שערי תשובה א ה

<< · שערי תשובה · א · ה · >>

השנית,

כי השונה בחטאו, תשובתו קשה, כי נעשה לו החטא כהיתר, ובזה כבדה מאד חטאתו:

  • כמו שנאמר (ירמיהו ג ה): "הינטר לעולם אם ישמר לנצח? הנה דברת ותעשי הרעות ותוכל"; באור ותוכל, כי הרעות נעשות לך כהיתר וכדבר שהוא ביכולתך וברשותך, מלשון (דברים יב יז): "לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך", שתרגומו "לית לך רשו".
  • ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא פו:) "כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר".
  • ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, על איש שעבר עבירה ושנה בה, כי מכאן ואילך, אם יחשוב לעשות העבירה, ונאנס ולא עשאה - מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה, ועליו נאמר (ירמיהו ו יט): "הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם".