פתיחת התפריט הראשיר' אמי בר חמאעריכה

הוא רמי בר חמא הנודע ונזכר בשם זה תמיד בירושלמי, ובבבלי נשאר שם זה כפסחים כז:, כתובות מח:.