תולדות תנאים ואמוראים/ס/רב סחורה
רב סחורהעריכה

בנדרים כב: משתבח ליה רבא לר"נ ברב סחורה דאדם גדול הוא ובקשו ר"נ כשיבא אצלו יביאהו לפניו. וקרה שהיה לו נדר להתיר ובא לפני ר"נ ולא יכול למצוא פתח חרטה ואיקפד ר"נ וא"ל זיל לקילעך, נפק רב סחורה ופתח פתחא לנפשיה איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם וכו'.

והיה תלמידו דר"ה כדמצינו תמיד רבא אמר רב סחורה אר"ה כברכות ה. כו., שבת כד., עירובין נד., יבמות קו., ב"ק כא., סנהדרין מט:, מנחות מ:.

ובב"מ לג. שנחלקו איזהו רבו שחייב בכבודו יותר מאביו וא"ר יוסי אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבו, ואמר רבא ע"ז כגון רב סחורה דאסברן (פירוש המשנה של) זוהמא ליסטרון [מה היא] וכבר האריכו התוס' ביבמות קו. וע"ז יט. ובסה"ד מקשה איך יאמר רבא שאסבריה אך המשנה הזאת הלא מצינו שהיה רבו מובהק כי אמר משמו כמה הלכות, אך העיקר כמו שאמרו התוס' סנהדרין מט: שכל מה שאמר רבא בשמו המה אך הלכות ר"ה, ומה שקבל ממנו בעצמו הוא אך פירוש המשנה, ואין להאריך יותר.

ומצינו ר' אבינא בר סחורה פסחים פ"י ה"ה, ר"ה בר סחורה חולין קז..