תוספתא/עבודה זרה/ט


הלכה א עריכה

המערה מכלי לכלי קילוח משכנגד שפתח של חבית ולמטה הרי זה אסור.
הגת והמחץ והמשפך של עובדי כוכבים רבי מתיר וחכמים אוסרין.
ומודה רבי בקנקנים שהן אסורות.
מפני מה אלו אסורות ואלו מותרות אלו עשויות למוכנס ואלו עשויות שלא למוכנס.
של עץ ושל אבן צריך לנגב אם היו זפותין צריך לקלף.

הלכה ב עריכה

הלוקח כלי תשמיש מן העובד כוכבים דברים שלא נשתמש בהן מטבילן והן טהורין דברים שנשתמש בהן כגון כוסות וצלוחית ידיהן בצונן.
כגון היורות והמחמין והטוגנין וקמקומוסין ידיחן ברותחין.
כגון הסכינין והשפודין והאסכלאות מלבנן באור והן טהורין.
וכולן שנשתמש בהן עד שלא יגעיל וטבל ולבן הרי זה מותר.

הלכה ג עריכה

מי שהיו גיתיו ובדיו טמאין ומבקש לטהרן הדפים והלולבים והעדשות מנגבן והן טהורין.
העקלין של נצרים ושל בצבוץ צריך לגנב.
של חשיפה ושל גמי צריך ליישן. וכמה מישנן שנים עשר חדש.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: מגת לגת ומבד לבד.
יוסי אומר הרוצה לטהרן או חולטן מיד בחמין או מולגן במי זיתים.
רבן שמעון בן גמליאל משם רבי יוסי נותנן בנהר שמימיו מהלכין מלא עינו.
הצינור שמימיו מקלחין כשם שמנגב לטהרה כך מנגב ליין נסך.

הלכה ד עריכה

על שבע מצות נצטוו בני נח על הדינין ועל עבודת כוכבים ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים ועל הגזל ועל אבר מן החי.
על הדינין כיצד? - כשם שישראל מצווין להושיב בתי דינין בעיירות שלהן כך בני נח מצווין להושיב בתי דינין בעיר שלהם.
על עבודת כוכבים ועל ברכת השם כיצד? - עובד כוכבים שעבד עבודת כוכבים וברך את השם לא נתנה מיתה לבני נח אלא בסייף בלבד.
על גילוי עריות כיצד? - כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה בני נח מוזהרים עליה, וכל ערוה שבית דין של ישראל מוזהרים עליה בני נח מומתין עליה דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: הרבה עריות שאין בית דין ממיתין עליה בני נח מוזהרים עליה.
בא על עריות ישראל נדון בדייני ישראל בא על עריות העובדי כוכבים נדון בדיני העובדי כוכבים ואין לי אלא נערה מאורסה בלבד.
ועל שפיכות דמים כיצד? - עובד כוכבים בעובד כוכבים עובד כוכבים בישראל חייב ישראל בעובד כוכבים פטור.
על הגזילה כיצד? - גנב גזל יפת תואר וכן כיוצא בו עובד כוכבים בעובד כוכבים עובד כוכבים בישראל אסור ישראל בעובד כוכבים מותר.
על אבר מן החי כיצד? - אבר המדולדל בבהמה ואין בו להעלות ארוכה בשר המדולדל בבהמה ואין בו להעלות ארוכה אסור לבני נח ואין צריך לומר לישראל ואם יש בו להעלות ארוכה מותר לישראל ואין צריך לומר לבני נח.
נטל צפור שאין בה כזית ואכלה רבי פוטר.
ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב ומה על אבר מן החי ממנו חייב כולו לא יהא חייב.
חנקה ואכלה פטור.
רבי חנניא בן גמליאל אומר אף על דם מן החי.
רבי חידקא אומר: אף על הסירוס.
רבי שמעון אומר: אף על הכשפים.
רבי יוסי אומר: כל האמור בפרשה בני נח מוזהרין עליה שנאמר (דברים יח) לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש וגו' וחובר חבר כי תועבת ה' איפשר שכתוב עונש עד שלא יזהיר אלא מזהיר ואחר כך עונש מלמד שהזהיר ואחר כך עונשן.
רבי אלעזר אומר: על הכלאים מותר לבני נח לזרוע וללבוש כלאים אסור להרביע ולהרכיב אילנות.