תו"א על בראשית לב


פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויירא יעקב מאד, ויצר לו" -

  • (ברכות ד.): "ר' יעקב בר אידי רמי: כתיב (בראשית כח) והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב ויירא יעקב מאד - אמר 'שמא יגרום החטא'."
  • (סנהדרין צח:): "ר' יעקב בר אידי רמי: כתיב (בראשית כח) הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב ויירא יעקב מאד וייצר לו - שהיה מתיירא שמא יגרום החטא."