הקדמת רבי משה באסולה עריכה

תלמיד הרמ"ק, והמביא לדפוס הראשון בויניצאה ה'שי"ח.


אמר משה בסולה

ישמח משה במתנה טובה, היתה גנוזה בגנזי אדוני המלך הרב מנחם עזריה נר"ו [הרמ"ע מפאנו] ונתנה לי לזכות את ישראל על ידי, זכות הרבים תלויה בו. בשכר זאת אל חי צורי וגואלי יזכני לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו לחבר את האהל בהר צבי קדש לעבוד עבודתו כל ימי חיי, ובא לציון גואל, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל.

הסכמת השל"ה עריכה

לדפוס פראג ה'שפ"א ע"י ר' יצחק אליה הכהן.

בהיות שהספר הנכבד הזה תומר דבורה הוא כולו יראת שמים וקבול עול מלכותו יתברך והולך בדרכי מדותיו יתברך ובודאי מי שרגיל בספר הנכבד הזה ומקיימו יש לו מהלכים בין העומדים וזוכה לחיי העולם הזה ולחיי העה"ב שכולו טוב וחזי מאן גברא רבא חיבר הספר הנכבד הזה איש אלקים קדוש המאיר לעולם כולו בחכמתו וחסידותו כמוהר"ר משה קורדוואירו זצ"ל על כל אני אומר שראוי ונכון להדפיס הטפר הנחמד הזה כדי לזכות את ישראל כי התלמוד בו מביא לידי מעשה ויראה וחסידות.

והנה מהור"ר יצחק אליה ב"ר אורי הכהן רוצה לזכות את הרבים להדפיס הספר הזה ומגלגלין זכות על ידי זכאי זכות הרבים תלוי בו על כן ראוי לקנות ממנו הספר הזה בכסף מלא כדי לסייעו לתלמוד תורה כאשר עם לבבו ועץ חיים היא למחזיקים בה וחזקה על האלוף מוהר"ר אליה שאינו יוצא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן.

וכל מי שרגיל בספר הזה ואומר אותו בכל שבוע או בכל חודש מובטח שהוא בן העולם הבא ואשרי לו וטוב לו מי שמרגיל עצמו בו.

ובאמת מצוה לכל אדם לקנות הספר הזה ואני גוזר בגזירת נח"ש שלא ידפיס שום אדם אחר הספר הזה עד כלות שלשה שנים מיום שיוגמר הדפוס.

נאם ישעיה בן לאא"מ מוהר"ר אברהם סג"ל ז"ל הורוויץ