פתיחת התפריט הראשי

תוספתא סנהדרין פרק א הלכה ב

תוספתאעריכה

וחכמים אומרים: (ו)המוציא שם רע(ז), בזמן שטוענו טענת נפשות - בעשרים ושלשה; טענת ממון - בשלשה.

פירושיםעריכה

מצפה שמואלעריכה

(ו) - ח. ושם: וירושלמי ספ"א:
(ז) - לשיטת רש"י היינו להפסיד כתובתה והתוס' מיאנו בזה ע"ש היטב:

מנחת בכוריםעריכה

המוציא ש"ר שם רע: דס"ל סבירא ליה לר"מ רבי מאיר במשנה דבג' כשאינו רוצה להפסיד רק כתובתה ולא להרגה ופליגי רבנן בזמן שבא מתחלה על ד"נ דיני נפשות ועל כן נתאספו כ"ג 23 ולא מצא עדים שזינתה ורוצה רק להפסיד כתובתה חיישינן לכבודם של ראשונים ודייני הד"מ דיני ממונות נמי בכ"ג ב-23 ועוד הרבה אוקימתות בגמרא: