שרי האלף השלם/פירוש רש"י על התורה

מחברעריכה

ר' שלמה בר' יצחק - רש"י (ד"א ת"ת-תתס"ה).

דפוסיםעריכה

 • רג'יו די קלבריאה, רל"ה.
 • ואדי אל-חג'ארה, רל"ו.
 • רומא, קודם ר"מ.
 • זאמורה, רמ"ז.
 • שונצינו, רמ"ז, 2°.
 • ויניציאה, רפ"ב.
 • רימיני, רפ"ה-פ"ו.
 • אויג-שפורג, רצ"ד.
 • ויניציאה רצ"ח.
 • שם, ש"ו, ש"ח.
 • סביוניטה, שי"ז.
 • ויניציאה, שכ"ז.
 • שם, ש"נ-נ"א.
 • קושט' שצ"ח, 4°.
 • וביחד עם החומש:
  • בולוניא, רמ"ב.
  • אישאר, ר"ן, 2°.
  • אשבונא, רנ"א 4°.
  • נאפולי, רנ"א, 2°.
  • קושט' רס"ה.
  • שאלוניקי, רע"ד 4°.
  • פראג, רע"ד-ע"ח.
  • שאלוניקי, רפ"א.
  • קושט', רפ"ב.
  • ויניציאה, רפ"ד.
  • פראג, ר"צ-צ"א.
  • קושט', ש"ו (ביחד עם תרגום ערבי לרס"ג ותרגום פרסי לר' יעקב טאווס).
  • שם, ש"ז (ביחד עם תרגום יוני וספרדי).
  • ויניציאה, ש"ח.
  • קושטא, שי"ב.
  • לובלין, שי"ז.
  • ריווא דטרינטו, שכ"א 2°.
  • קרימונה, שכ"ז, 4°.
  • קראקא, שמ"ז-מ"ח, 2°.
  • מנטובה, שמ"ט-נ'.
  • ויניציאה, ש"נ-נ"א 8°.
  • באזיליאה, שס"ו, 2°.
  • ויניציאה, שס"ז, 4°.
  • הנוויאה, שע"א-ע"ד, 8°.
  • פראג, שע"ח, 4°.
  • במקראות גדולות, ויניציאה רע"ז-ע"ח.
  • שם, רפ"ד-פ"ו.
  • שם, ש"ז-ח'.
  • שם, שכ"ח.
  • שם, שע"ז-ע"ט.
  • באזיליאה, שע"ח-ע"ט, 2°.
  • ובחומשים שלפנינו.
 • מוגה על-פי כתבי יד ודפוסים ישנים, עם מ"מ, הערות ובאור זכור לאברהם, מר' אברהם ברלינר, ברלין, תרכ"ז.
  • מהדורה שניה עם הוספות ושינויים, קראקא, תרס"ה, 8°.
 • ובתוספת קונטרס שינויים בלשונות רש"י הנמצאים בפירוש הרמב"ן על התורה מאת חיים דוב שעוועל. ניו-יורק, הוצ' "מנורה", תשי"ט. °8.
 • צלום דפוס ראשון ריגו די קלבריאה רל"ה ( 1475). העותק היחיד בעולם מספרית פארמה, עם מבוא על צעדיו הראשונים של הדפיס העברי וראשוני המדפיסים באיטליה וספרד מאת יצחק יוסף כהן. ירושלים (תשכ"ט ?). 4°.
 • קונטרס לשונות רש"י נחשפים מדפוס ראשון, עם ביאורים והערות מאת חיים דוב שעוועל. ירושלים תשל"א. 8°.
 • פירושים והערות לפירוש רש"י מר' שמעי', פרסם עפ"י כת"י ר' אברהם ברלינר, כתבים נבחרים, כרך שני, ירושלים תשי"ט, עמ' 202-197 (ועיין עוד, שם, עמ' 226-224); ובתוך: ספר רש"י מאת רי"ל מימון, ירושלים תשט"ז, עמ' קמב-קמו (ועיין שם, עמ' קסב-קסד).

ועיין אפרים א. אורבך, השגות הראב"ד על פירוש רש"י לתורה ? קרית ספר, כרך לד, תשי"ט, עמ' 107-101. ועיין שם, עמ' 623.

ראה מאמרו של י. זנה:"'לקורות הטכסט של פירוש רש"י על התורה" ב-HUCA כרך ט"ו ( 1940).

ועל דפוס ואדי אל-חג'ארה, ראה מאמרו: "לראשיתו של הדפוס העברי בספרד", ב"חורב", כרך ד', חוב' ז'-ח', עמ' 57-67.

ועל דפוס קושטא, שי"ב, עיין: א. מ. הברמן, קרית ספר, כרך ל"ג, עמ' 518.

ועיין פרשני רש"י על התורה מאת ישראל שפירא, בצרון, שנה א', חוב' יא-יב, ניו-יורק, ת"ש, עמ' 426-437.

ועיין חשיפת גנוזים מתימן, חולון, תשל"א, עמ' צא.