תבנית:ציטוט השבוע 2016 3

Cquote2.svg ואלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה...
שכופר במדרשים, דדרשינן בגמרא לקמן "מניין לתחיית המתים מן התורה?". ואפי' יהא מודה ומאמין שיחיו המתים אלא דלא רמיזא באורייתא -- כופר הוא, הואיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה, מה לנו ולאמונתו, וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא. הלכך כופר גמור הוא.
Cquote1.svg
משנה סנהדרין ורש"י שם