תולדות תנאים ואמוראים/ג/רב גזא


רב גזאעריכה

ביבמות מה: אמר רבינא אמר לי רב גסא איקלע ר' יוסי בר אבין לאתרין והוה עובדא בפנויה ואכשר וכו', אמר רב ששת (ובל"ס הוא רב ששת מקטרייזא שהיה בזמן רב אשי או שצריך לומר רב אשי) לדידי אמר רב גזא לא ר"י בר אבין הוה אלא ר' יוסי בר זבידא הוה, ובשבת קמה: אמר רב יוסף - ועוד אמר רב גזא זימנא חדא איקלעית להתם (לא"י) ועבדית כותח הבבלי וכו', ובאמת גרסת דק"ס נבונה מאוד שגורס רב גדא והוא היה שמעיה דרב ששת.