכי מדיניות לתכנון משותף
14.1.1 המועצה הארצית תיזום הכנתם של מסמכי מדיניות לתכנון משותף עם המדינות השכנות ו/או עם הרשות הפלסטינית ו / או עם רשויות התכנון ביו"ש ועזה לאזורים הבאים: סובב ירושלים, סובב מודיעין, סובב מערב שומרון, סובב עזה, סובב אילת, סובב ים המלח ולאזורים אחרים שתמצא לנכון.
14.1.2 מסמכי המדיניות כאמור, יתייחסו בין היתר לנושאים הבאים: איכות הסביבה, תחבורה, תיירות, אנרגיה, חשמל, מים ונושאים נוספים בעלי השלכות הדדיות.
14.2 תכניות מתאר מחוזיות לאזורי תכנון
14.2.1 הוועדות המחוזיות יכינו ויגישו למועצה הארצית, בהתאם לצורך, תכניות מתאר מחוזיות שיתייחסו, ככל האפשר, לאזור תכנון שלם או למספר אזורי תכנון בשלמות.
14.2.2 תכניות כאמור יכללו, בין היתר, הוראות ותשריטים בדבר:
1. צפי אוכלוסייה ליישובים, כיווני התפתחות ופיתוח, מיקום השטחים הפתוחים, תפקודם, אופי הפעלתם ואחזקתם, רוחבן של רצועות נוף, רצועות חוף ורצועות נחל והוראות לתכנונן, שילוב תשתיות, מרכזי תחבורה ומערכות תחבורה רבות קיבולת.
2. בנוסף לאמור בס"ק 1, במרקמים שמור ארצי, שמור משולב וחופי, יכול שיכללו התכניות חלוקה של אזור התכנון לתת-אזורים על פי קריטריונים סביבתיים, אקולוגיים ונופיים. לכל תת-אזור ייקבעו הוראות שונות בנוגע לאופי השימור והפיתוח בתחומו.
14.3 תכניות מתאר מקומיות ליישובים מדגם 1-5
14.3.1 הוועדות המקומיות אשר תכניות המתאר ליישובים מדגם 1-5 שבתחומן אינן עדכניות, יכינו ויגישו לוועדות המחוזיות, בהתאם לצורך, תכניות מתאר מקומיות שיפרטו ויישמו את תשריטי תכנית זו והוראותיה ואת תכניות המתאר המחוזיות.
14.4 תכניות ומסמכי מדיניות לחידוש ושימור עירוני
14.4.1 הוועדות המקומיות ו/או הרשויות המקומיות יכינו ויגישו לוועדות המחוזיות, בהתאם לצורך, תכניות או מסמכי מדיניות לחידוש, שיפור ועיצוב החלקים הוותיקים של מרחב התכנון המקומי, ובכלל זה מרכזי היישובים.
14.4.2 תכנית או מסמך מדיניות כאמור יגדירו את השטחים המתאימים לחידוש ושימור עירוני, יקבעו תוספת יח"ד בסוגים ובגדלים מגוונים, יקבעו היקף מתאים של "דיור בהישג יד" לאוכלוסיות חלשות לרבות שיקום חברתי ויסדירו את פיתוח התעסוקה ושירותי המסחר תוך שימת דגש על עירוב שימושים. תכנית או מסמך מדיניות כאמור יפרטו את האמצעים והשלבים אשר יש בהם כדי לקדם נושא זה ובין השאר: הרחבת יח"ד, שיפוץ חזיתות, שיפור השירותים הציבוריים, עיצוב וטיפוח המרחב הציבורי לרבות השטחים הפתוחים, פיתוח תחבורה ציבורית ומערכות הסעה רבות קיבולת(בערים ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע ייכללו הוראות מפורטות בכל הקשור ליצירת זכויות דרך למערכות תחבורה ציבורית רבת קיבולת), שימוש בתת הקרקע, טיפול במבנים מסוכנים וחיזוק מבנים שאינם עומדים בתקנים לרעידות אדמה וכדומה.

שטח ביטחוני (מסומן בתשריט הנחיות סביבתיות ומרכיבי תשתית בצהוב)עריכה

15.

15.1 בתכנית זו: "שטחים ביטחוניים" - מתקנים ביטחוניים, כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק"), שטחים הסגורים בצו סגירה מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, שטחים שלגביהם הוטלו מגבלות על פי החלטה של ועדה למתקנים ביטחוניים או של ועדת הערר למתקנים ביטחוניים, לפי פרק ו׳ לחוק.
15.2 אין התכנית ותשריטיה מסמנים את כל השטחים הביטחוניים או את גבולותיהם המדויקים. הוראות סעיף 15 יחולו על כל השטחים הביטחוניים כפי שיהיו מעת לעת, ואולם הן לא יחולו על שטח סגור בצו סגירה מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 שנסגר לאחר כניסתה לתוקף של תכנית זו, אלא אם כן ניתנה הודעה על כך בצירוף הצו והמפה הנלווית אליו למועצה הארצית ולוועדה המחוזית ולוועדה המקומית הנוגעות בדבר, או אם קבע הרמטכ"ל שטעמי בטחון מחייבים שלא לתת למועצה הארצית ולוועדה המחוזית ולוועדה המקומית הרלוונטיות הודעה כאמור.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות סעיף 15 לבין הוראות אחרות בתכנית זו,

יגברו הוראות סעיף 15.

15.3 בנוסף לאמור בכל הוראה בתכנית זו, יחולו על שטחים ביטחוניים הוראות אלה:
א. בשטחים הביטחוניים מותרים, ללא היתר או אישור לפי תכנית זו, כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הביטחון או שלוחותיה או באישורן ולצורכיהן, ובלבד שהאישור משרת את האינטרסים הביטחוניים לאומיים של מערכת הביטחון או של שלוחותיה, וזאת גם אם הם בניגוד למרקמים שסומנו בתשריטים של תכנית זו לגבי שטחים אלה, והכל בכפוף להוראות כל דין.
ב. לא תופקד כל תכנית לפי תכנית זו, החלה על שטחים ביטחוניים, אלא לאחר התייעצות עם נציג שר הביטחון בוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה (להלן: "נציג שר הביטחון").
ג. על אף האמור בס"ק ב׳, לא תופקד כל תכנית לפי תכנית זו, החלה על שטחים ביטחוניים המסומנים בתשריט המרקמים בסימון של "מתקן בטחוני", אלא לאחר אישור בכתב של נציג שר הביטחון, ובכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו על ידו; המועצה הארצית לתכנון ובנייה רשאית להוסיף שטחים ביטחוניים על אלה המסומנים בתשריט המרקמים לרבות בעקבות פניית נציג שר הביטחון, ודינם של שטחים שהוספו, כאמור, כדין השטחים שנכללו מלכתחילה.
ד. בכפוף לאמור בסעיף 15.3 א׳ לא יינתן היתר ולא יבוצעו עבודה או שימוש בשטח ביטחוני, על פי כל תכנית שתוכן על פי תכנית זו, אלא על פי אישור בכתב של נציג שר הביטחון, ובכפוף לתנאים ולמגבלות שייקבעו על ידו.
ה. על החלטת נציג שר הביטחון לפי סעיף קטן ד׳ לעיל ניתן יהיה לערור בפני הוועדה למתקנים ביטחוניים באותו מחוז. הייתה הוועדה למתקנים ביטחוניים הגוף המוסמך לתת את ההיתר המבוקש - יידון הערר בפני ועדת הערר למתקנים ביטחוניים.
ו. לא הודיע נציג שר הביטחון בוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה על עמדתו או על החלטתו, כאמור לעיל בסעיפים קטנים 15.3 ב׳, ג ׳ ו-ד׳ לפי העניין, בתוך 60 יום מהמועדים הבאים:
1. לענין ס"ק ב׳ - מהמועד בו התבקשה התייחסותו, או לגבי תכנית בסמכות הוועדה המחוזית מהמועד בו נשלח לו פרוטוקול דיון שהתקיים במליאת הוועדה המחוזית על התכנית, לפי המוקדם מביניהם;
2. לענין ס"ק ג ׳ - המועד בו התבקש אישורו של נציג שר הביטחון;
3. לענין ס"ק ד׳ - המועד בו התבקש אישורו של נציג שר הביטחון;
רשאי מוסד התכנון הנוגע בדבר להפקיד את התכנית, ורשאית הרשות המוסמכת למתן היתר הבנייה להחליט על מתן ההיתר, לפי העניין.
ז. הופקדה תכנית מבלי שקוימה התייעצות כנדרש לפי ס"ק ב׳, אין בכך כדי לפגוע בתוקף החלטת ההפקדה. על אף האמור, אם לא קוימה התייעצות כאמור בס"ק ב׳ ודרש זאת נציג שר הביטחון בתוך תקופת ההפקדה - יקיים מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה דיון בעמדת נציג שר הביטחון בתוך 10 ימים מיום קבלת עמדת נציג שר הביטחון. מצא מוסד התכנון שיש מקום לתקן את התכנית יורה על תיקונה בהתאם. לא קיבל מוסד התכנון את עמדת נציג שר הביטחון - יקבע לו תקופה נוספת להג שת התנגדות לתכנית.
ח. כל תכנית שתופקד לפי המפורט בסעיף 15.3 תכלול את ההוראה שבסעיף קטן ד'.
ט. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל רשות הנתונה בחוק התכנון והבנייה להתנגד לתכנית שהופקדה.
15.4 אין בהוראות תכנית זו ובתשריטיה כדי לבטל או לשנות שטחים ביטחוניים או תחומיהם ואת ההוראות החלות בהם, ואין בהם כדי לבטל או לשנות הוראות, ובכלל זה הוראות שינוי ומגבלות שימוש שהוטלו על פי פרק ו׳ לחוק בכל שטח שעליו חלה התכנית, וכן אין בהם כדי לגרוע מההוראות החלות על מתקן בטחוני כמשמעותו בפרק ו׳ לחוק.
15.5 אין בתכנית זו כדי למנוע מתן אכרזה, קביעה ו/או אישור לגבי יצירת שטחים ביטחוניים חדשים על ידי הגופים המוסמכים לעשות כן, ובהתאם להוראות כל דין.
15.6 אין בהוראות התכנית כדי לשנות הסכמים בנוגע לשטחים ביטחוניים אשר ניתן היתר לשימוש בהם מאת מערכת הביטחון, ותנאי ההיתר וההסכמים יעמדו בתוקפם כל עוד לא חדל השטח כולו מלהיות שטח ביטחוני.

הוראות כלליותעריכה

16.

16.1 רמת דיוק וסטיות מותרות

סטיות הנובעות מקנה המידה של התשריט (1:100,000) שאינו מאפשר דיוק מבחינת האיתור, גודל השטח או מחמת תנאים טופוגרפיים של השטח, הן מותרות ואינן מהוות חריגה מתכנית זו.

16.2 סימולים

סימולים בתשריט אינם מהווים איתור מדויק של האתר או של גבולותיו, ואינם מצביעים על גודלו המדויק.

16.3 אישור תכנון על פי חוק

אין בתכנית זו כשלעצמה משום מתן אישור לתכנון הכלול בתשריטים, כל עוד לא אושר התכנון בתכנית אחרת לפי החוק, ועל מנת לתת תוקף לתכנון זה יהיה צורך לנקוט, לגבי כל תכנית, בהליכים הנדרשים על פי כל דין.

16.4 אישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

תכנית הנגזרת מתכנית זו וחלה על קרקע חקלאית מוכרזת כמשמעותה בתוספת הראשונה לחוק, תועבר לאישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.

16.5 תכנית בגבול תכנית זו

מוסד תכנון הדן בתכנית הגובלת בקו הכחול של תכנית זו ישקול ככל הניתן את ההשפעות ההדדיות בין התכנית לבין תכניות באזורים גובלים, וככל שניתן תתקבל ותיבחן התייחסות מוסדות התכנון באזורים הגובלים.

16.6 קבלת חוות דעת

מקום בו התבקשה חוות דעת, ידון מוסד תכנון גם ללא קבלתה לאחר שעבר פרק הזמן שנקבע להגשתה.


יחס לתכניות אחרותעריכה

17.

17.1 תמ"א 31

תכנית זו מבטלת את תמ"א 31.

17.2 תכניות תקפות
17.2.1 תכנית מתאר ארצית, תכנית מתאר מחוזית או תכנית מקומית שאושרה טרם תחילתה של תכנית זו, וכן תכנית שאושרה על פי הקבוע בסעיף 17.3, תעמוד בתוקפה על אף האמור בתכנית זו.

במקרה של סתירה בין תכנית זו לבין התכנית האחרת, כאמור לעיל, יגבר הקבוע בתכנית האחרת, למעט הקבוע בסעיף 12.4.

17.2.2 על אף האמור בסעיף 17.2.1, הוראות תכנית זו המתייחסות לתכנית מקומית יחולו גם אם יש בהן סתירה לתכנית המתאר המחוזית, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
17.3 תכניות מופקדות ותכניות שהוחלט על הפקדתו

תכנית שהופקדה וכן תכנית שהוחלט על הפקדתה לפני תחילתה של תכנית זו, רשאי מוסד תכנון לאשרה או להפקידה, לפי העניין, אף אם אינה תואמת הוראות תכנית זו ובלבד שקיים בה דיון נוסף ונימק את החלטתו.

מעקב ועדכוןעריכה

18.

18.1 דיווח תקופתי על מימוש מטרות התכנית ועל יישום התכנית והוראותיה ייערך ויוגש למועצה הארצית במועדים שתקבע.
18.2 הדיווח התקופתי יתייחס, בין השאר, לקצב מיצוי עתודות הקרקע למגורים ולתעסוקה, לביצוע תשתיות, לחידוש עירוני, להיקף השטחים הפתוחים באזורי התכנון, לנתונים דמוגרפים וליעדי אוכלוסייה, ויכלול המלצות לעדכון התכנית, לפי העניין.
18.3 אחת ל- 4 שנים תבחן המועצה הארצית את הצורך בשינויה של התכנית לצורך עדכונה. מצאה המועצה הארצית שיש צורך בשינוי התכנית, תורה על הכנתו כאמור בסעיף 50 לחוק התכנון והבנייה.
18.4 המועצה הארצית רשאית להחליט על תיקון נספחי התכנית אם התקיימו התנאים הבאים:
18.4.1 שוכנעה המועצה הארצית כי אין בכך כדי לפגוע במטרות התכנית.
18.4.2 חלפו 4 שנים מיום אישור התכנית או מעת החלטה אחרונה על תיקון, לפי העניין.
18.4.3 אפשרה המועצה הארצית לוועדות המחוזיות הנוגעות בדבר להעיר הערותיהן טרם קבלת ההחלטה.
18.4.4 החלטה כאמור תתקבל מתוך ראייה כוללת ובהתבסס על הדיווח

התקופתי, כמפורט בסעיף 18.2.

נספחיםעריכה

לוח 1 - צפיפות נטו ממוצעת למגוריםעריכה

צפיפות נטו ממוצעת למגורים
דגם ישוב - מספר בין 6-1 המבטא השתייכותו של יישוב לקבוצת יישובים להם צפי אוכלוסיה בטווח נתון.

 • דגם 1- ישובי גלעין מטרופוליני כלהלן: ירושלים , ת"א-יפו , חיפה, באר שבע , ראשון לציון , רמת גן , בני ברק , גבעתיים , בת ים , חולון, פתח תקוה, קריית ים , קריית אתא , קריית ביאליק , קריית מוצקין , נשר , טירת הכרמל.
 • דגם 2 - ישובים שצפי אוכלוסייתם מעל ל- 50,000 נפש , למעט ישובי דגם1.
 • דגם 3 - ישובים שצפי אוכלוסייתם 20,001-50,000 נפש.
 • דגם 4 - ישובים שצפי אוכלוסייתם 001-20,000, 5 נפש.
 • דגם 5 - ישובים שצפי אוכלוסייתם 000, 001-5, 2 נפש.
 • דגם 6 - ישובים שצפי אוכלוסייתם הוא עד 000, 2 נפש.

דגם היישוב יקבע לאחר חישוב צפי האוכלוסיה

צפי אוכלוסיה תחזית האוכלוסיה שתתגורר בפועל בישוב בשנת יעד נתונה המתקבלת מצרוף האוכלוסיה בפועל(עפ"י נתוני למ"ס) , האוכלוסייה הצפויה להתגורר בפועל על פי תכניות מאושרות , והאוכלוסיה הצפויה על פי התכנית המוגשת למוסד התכנון לאחר אישורה של תכנית זו.

ישוב המשתרע על יותר משתי נפות::    השתרע שטחו של ישוב על יותר מנפה אחת יקבע מוסד התכנון איזה מבין שתי הצפיפויות יחולו על הישוב בשלמותו.

צפיפות בנייה מינימלית ביח"ד לדונם נטו לפי דגמי ישוב   מדקם  נפה   מחוז
דגם ישוב    דגם ישוב    דגם ישוב    דגם ישוב    דגם ישוב    דגם ישוב            
6    5    4    3    2    1            
2,000־0 5,000־2,000   20,000־000 ,5  50,000־20,000  + 50, 000                
2.5   3.5   6.0   7.0   10.0  12.0  עירוני ירושלים ירושלים
2.5   4.0   5.0   6.0   8.0   —    שמור משולב       
2.0   3.0   4.0   4.0           כפרי  גולן  צפון
1.5   2.0   4.0   4.0   —    —    שמור משולב       
1.5   2.5   4.0   4.0   —    —    שמור ארצי        
2.5   —    —    —    —    —    חופי      
                        עירוני צפת   
2.5   3.0   4.0   4.0   5.0   —    שמור משולב       
2.5   3.0   4.0   —    —    —    שמור ארצי        
2.5   2.5   4.0   4.0   5.0       עירוני כינרת  
2.0   3.0   4.0   4.0           כפרי      
2.5   2.5   4.0   4.0   —    —    שמור משולב       
2.5   2.5   —    —    —    —    חופי      
2.5   3.0   5.0   5.0   6.0       עירוני עכו   
2.5   3.0   —    —    —    —    כפרי      
2.5   3.0   5.0   5.0   —    —    שמור משולב       
2.5   3.0   4.0   —    —    —    חופי      
2.5   3.0   4.0   5.0   6.0       עירוני יזרעאל 
2.5   3.0   4.0   5.0   —    —    כפרי      
2.5   3.5   4.0   5.0   6.0   —    שמור משולב       
3.0   4.0   5.0   7.0   10.0      עירוני השרון  מרכז
3.0   4.0   5.0   7.0   —    —    שמור משולב       
3.0   —    —    —    —    —    חופי      
3.0   4.0   6.0   7.0   10.0  11.0  עירוני פתח־תקוה    
3.0   4.0   6.0   7.0   —    —    שמור משולב       
2.5   3.5   5.0   6.0   7.0       עירוני רמלה  
2.5   4.0   5.0   6.0   —    —    שמור משולב       
3.0   4.0   5.0   6.0   9.0   11.0  עירוני רחובות 
2.5   4.0   5.0   6.0   —    —    כפרי      
2.5   4.0   5.0   6.0   —    —    שמור משולב       
2.5   —    —    —    —    —    חופי      
2.5   3.0   5.0   6.0   7.0   —    עירוני אשקלון דרום
2.5   3.0   4.0   5.0   6.0   —    כפרי      
2.5   3.0   —    —    —    —    שמור משולב       
2.5   —    —    —    —    —    חופי      
24
 

צפיפות בנייה מינימלית ביח"ד לדונם נטו לפי דגמי ישוב   מדקם  נפה   מחוז
דגם ישוב    דגם ישוב    דגם ישוב    דגם ישוב    דגם ישוב    דגם ישוב            
6    5    4    3    2    1            
2,000־0 5,000־2,000   20,000־000 ,5  50,000־20,000  + 50, 000                
1.5   2.0   3.0   3.0   5.0   8.0   עירוני באר שבע 
1.5   2.0   3.0   3.0   4.0   —    כפרי      
1.5   2.0   3.0   3.0   —    —    שמור משולב       
1.5   2.0   3.0   3.0   —    —    שמור ארצי        
3.0   3.5   5.0   7.0   8.0       עירוני חדרה  חיפה
2.5   3.0   4.0   —    —    —    שמור משולב       
2.5   3.0   4.0   —    —    —    חופי      
3.0   4.0   5.0   7.0   10.0  11.0  עירוני חיפה  
2.5   3.5   4.5   5.0   —    —    שמור משולב       
3.0   4.0   5.0   7.0   10.0  12.0  עירוני תל־אביב תל אביב
2.5   —    —    —    —    —    שמור משולב       
25

לוח 2 - מספר מרבי של יח"ד בישובים כפרייםעריכה

מספר מרבי של יח"ד בישובים כפריים‏[1]

(הישובים מופיעים ע"פ סדר הא-ב -(ק) - קיבוץ -(מ) - מושג).

כמות יח"ד שם נפה    שם היישוב
300   חדרה  אביאל(מ)
450   צפת   אביבים(מ)
350   אשקלון אביגדור(מ)
400   השרון  אביחיל(מ)
450   יזרעאל אביטל(מ)
350   ירושלים אביעזר(מ)
400   יזרעאל אבן יצחק-גלעד(ק)
450   עכו   אבן מנחם(מ)
300   ירושלים אבן ספיר(מ)
450   גולן  אבני איתן(מ)
450   יזרעאל אדירים(מ)
450   עכו   אדמית(ק)
350   ירושלים אדרת(מ)
350   השרון  אודים(מ)
500   גולן  אודם(מ)
500   באר-שבע אוהד(מ)
350   השרון  אומץ(מ)
400   אשקלון אור הנר(ק)
300   ירושלים אורה(מ)
300   אשקלון אורות(מ)
500   גולן  אורטל(ק)
500   באר-שבע אורים(ק)
350   חיפה  אושה(ק)
350   אשקלון אחוזם(מ)
450   עכו   אחיהוד(מ)
350   השרון  אחיטוב(מ)
300   רמלה  אחיסמך(מ)
350   רמלה  אחיעזר(מ)
400   פתח-תקוה    אייל(ק)
450   צפת   איילת השחר(ק)
450   עכו   אילון(ק)
500   באר-שבע אילות(ק)
300   כנרת  אילניה(מ)
300   אשקלון איתן(מ)
500   גולן  אל רום(ק)
350   כנרת  אלומות(ק)
כמות
יח"ד  שם נפה שם היישוב
300   יזרעאל אלוני אבא(מ)
500   גולן  אלוני הבשן(מ)
400   יזרעאל אלונים(ק)
450   גולן  אלי על(מ)
500   באר- שבע    אליפז(ק)
350   צפת   אליפלט(מ)
300   השרון  אלישיב(מ)
300   פתח-תקוה    אלישמע(מ)
350   כנרת  אלמגור(מ)
450   עכו   אלקוש(מ)
350   אשקלון אמונים(מ)
300   צפת   אמירים(מ)
300   כנרת  אמנון(מ)
350   אשקלון אמציה(מ)
450   גולן  אניעם(מ)
450   גולן  אפיק(ק)
650   כנרת  אפיקים(ק)
450   עכו   אפק(ק)
300   כנרת  ארבל(מ)
400   אשקלון ארז(ק)
500   באר-שבע אשבול(מ)
450   כנרת  אשדות יעקב - אחוד(ק)
450   כנרת  אשדות יעקב - מאוחד(ק)
300   ירושלים אשתאול(מ)
450   אשקלון באר טוביה(מ)
350   פתח-תקוה    בארות יצחק(ק)
400   השרון  בארותיים(מ)
500   באר-שבע בארי(ק)
300   עכו   בוסתן הגליל(מ)
350   השרון  בורגתה(מ)
400   השרון  בחן(ק)
500   באר-שבע בטחה(מ)
450   אשקלון ביצרון(מ)
400   חדרה  בית אורן(ק)
400   רחובות בית אלעזרי(מ)
450   יזרעאל בית אלפא(ק)


כמות
יח"ד  שם נפה שם היישוב
300   פתח-תקוה    בני עטרות(מ)
350   השרון  בני ציון(מ)
350   רחובות בני ראם(מ)
300   רחובות בניה(מ)
300   השרון  בצרה(מ)
450   עכו   בצת(מ)
300   ירושלים בקוע(מ)
300   ירושלים בר גיורא (מ)
400   אשקלון ברור חיל(ק)
500   באר-שבע ברוש(מ)
350   אשקלון ברכיה(מ)
450   צפת   ברעם(ק)
450   יזרעאל ברק(מ)
350   חדרה  ברקאי(ק)
300   פתח-תקוה    ברקת(מ)
300   חדרה  בת שלמה(מ)
300   השרון  גאולי תימן(מ)
300   השרון  גאולים(מ)
350   רחובות גאליה(מ)
500   באר-שבע גבולות(ק)
400   אשקלון גבים(ק)
450   יזרעאל גבע(ק)
300   חדרה  גבע כרמל(מ)
500   באר-שבע גבעולים(מ)
400   רחובות גבעת ברנר(ק)
400   פתח-תקוה    גבעת השלושה(ק)
300   פתח-תקוה    גבעת ח"ן(מ)
400   השרון  גבעת חיים - איחוד(ק)
400   השרון  גבעת חיים - מאוחד(ק)
450   גולן  גבעת יואב(מ)
300   ירושלים גבעת יערים(מ)
350   ירושלים גבעת ישעיהו(מ)
300   פתח-תקוה    גבעת כ"ח(מ)
300   חדרה  גבעת ניל"י(מ)
450   יזרעאל גבעת עוז(ק)
300   השרון  גבעת שפירא (מ)
350   אשקלון גבעתי(מ)
450   אשקלון גברעם(ק)
כמות
יח"ד  שם נפה שם היישוב
400   אשקלון בית גוברין(ק)
350   רחובות בית גמליאל(מ)
500   באר-שבע בית הגדי(מ)
350   השרון  בית הלוי(מ)
450   צפת   בית הלל(מ)
450   עכו   בית העמק(ק)
450   יזרעאל בית השיטה(ק)
350   ירושלים בית זית(מ)
450   כנרת  בית זרע(ק)
300   רחובות בית חלקיה(מ)
350   רחובות בית חנן(מ)
300   חדרה  בית חנניה(מ)
300   השרון  בית חרות(מ)
300   השרון  בית יהושע(מ)
400   יזרעאל בית יוסף(מ)
300   השרון  בית ינאי(מ)
400   השרון  בית יצחק-שער חפר(מ)
300   יזרעאל בית לחם הגלילית(מ)
300   ירושלים בית מאיר(מ)
300   רמלה  בית נחמיה(מ)
400   אשקלון בית ניר(ק)
300   ירושלים בית נקופה(מ)
300   רחובות בית עובד(מ)
350   רמלה  בית עוזיאל(מ)
350   אשקלון בית עזרא (מ)
350   רמלה  בית עריף(מ)
500   באר-שבע בית קמה(ק)
350   כנרת  בית קשת(ק)
350   יזרעאל בית רימון(ק)
350   יזרעאל בית שערים(מ)
350   אשקלון בית שקמה(מ)
300   השרון  ביתן אהרן(מ)
350   יזרעאל בלפוריה(מ)
350   רחובות בן זכאי(מ)
450   עכו   בן עמי(מ)
300   רמלה  בן שמן -מושב(מ)
350   רחובות בני דרום(מ)
350   השרון  בני דרור(מ)

 
כמות יה"ד    שם נפה שם היישוב
400   כנרת  דגניה א׳(ק)
400   כנרת  דגניה ב׳(ק)
450   צפת   דוב" ב(מ)
300   חדרה  דור(מ)
400   אשקלון דורות(ק)
450   צפת   דישון(מ)
400   יזרעאל דליה(ק)
450   צפת   דלתון(מ)
450   צפת   דן(ק)
450   צפת   דפנה(ק)
500   באר-שבע דקל(מ)
350   כנרת  האון(ק)
350   חדרה  הבונים(מ)
450   צפת   הגושרים(ק)
300   השרון  הדר עם(מ)
350   אשקלון הודיה(מ)
450   יזרעאל הזורע(ק)
350   כנרת  הזורעים(מ)
400   חדרה  החותרים(ק)
400   יזרעאל היוגב(מ)
400   השרון  המעפיל(ק)
350   יזרעאל הסוללים(ק)
350   השרון  העוגן(ק)
350   ירושלים הראל(ק)
300   יזרעאל הרדוף(ק)
350   אשקלון זבדיאל(מ)
300   אשקלון זוהר(מ)
400   אשקלון זיקים(ק)
300   רמלה  זיתן(מ)
350   ירושלים זכריה(מ)
500   באר-שבע זמרת(מ)
350   ירושלים זנוח(מ)
500   באר-שבע זרועה(מ)
300   אשקלון זרחיה(מ)
300   השרון  חבצלת השרון(מ)
300   פתח-תקוה    חגור(מ)
300   השרון  חגלה(מ)
300   רמלה  חדיד(מ)
כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
450   יזרעאל גבת(ק)
400   צפת   גדות(ק)
450   יזרעאל גדיש(מ)
450   צפת   גונן(ק)
450   עכו   גורן(מ)
350   יזרעאל גזית(ק)
350   רמלה  גזר(ק)
350   אשקלון גיאה(מ)
300   רחובות גיבתון(מ)
500   באר-שבע גילת(מ)
400   כנרת  גינוסר(ק)
400   יזרעאל גיניגר(ק)
300   רמלה  גינתון(מ)
400   אשקלון גלאון(ק)
350   תל-אביב גליל ים(ק)
300   רמלה  גמזו(מ)
300   רחובות גן הדרום(מ)
400   חדרה  גן השומרון(מ)
300   פתח-תקוה    גן חיים(מ)
350   השרון  גן יאשיה(מ)
300   רחובות גן שורק(מ)
400   רחובות גן שלמה - קבוצת שילר(ק)
450   חדרה  גן שמואל(ק)
300   רמלה  גנות(מ)
300   פתח-תקוה    גני יהודה(מ)
300   רחובות גני יוחנן(מ)
300   פתח-תקוה    גני עם(מ)
400   השרון  געש(ק)
450   עכו   געתון(ק)
350   ירושלים גפן(מ)
500   באר-שבע גרופית(ק)
450   גולן  גשור(ק)
450   כנרת  גשר(ק)
450   עכו   גשר הזיו(ק)
400   אשקלון גת - קיבוץ(ק)
450   יזרעאל דבורה(מ)
500   באר-שבע דבירה(ק)
350   יזרעאל דברת(ק)


כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
300   עכו   יודפת(מ)
450   גולן  יונתן(מ)
500   באר-שבע יושיביה(מ)
450   יזרעאל יזרעאל(ק)
450   עכו   יחיעם(ק)
500   באר-שבע יטבתה(ק)
300   אשקלון יכיני(מ)
300   השרון  ינוב(מ)
350   אשקלון ינון(מ)
350   רחובות יסודות(מ)
450   עכו   יסעור(ק)
300   עכו   יעד(מ)
450   עכו   יערה(מ)
450   יזרעאל יפעת(ק)
450   צפת   יפתח(ק)
300   רמלה  יציץ(מ)
350   השרון  יקום(ק)
300   יזרעאל יקנעם - מושבה(מ)
450   צפת   יראון(ק)
450   יזרעאל ירדנה(מ)
300   פתח-תקוה    ירחיב(מ)
300   פתח-תקוה    ירקונה(מ)
500   באר-שבע ישע(מ)
350   ירושלים ישעי(מ)
300   רמלה  ישרש(מ)
500   באר-שבע יתד(מ)
450   עכו   כברי(ק)
400   אשקלון כוכב מיכאל(מ)
300   צפת   כורזים(מ)
300   צפת   כחל(מ)
500   באר-שבע כיסופים(ק)
300   כנרת  כלנית(מ)
500   באר-שבע כמהין(מ)
450   גולן  כנף(מ)
450   כנרת  כנרת - קבוצה(ק)
300   ירושלים כסלון(מ)
300   רחובות כפר אביב(מ)
300   ירושלים כפר אוריה(מ)
כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
400   רמלה  חולדה(ק)
500   באר-שבע חולית(ק)
450   צפת   חולתה(ק)
450   עכו   חוסן(מ)
350   כנרת  חוקוק(ק)
350   פתח-תקוה    חורשים(ק)
300   כנרת  חזון(מ)
300   השרון  חיבת ציון(מ)
350   אשקלון חלץ(מ)
350   רמלה  חמד(מ)
450   יזרעאל חמדיה(ק)
300   השרון  חניאל(מ)
450   עכו   חניתה(ק)
350   יזרעאל חנתון(ק)
400   רחובות חפץ חיים(ק)
450   יזרעאל חפציבה( ק)
400   אשקלון חצב(מ)
500   באר-שבע חצבה(מ)
400   אשקלון חצור-אשדוד(ק)
500   באר-שבע חצרים(ק)
300   השרון  חרב לאת(מ)
400   השרון  חרות(מ)
350   פתח-תקוה    טירת יהודה(מ)
450   יזרעאל טירת צבי(ק)
300   ירושלים טל שחר(מ)
500   באר-שבע טללים(ק)
300   כנרת  טפחות(מ)
500   באר-שבע יבול(מ)
400   חיפה  יגור(ק)
300   רמלה  יגל(מ)
300   ירושלים יד השמונה(מ)
300   השרון  יד חנה(ק)
450   אשקלון יד מרדכי(ק)
300   אשקלון יד נתן(מ)
300   רמלה  יד רמב"ם(מ)
300   השרון  ידידיה(מ)
500   באר-שבע יהל(ק)
450   צפת   יובל(מ)

כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
400   אשקלון כפר עזה(ק)
300   חדרה  כפר פינס(מ)
300   כנרת  כפר קיש(מ)
450   עכו   כפר ראש הנקרה(ק)
450   עכו   כפר רוזנוולד-זרעית(מ)
450   יזרעאל כפר רופין(ק)
300   רמלה  כפר רות(מ)
300   צפת   כפר שמאי(מ)
300   רמלה  כפר שמואל(מ)
450   צפת   כרם בן זמרה(מ)
350   חדרה  כרם מהר"ל(מ)
500   באר-שבע כרם שלום(ק)
400   אשקלון כרמיה(ק)
500   באר-שבע כרמים(ק)
350   כנרת  לביא(ק)
300   כנרת  לבנים(מ)
500   באר-שבע להב(ק)
450   צפת   להבות הבשן(ק)
400   חדרה  להבות חביבה(ק)
350   ירושלים לוזית(מ)
400   עכו   לוחמי הגיטאות(ק)
350   עכו   לוטם(ק)
500   באר-שבע לוטן(ק)
450   עכו   לימן(מ)
300   אשקלון לכיש(מ)
300   עכו   לפידות(מ)
300   חדרה  מאור(מ)
300   ירושלים מבוא ביתר(מ)
350   גולן  מבוא חמה(ק)
500   באר-שבע מבטחים(מ)
350   אשקלון מבקיעים(מ)
350   חדרה  מגדים(מ)
450   יזרעאל מגידו(ק)
500   חדרה  מגל(ק)
500   באר-שבע מגן(ק)
450   יזרעאל מגן שאול(מ)
350   פתח-תקוה    מגשימים(מ)
350   יזרעאל מדרך עוז(מ)
450   יזרעאל מולדת(מ)
כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
300   תל-אביב כפר אז"ר(מ)
300   אשקלון כפר אחים(מ)
300   חיפה  כפר ביאליק(מ)
400   רחובות כפר ביל" ו(מ)
450   צפת   כפר בלום(ק)
300   רמלה  כפר בן נון(מ)
350   יזרעאל כפר ברוך(מ)
300   יזרעאל כפר גדעון(מ)
350   חדרה  כפר גליקסון(ק)
450   צפת   כפר גלעדי(ק)
300   רמלה  כפר דניאל(מ)
350   יזרעאל כפר החורש(ק)
350   חיפה  כפר המכבי(ק)
350   רחובות כפר הנגיד(מ)
400   צפת   כפר הנשיא (ק)
400   השרון  כפר הס(מ)
300   השרון  כפר הרא"ה(מ)
300   אשקלון כפר הרי"ף(מ)
400   השרון  כפר ויתקין(מ)
450   אשקלון כפר ורבורג(מ)
350   כנרת  כפר זיתים(מ)
300   כנרת  כפר חיטים(מ)
300   השרון  כפר חיים(מ)
400   חיפה  כפר חסידים א׳(מ)
350   גולן  כפר חרוב(ק)
300   רמלה  כפר טרומן(מ)
450   יזרעאל כפר יהושע(מ)
450   צפת   כפר יובל(מ)
450   יזרעאל כפר יחזקאל(מ)
300   השרון  כפר יעבץ(מ)
350   השרון  כפר מונש(מ)
500   באר-שבע כפר מימון(מ)
300   פתח-תקוה    כפר מל"ל(מ)
400   אשקלון כפר מנחם(ק)
400   עכו   כפר מסריק(ק)
300   רחובות כפר מרדכי(מ)
300   השרון  כפר נטר(מ)
450   צפת   כפר סאלד(ק)
300   פתח תקוה    כפר סירקין(מ)

כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
500   חדרה  מצר(ק)
450   צפת   מרגליות(מ)
500   גולן  מרום גולן(ק)
350   יזרעאל מרחביה -מושב(מ)
400   יזרעאל מרחביה - קיבוץ(ק)
500   באר-שבע משאבי שדה(ק)
300   רחובות משגב דב(מ)
450   צפת   משגב עם(ק)
400   אשקלון משואות יצחק(מ)
300   רמלה  משמר איילון(מ)
350   רמלה  משמר דוד(ק)
300   צפת   משמר הירדן(מ)
500   באר-שבע משמר הנגב(ק)
450   יזרעאל משמר העמק(ק)
350   רמלה  משמר השבעה(מ)
400   השרון  משמר השרון(ק)
350   חדרה  משמרות(ק)
350   השרון  משמרת(מ)
350   אשקלון משען(מ)
450   גולן  נאות גולן(מ)
500   באר-שבע נאות הכיכר(מ)
450   צפת   נאות מרדכי(ק)
500   באר-שבע נבטים(מ)
400   אשקלון נגבה(ק)
450   יזרעאל נהלל(מ)
450   גולן  נוב(מ)
350   אשקלון נוגה(מ)
450   יזרעאל נווה אור(ק)
300   גולן  נווה אטי"ב(מ)
400   ירושלים נווה אילן(מ)
450   יזרעאל נווה איתן(ק)
500   באר-שבע נווה חריף(ק)
350   חדרה  נווה ים(ק)
350   פתח-תקוה    נווה ימין(מ)
400   פתח-תקוה    נווה ירק(מ)
300   אשקלון נווה מבטח(מ)
350   ירושלים נווה מיכאל(מ)
350   אשקלון נועם(מ)
כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
350   עכו   מורן(ק)
350   פתח-תקוה    מזור(מ)
400   יזרעאל מזרע(ק)
400   צפת   מחניים(ק)
350   ירושלים מחסיה(מ)
300   ירושלים מטע(מ)
500   חדרה  מי עמי(מ)
450   יזרעאל מיטב(מ)
450   גולן  מיצר(ק)
450   יזרעאל מירב(ק)
450   צפת   מירון(מ)
300   רחובות מישר(מ)
300   השרון  מכמורת(מ)
450   יזרעאל מלאה(מ)
500   באר-שבע מלילות(מ)
450   צפת   מלכיה(ק)
300   אשקלון מנוחה(מ)
450   עכו   מנות(מ)
450   צפת   מנרה(ק)
450   כנרת  מסדה(ק)
450   יזרעאל מסילות(ק)
300   ירושלים מסילת ציון(מ)
500   באר-שבע מסלול(מ)
400   השרון  מעברות(ק)
350   כנרת  מעגן(ק)
600   חדרה  מעגן מיכאל(ק)
450   יזרעאל מעוז חיים(ק)
450   עכו   מעונה(מ)
450   צפת   מעין ברוך(ק)
400   חדרה  מעין צבי(ק)
450   יזרעאל מעלה גלבוע(ק)
450   גולן  מעלה גמלא(מ)
400   ירושלים מעלה החמישה(ק)
350   חדרה  מענית(ק)
400   פתח-תקוה    מעש(מ)
400   אשקלון מפלסים(ק)
450   עכו   מצובה(ק)
400   רמלה  מצליח(מ)


כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
500   באר-שבע סופה(ק)
500   באר-שבע סמר(ק)
500   באר-שבע סעד(ק)
450   עכו   סער(ק)
450   צפת   ספסופה(מ)
400   רמלה  סתריה(מ)
450   עכו   עבדון(מ)
400   עכו   עברון(ק)
350   ירושלים עגור(מ)
300   פתח-תקוה    עדנים(מ)
350   אשקלון עוזה(מ)
400   השרון  עולש(מ)
300   חדרה  עופר(מ)
350   אשקלון עוצם(מ)
300   השרון  עזריאל(מ)
300   רמלה  עזריה(מ)
400   אשקלון עז ריקם(מ)
500   באר-שבע עידן(מ)
350   חדרה  עין איילה(מ)
400   כנרת  עין גב(ק)
500   באר-שבע עין גדי(ק)
350   יזרעאל עין דור(ק)
500   באר-שבע עין הבשור(מ)
400   השרון  עין החורש(ק)
400   עכו   עין המפרץ(ק)
450   יזרעאל עין הנצי"ב(ק)
400   יזרעאל עין השופט(ק)
500   באר-שבע עין השלושה(ק)
400   השרון  עין ורד(מ)
500   גולן  עין זיוון(ק)
450   יזרעאל עין חרוד -מאוחד(ק)
450   יזרעאל עין חרוד-איחוד(ק)
500   באר-שבע עין חצבה(מ)
500   באר-שבע עין יהב(מ)
450   עכו   עין יעקב(מ)
400   חדרה  עין כרמל(ק)
300   חדרה  עין עירון(מ)
350   אשקלון עין צורים(ק)
כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
450   השרון  נורדיה(מ)
350   ירושלים נחושה(מ)
400   אשקלון נחל עוז(ק)
300   אשקלון נחלה(מ)
350   פתח-תקוה    נחלים(מ)
300   ירושלים נחם(מ)
400   חדרה  נחשולים(ק)
350   ירושלים נחשון(ק)
400   פתח-תקוה    נחשונים(ק)
450   עכו   נטועה(מ)
450   גולן  נטור(ק)
300   רחובות נטעים(מ)
500   באר-שבע ניצני סיני(מ)
350   השרון  ניצני עוז(מ)
400   אשקלון ניצנים(ק)
400   פתח-תקוה    ניר אליהו(ק)
300   אשקלון ניר בנים(מ)
400   רחובות ניר גלים(מ)
400   יזרעאל ניר דוד - תל עמל(ק)
350   אשקלון ניר ח"ן(מ)
450   יזרעאל ניר יפה(מ)
500   באר-שבע ניר יצחק(ק)
350   אשקלון ניר ישראל(מ)
500   באר-שבע ניר משה(מ)
500   באר-שבע ניר עוז(ק)
400   אשקלון ניר עם(ק)
350   חדרה  ניר עציון(מ)
500   באר-שבע ניר עקיבא (מ)
350   רמלה  ניר צבי(מ)
500   באר-שבע נירים(ק)
350   ירושלים נס הרים(מ)
600   רמלה  נען(ק)
400   רמלה  נצר סרני(ק)
350   ירושלים נתיב הל"ה(ק)
300   אשקלון נתיב העשרה(מ)
450   עכו   נתיב השיירה(מ)
450   צפת   סאסא (ק)
300   אשקלון סגולה(מ)

 כמות יח"ד   שם נפה שם היישוב
400   ירושלים צרעה(ק)
400   רחובות קבוצת יבנה(ק)
450   גולן  קדמת צבי(מ)
400   רחובות קדרון(מ)
350   כנרת  קדרים(ק)
350   אשקלון קוממיות(מ)
500   באר-שבע קטורה(ק)
500   באר-שבע קלחים(מ)
400   ירושלים קרית ענבים(ק)
450   גולן  קשת(מ)
400   אשקלון רבדים(ק)
500   באר-שבע רביבים(ק)
350   כנרת  רביד(ק)
300   עכו   רגבה(מ)
400   חדרה  רגבים(ק)
300   אשקלון רווחה(מ)
450   יזרעאל רוויה(מ)
400   אשקלון רוחמה(ק)
450   יזרעאל רחוב(מ)
300   פתח-תקוה    רינתיה(מ)
450   יזרעאל רם-און(מ)
350   גולן  רמות(מ)
300   רמלה  רמות מאיר(מ)
400   יזרעאל רמות מנשה(ק)
450   צפת   רמות נפתלי(מ)
350   יזרעאל רמת דוד(ק)
400   פתח-תקוה    רמת הכובש(ק)
400   יזרעאל רמת השופט(ק)
400   חיפה  רמת יוחנן(ק)
450   גולן  רמת מגשימים(מ)
450   יזרעאל רמת צבי(מ)
300   ירושלים רמת רזיאל(מ)
350   ירושלים רמת רחל(ק)
500   באר-שבע רנן(מ)
500   באר-שבע רעים(ק)
350   השרון  רשפון(מ)
450   יזרעאל רשפים(ק)
500   באר-שבע רתמים(ק)
כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
400   חדרה  עין שמר(ק)
500   באר-שבע עין תמר(מ)
400   פתח-תקוה    עינת(ק)
500   באר-שבע עלומים(ק)
450   צפת   עלמה(מ)
300   ירושלים עמינדב(מ)
400   צפת   עמיעד(ק)
500   באר-שבע עמיעוז(מ)
300   חדרה  עמיקם(מ)
450   צפת   עמיר(ק)
300   עכו   עמקה(מ)
350   אשקלון ערוגות(מ)
500   באר-שבע פארן(מ)
500   באר-שבע פדויים(מ)
300   רמלה  פדיה(מ)
350   השרון  פורת(מ)
500   באר-שבע פטיש(מ)
300   עכו   פלד(ק)
350   רחובות פלמחים(ק)
500   באר-שבע פעמי תש"ז(מ)
450   עכו   פקיעין חדשה(מ)
400   צפת   פרוד(ק)
450   יזרעאל פרזון(מ)
500   באר-שבע פריגן(מ)
300   רמלה  פתחיה(מ)
500   באר-שבע צאלים(ק)
450   צפת   צבעון(ק)
350   ירושלים צובה(ק)
350   פתח-תקוה    צופית(מ)
500   באר-שבע צופר(מ)
350   השרון  צור משה(מ)
300   פתח-תקוה    צור נתן(מ)
450   עכו   צוריאל(מ)
350   יזרעאל ציפורי(מ)
300   ירושלים צלפון(מ)
350   רמלה  צפריה(מ)
350   ירושלים צפרירים(מ)
300   חדרה  צרופה(מ)

כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
450   צפת   שמיר(ק)
350   עכו   שמרת(ק)
450   צפת   שניר(ק)
450   גולן  שעל(מ)
350   רמלה  שעלבים(ק)
300   השרון  שער אפרים(מ)
450   כנרת  שער הגולן(ק)
400   חיפה  שער העמקים(ק)
400   השרון  שפיים(ק)
350   אשקלון שפיר(מ)
300   צפת   שפר(מ)
300   אשקלון שקף(מ)
300   כנרת  שרונה(מ)
400   יזרעאל שריד(ק)
500   באר-שבע שרשרת(מ)
450   עכו   שתולה(מ)
350   אשקלון שתולים(מ)
500   באר-שבע תאשור(מ)
500   באר-שבע תדהר(מ)
300   עכו   תובל(ק)
350   אשקלון תימורים(מ)
350   ירושלים תירוש(מ)
450   יזרעאל תליוסף(ק)
350   השרון  תל יצחק(ק)
400   יזרעאל תל עדשים(מ)
350   כנרת  תל קציר(ק)
450   יזרעאל תל תאומים(מ)
500   באר-שבע תלמי אליהו(מ)
300   חדרה  תלמי אלעזר(מ)
500   באר-שבע תלמי ביל"ו(מ)
500   באר-שבע תלמי יוסף(מ)
350   אשקלון תלמי יחיאל(מ)
350   אשקלון תלמי יפה(מ)
350   אשקלון תלמים(מ)
300   השרון  תנובות(מ)
300   ירושלים תעוז(מ)
500   באר-שבע תפרח(מ)
500   באר-שבע תקומה(מ)
300   ירושלים תרום(מ)
כמות יח"ד    שם נפה שם היישוב
450   צפת   שאר ישוב(מ)
300   עכו   שבי ציון(מ)
300   כנרת  שדה אילן(מ)
450   יזרעאל שדה אליהו(ק)
450   צפת   שדה אליעזר(מ)
500   באר-שבע שדה בוקר(ק)
350   אשקלון שדה דוד(מ)
350   פתח-תקוה    שדה ורבורג(מ)
350   אשקלון שדה יואב(ק)
350   יזרעאל שדה יעקב(מ)
300   חדרה  שדה יצחק(מ)
350   אשקלון שדה משה(מ)
450   יזרעאל שדה נחום(ק)
450   צפת   שדה נחמיה(ק)
500   באר-שבע שדה ניצן(מ)
350   אשקלון שדה עוזיהו(מ)
500   באר-שבע שדה צבי(מ)
400   חדרה  שדות ים(ק)
350   ירושלים שדות מיכה(מ)
500   באר-שבע שדי אברהם(מ)
300   פתח-תקוה    שדי חמד(מ)
450   יזרעאל שדי תרומות(מ)
300   רחובות שדמה(מ)
300   כנרת  שדמות דבורה(מ)
300   ירושלים שואבה(מ)
500   באר-שבע שובה(מ)
500   באר-שבע שובל(ק)
400   עכו   שומרה(מ)
350   אשקלון שומריה(ק)
500   באר-שבע שוקדה(מ)
300   ירושלים שורש(מ)
300   עכו   שורשים(מ)
300   עכו   שזור(מ)
300   אשקלון שחר(מ)
500   באר-שבע שיבולים(מ)
500   באר-שבע שיזפון(ק)
300   רמלה  שילת(מ)
350   אשקלון שלווה(מ)
450   יזרעאל שלוחות(ק)


לוח 3 - ישובים מיוחדיםעריכה

ישובים מיוחדים

(הישובים מופיעים ע"פ סדר הא-ב)

צפי אוכלוסייה  איפיון ישוב   נפה   מרקם  יישוב
10,000 מיוחד  ירושלים שמור משולב   אבו גוש
20,000 מיוחד גדול   באר שבע כפרי  אבו קרינאת
20,000 מיוחד גדול   יזרעאל שמור משולב   אכסאל
    ישוב לפיתוח מיוחד    פתח תקווה    שמור משולב   אלעד
20,000 מיוחד גדול   יזרעאל שמור משולב   בועיינה-נוג׳ידאת
20,000 מיוחד גדול   עכו   שמור משולב   ביר אל-מכסור
10,000 מיוחד  באר שבע כפרי  ביר הדאג׳
20,000 מיוחד גדול   עכו   שמור משולב   בית ג׳ן
10,000 מיוחד  אשקלון כפרי  בני - עי!ש
    ישוב לפיתוח מיוחד    יזרעאל כפרי  בית שאן
20,000 מיוחד גדול   חדרה  שמור משולב   בנימינה - גבעת עדה
10,000 מיוחד  יזרעאל שמור משולב   בסמת טבעון
10,000 מיוחד  גולן  שמור ארצי    בקעתה
10,000 מיוחד  השרון  שמור משולב   בת חפר
20,000 מיוחד גדול   רחובות שמור משולב   גדרה
20,000 מיוחד גדול   פתח תקווה    שמור משולב   ג׳לג׳וליה
20,000 מיוחד גדול   רחובות כפרי  גן יבנה
20,000 מיוחד גדול   חדרה  חופי  ג׳סר א-זרקא
    ישוב לפיתוח מיוחד    חיפה  שמור משולב   דאלית אל-כרמל - עוספייה
20,000 מיוחד גדול   יזרעאל שמור משולב   דבוריה
    ישוב לפיתוח מיוחד    באר שבע כפרי  דימונה
10,000 מיוחד  השרון  שמור משולב   זמר
20,000 מיוחד גדול   יזרעאל שמור משולב   זרזיר
10,000 מיוחד  עכו   שמור משולב   חורפיש
10,000 מיוחד  באר שבע שמור משולב   חירן
20,000 מיוחד גדול   צפת   שמור משולב   חצור הגלילית
10,000 מיוחד  צפת   שמור משולב   טובא- זנגריה
20,000 מיוחד גדול   יזרעאל שמור משולב   טורען

 

לוח3- המשך
צפי אוכלוסייה  איפיון ישוכ   נפה   מרקם  יישוב
    ישוב לפיתוח מיוחד    רחובות שמור משולב   יבנה
10,000 מיוחד  צפת   שמור משולב   יסוד המעלה
    ישוב לפיתוח מיוחד    יזרעאל שמור משולב   יקנעם עילית
20,000 מיוחד גדול   באר שבע כפרי  ירוחם
    ישוב לפיתוח מיוחד    באר שבע כפרי  כסיפה
20,000 מיוחד גדול   עכו   שמור משולב   כסרא-סמיע
10,000 מיוחד  יזרעאל שמור משולב   כעביה- טבאש- חג׳ג׳רה
10,000 מיוחד  רמלה  שמור משולב   כפר חב"ד
    ישוב לפיתוח מיוחד    עכו   שמור משולב   כפר מנדא
20,000 מיוחד גדול   גולן  שמור ארצי    מג׳דל שמס
    ישוב לפיתוח מיוחד    כנרת  שמור משולב   מגאר
10,000 מיוחד  באר שבע כפרי  מולדה
10,000 מיוחד  עכו   חופי  מזרעה
10,000 מיוחד  באר שבע כפרי  מכחול
10,000 מיוחד  גולן  שמור ארצי    מסעדה
20,000 מיוחד גדול   באר שבע שמור ארצי    מצפה רמון
10,000 מיוחד  באר שבע כפרי  ניצנה
    ישוב לפיתוח מיוחד    באר שבע כפרי  נתיבות
10,000 מיוחד  כנרת  שמור משולב   עילבון
    ישוב לפיתוח מיוחד    באר שבע כפרי  ערד
    ישוב לפיתוח מיוחד    באר שבע כפרי  ערערה בנגב
10,000 מיוחד  חדרה  חופי  עתלית
10,000 מיוחד  עכו   שמור משולב   פסוטה
10,000 מיוחד  עכו   שמור משולב   פקיעין(בוקייעה)
20,000 מיוחד גדול   ירושלים שמור משולב   צור הדסה
    ישוב לפיתוח מיוחד    צפת   שמור משולב   צפת
20,000 מיוחד גדול   השרון  שמור משולב   קדימה - צורן

 

לוח 3־ המשך
צפי אוכלוסייה  איפיון ישוכ   נפה   מרקם  יישוב
10,000 מיוחד  באר שבע כפרי  קסר א־סר
20,000 מיוחד גדול   גולן  כפרי  קצרין
20,000 מיוחד גדול   חיפה  שמור משולב   קריית טבעון
10,000 מיוחד  ירושלים שמור משולב   קריית יערים
    ישוב לפיתוח מיוחד    אשקלון כפרי  קריית מלאכי
    ישוב לפיתוח מיוחד    צפת   שמור משולב   קרית שמונה
10,000 מיוחד  צפת   שמור משולב   ראש פינה
10,000 מיוחד  חיפה  שמור משולב   רכסים
10,000 מיוחד  יזרעאל שמור משולב   רמת ישי
    ישוב לפיתוח מיוחד    אשקלון כפרי  שדרות
    ישוב לפיתוח מיוחד    רמלה  שמור משולב   שהם
10,000 מיוחד  יזרעאל שמור משולב   שיבלי
20,000 מיוחד גדול   עכו   שמור משולב   שלומי
10,000 מיוחד  עכו   שמור משולב   שעב
10,000 מיוחד  השרון  שמור משולב   תל מונד


רשימה 1 - רשימת אזורי תכנון ותרשים חלוקה לאזורי תכנוןעריכה

רשימת אזורי תכנון ותרשים חלוקה לאזורי תכנון

מקרא:
ספרה ראשונה מסמנת את המחוז(זהה למספרי התמ"מ).
ספרה שניה מסמנת את הנפה.
ספרה שלישית מסמנת את סוג המרקם , לפי הפירוט הבא: מרקם עירוני ־ 1 , מרקם כפרי - 2, מרקם שמור ארצי - 3, מרקם שמור משולב - 4, מרקם חופי - 5.
ספרה רביעית מסמנת סדר שוטף של אזורי התכנון לכל מרקם באותה נפה.

סוג מרקם    אזור תכנון   נפה       מחוז  
עירוני 1111  ירושלים 11   ירושלים 1
עירוני 1112              
שמור משולב   1141              
שמור משולב   1142              
כפרי  2121  גולן  21   צפון  2
שמור ארצי    2131              
שמור משולב   2141              
שמור משולב   2142              
חופי  2151              
שמור משולב   2241  צפת   22       
שמור משולב   2242              
שמור משולב   2243              
שמור משולב   2244              
שמור משולב   2245              
עירוני 2311  כנרת  23       
כפרי  2321              
שמור משולב   2341              
שמור משולב   2342              
שמור משולב   2343              
שמור משולב   2344              
חופי  2351              
חופי  2352              
עירוני 2411  עכו   24       
עירוני 2412              
עירוני 2413              
עירוני 2414              
עירוני 2415              
עירוני 2416              
עירוני 2417              
עירוני 2418              
כפרי  2421              
שמור משולב   2441              
שמור משולב   2442              

 
סוג מרקם    אזוד תכנון   נפה       מחוז  
שמור משולב   2443              
שמור משולב   2444              
שמור משולב   2445              
שמור משולב   2446              
חופי  2451              
חופי  2452              
עירוני 2511  יזרעאל 25       
עירוני 2512              
כפרי  2521              
כפרי  2522              
שמור משולב   2541              
שמור משולב   2542              
שמור משולב   2543              
שמור משולב   2544              
שמור משולב   2545              
שמור משולב   2546              
עירוני 3111  השרון  31   מרכז  3
עירוני 3112              
עירוני 3113              
שמור משולב   3141              
שמור משולב   3142              
שמור משולב   3143              
חופי  3151              
חופי  3152              
עירוני 3211  פתח
תקווה  32       
עירוני 3212              
עירוני 3213              
עירוני 3214              
שמור משולב   3241              
שמור משולב   3242              
שמור משולב   3243              
עירוני 3311  רמלה  33       
עירוני 3312              
עירוני 3313              
שמור משולב   3341              
שמור משולב   3342              
שמור משולב   3343              
עירוני 3411  רחובות 34       
כפרי  3421              
שמור משולב   3451              
חופי  3451              
עירוני 4111  אשקלון 41   ררום  4
עירוני 4112              
עירוני 4113              
כפרי  4121              

 

סוג מרקם    אזוד תפנון   נפה       מחוז  
כפרי  4122              
שמור משולב   4141              
שמור משולב   4142              
שמור משולב   4143              
חופי  4151              
חופי  4152              
חופי  4153              
עירוני 4211  באר שבע 42       
עירוני 4212              
עירוני 4213              
עירוני 4214              
כפרי  4221              
כפרי  4222              
כפרי  4223              
כפרי  4224              
כפרי  4225              
כפרי  4226              
כפרי  4227              
כפרי  4228              
כפרי  4229              
כפרי  42210              
כפרי  42211              
שמור ארצי    4231              
שמור ארצי    4232              
שמור ארצי    4233              
שמור ארצי    4234              
שמור ארצי    4235              
שמור ארצי    4236              
שמור ארצי    4237              
שמור משולב   4241              
שמור משולב   4242              
שמור משולב   4243              
שמור משולב   4244              
חופי  4251              
חופי  4252              
עירוני 5111  הל־אביב 51   הל־אביב 5
עירוני 5112              
עירוני 5113              
עירוני 5114              
שמור משולב   5141              
שמור משולב   5142              
עירוני 6111  חיפה  61   חיפה  6
עירוני 6112              
שמור משולב   6141              
שמור משולב   6142              
חופי  6151              

 

סוג מרקם    אזוד תפנון   נפה       מחוז  
עירוני 6211  חדרה  62       
עירוני 6212              
עירוני 6213              
עירוני 6214              
עירוני 6215              
עירוני 6216              
שמור משולב   6241              
שמור משולב   6242              
שמור משולב   6243              
שמור משולב   6244              
חופי  6251              
[ כאן מוצג תמונה של 3 מפות ]


רשימה 2 - מכלולים עירוניים לשימור, מכלולים כפריים לשימור ומכלולי נוףעריכה

מכלולים עירוניים לשימור, מכלולים כפריים לשימור ומכלולי נוף

(הקבוע בסוגריים מהווה דוגמא ופירוט חלקי של אתרים לשימור)

מכלולים עירוניים לשימור

 • מחוז ירושלים:    ירושלים (אגן העיר עתיקה - משכנות שאננים - ימין משה , רחביה - טלביה , בקעה - המושבה הגרמנית - המושבה היוונית , נחלת שבעה , עין כרם , יד ושם , הר הרצל).
 • מחוז הצפון:    דייר אל אסד (גרעין העיר) , דיר חנא (גרעין העיר) , טבריה (מרכז וצפון העיר) , כאבול (גרעין העיר) , כפר יאסיף (גרעין העיר) , כפר כנא (גרעין העיר) , נהריה (גני ג׳וניין - אתר בהאי) , נצרת (גרעין העיר הערבית) , סח׳נין (גרעין העיר) , עכו (עיר עתיקה ,

גני בהג׳י - אתר בהאי , גני רידואן - אתר בהאי) , צפת (העיר העתיקה) , פקיעין (גרעין העיר) , שפרעם (גרעין העיר).

 • מחוז המרכז:    גדרה (לב המושבה ההיסטורית ומבנים ברחובות הסמוכים) , לוד (גרעין העיר) , מזכרת בתיה (המושבה ההיסטורית) , נס ציונה (דרום מערב נס ציונה והגרעין ההיסטורי של העיר) , פתח תקוה (המושבה ההיסטורית) , ראשון לציון (המושבה ההיסטורית והרחובות הסמוכים) , רחובות (המושבה ההיסטורית , שכונת שערים , שכונת מרמורק) , רמלה (גרעין העיר).
 • מחוז הדרום:    באר שבע (עיר עתיקה).
 • מחוז תל אביב:    תל אביב-יפו (העיר הלבנה , יפו העתיקה-נמל יפו , עג׳מי-גבעת העלייה ,

נווה צדק - המושבה האמריקאית - גרמנית).

 • מחוז חיפה:    בנימינה (המושבה ההיסטורית) , זכרון יעקב (המושבה ההיסטורית ומבנים ברחובות הסמוכים) , חדרה (מרכז המושבה ההיסטורית) , חיפה (המושבה הגרמנית - מתחם בהאי , אדמות המקדש הבהאי).


מכלולים כפריים לשימור

 • מחוז ירושלים:    בית ג׳ימל, מוצא (המושבה ההיסטורית) , נחם/הר טוב (שרידי המושבה הר טוב).
 • מחוז הצפון:    אילניה (המושבה ההיסטורית , חוות השומר , מבנים היסטוריים סמוכים) , אלוני אבא (היישוב ההיסטורי) , בית לחם הגלילית (היישוב ההיסטורי) , גשר (חצר גשר הישנה) , דגניה (חצר דגניה) , יבניאל (המושבה ההיסטורית) , יסוד המעלה (רחוב הראשונים , אחוזת דוברובין) , כדורי (בית ספר חקלאי) , כנרת (המושבה ההיסטורית , חצר כנרת , בית הקברות) , כפר גלעדי (בית השומר והסליקים) , כפר יחזקאל (מבנים ראשונים) , כפר תבור (המושבה ההיסטורית , חצרות האיכרים) , מגדל (המושבה ההיסטורית) , אחוזת מזרעה (מתחם בהאי) , מטולה (המושבה ההיסטורית) , מנחמיה (המושבה ההיסטורית) , מרחביה (חצר הקאופרציה) , נהלל ("העיגול") , עין חרוד (היישוב ההיסטורי) , ראש פינה (המושבה ההיסטורית) , שבי ציון (מתחם).
 • מחוז המרכז:    בני עטרות (היישוב ההיסטורי) , בן שמן (חצר כפר הנוער, בן שמן בין החומות) , נצר טירני (שנלר) , עיינות (בית ספר).
 • מחוז תל אביב:    כפר אז"ר (היישוב ההיסטורי) , מקווה ישראל (בית ספר).
 • מחוז חיפה:    בת שלמה (הרחוב ההיסטורי) , גבעת עדה (גרעין המושבה ההיסטורית) , מאיר שפיה (המושבה ההיסטורית) , עין הוד (היישוב ההיסטורי), עתלית, עין שמר.
 • מחוז דרום:    נגבה (מרכז המשק).


מכלולי נוף

 • מחוז צפון:    ארץ פלגי המים , עמק החולה , בקעת קדש , זיתים (מג׳אר, רמה) , צליינות כינרת , ארבל - חיטין , בקעת יבניאל, ירדן - ירמוך , עמק בית נטופה , גוש אלונים , יזרעאל התיישבות , בקעת כסלות , יששכר - חרוד , רמת השופט , דרך הבשורה.
 • מחוז חיפה:    בקעת הנדיב.
 • מחוז המרכז:    צפון השרון , תל מונד - געש , בית עובד (עיינות , גאליה) , הירקון.
 • מחוז ירושלים:    הדרך לירושלים (בן שמן - שער הגיא , נווה אילן - עין חמד , בית נקופה) , הכניסה לירושלים , עמק האלה , עמק הארזים.
 • מחוז דרום:    עבדת , תמנע, המכתש הגדול , מכתש רמון , חקלאות לכיש , מאחז - קמה.
 • מחוז ת"א:    הירקון.
  • ^ מספר יח"ד מרבי בישוב יהיה כקבוע בלוח או במכנימ שאושרה טרם אישור מכנימ זו- הגבוה מבינחם.