תורה אור (חב"ד)/הוספות מגלת אסתר

מגילת אסתר. להבין למה לעתיד יתבטלו כל הנביאים והכתובים לבד מגילת אסתר והלכות שבתורה שבעל-פה ? כמבואר במדרשות רבותינו זכרונם לברכה . וכן תלמוד בירושלמי בפרק ראשון של מסכת מגילה . ולכאורה אין שייכות עניין ההלכות למגילת אסתר . וגם בעיקר העניין למה נבדלה מגילת אסתר מכל הנביאים והכתובים ? אם מפני גידל הנס הרי היו ניסים גדולים יותר .כמו אבני אלגביש וכו' ושמש בגבעון דום וכדומה . בצל השמש בימי חזקיהו כו'.וגם הלא הנס דפורים היה יותר מלובש בתוך הטבע משאר הניסים הכתובים בנביאים . ולמה דווקא מגילת אסתר לא תבטל כמו שנאמר במגילה :" וימי הפורים האלה לא יעברו וכו'. אך הנה יש להבין בשורשענין אחשורוש מהו למעלה . דהנה כתיב " עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך לצבי או לעופר האילים על הרי בתר " .ואמרו רבותינו זכרונם לברכה בזכות התנאים שהתנתי עם אברהם אביכם בין הבתרים והענין דהנה אמרו רבותינו זכרונם לברכה ."גלו לבבל שכינה עמהם " שנאמר :" למענכם שולחתי בבלה ," גלו לעילם שכינה עמהם שנאמר  :"ושמתי כסאי בעילם " עילן הינו -שושן .כמו שנאמר בספר דניאל ,בשושן הבירה אשר בעילם בהדינה . ואם כן היה בזמן אחשורוש התלבשות השכינה בשושן הבירה ,לפי שכנסת ישראל ,קיבלו השפע על -ידי אותו השר של מדי וזהו עניין שושן מלשון שושן עמק איומה שהיא בחינת "כשושנה בין החוחים " . והנה בשושנה יש תליסר עלים דסחרין לשושנה כמו שכתוב בזהר ,ראש פרשת בראשית ,על הפסוק כשושנה בין החוחים כן רעיתי בן הבנים כו'עיין שם ,ובפרשת פנחס על הפסוק :" למנצח על שושנים עדות "