תולדות אהרן על יונה ג ח

תולדות אהרן על יונה • פרק ג
א • ג • ח • י • 


ויתכסו שקים... ויקראו אל אלהים בחזקהתענית טז א; ירושלמי תענית פרק ב הלכה א.

ומן החמס אשר בכפיהםתענית ז ב.