תולדות תנאים ואמוראים/ג/גוריא


גוריאעריכה

ר' חייא בר גוריא נדה נה:.

רב חמא בר גוריא שבת ט..

יהודה בן גוריא (תנא) עירובין סג..

רב נחמן בר גוריא שבת צה..

ר' שמואל בר גוריא תנחומא הישן בהר, ובתנחומא בובער גרס רב שמואל בר גדליה.