תו"א על דברים ד


פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" -

  • (שבת עה א): "אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן: מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות? שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים - איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים? הוי אומר: זה חישוב תקופות ומזלות."
  • (עבודה זרה ד ב): "אמר רבי יהושע בן לוי: כל מצות שישראל עושין בעולם הזה, באות וטורפות אותם לגוים לעולם הבא על פניהם, שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים - נגד העמים לא נאמר אלא לעיני העמים, מלמד שבאות וטורפות לגוים על פניהם לעוה"ב."