תו"א על שמואל א טז ב

| תו"א על שמואל אפרק ט"ז • פסוק ב' |
ב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


  • (נזיר סו.): "נזיר היה שמואל כדברי ר' נהוראי שנא' (שמואל א א) ומורה לא יעלה על ראשו נאמר בשמשון (שופטים יג) ומורה ונאמר בשמואל ומורה מה מורה האמורה בשמשון נזיר אף מורה האמורה בשמואל נזיר א"ר יוסי והלא אין מורה אלא של בשר ודם א"ל רבי נהוראי והלא כבר נאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, שכבר היה עליו מורא של בשר ודם!"
  • (חולין קמב.): "אמר לו אביו 'עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה ושלח את האם ולקח את הבנים' ובחזרתו נפל ומת... והאמר ר' אלעזר 'שלוחי מצוה אינן נזוקים'! בחזרתם שאני. והאמר רבי אלעזר 'שלוחי מצוה אינן נזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן!' סולם רעוע הוה, ומקום דקבוע היזקא שאני, דכתיב ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני"
  • (יבמות סה:): "א"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום... ר' נתן אומר: מצוה, שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ..."
  • (יומא יא.): "אמר רבי יהודה מעשה: בארטבין אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של צפורי ומצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז. והאמר ר' אלעזר שלוחי מצוה אין ניזוקין! - היכא דקביע היזקא שאני, דכתיב ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבוח לה' באתי."
  • (פסחים ח:): "פלימו אמר: כל עצמו אינו בודק מפני הסכנה... והאמר רבי אלעזר 'שלוחי מצוה אינן ניזוקין'?! - היכא דשכיח היזיקא שאני, שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך וגו'"
  • (קידושין לט:): "אמר לו אביו 'עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים' ובחזירתו נפל ומת... והא א"ר אלעזר 'שלוחי מצוה אין נזוקין'? התם בהליכתן שאני. והא אמר רבי אלעזר 'שלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן'? סולם רעוע הוה, דקביע היזיקא, וכל היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסא, דכתיב ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני"