תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אמי בר חמאר' אמי בר חמאעריכה

הוא רמי בר חמא הנודע ונזכר בשם זה תמיד בירושלמי, ובבבלי נשאר שם זה כפסחים כז:, כתובות מח:.