שערי אורה (חב"ד) שער החנוכה א ב


ב)

אך הנה בחי' הבירור דז' מדות הרעות ע"י ז' מדות דקדושה א"א שיהי' בביטול והתכללות לגמרי רק לפי שעה לבד והוא בשעה שהז' מדות דקדושה מאירין בתקפן כמו באוי"ר דקדושה בעת התפלה אבל מיד שיומשך בעניני עוה"ז יוחשך אור האלקי במדות דקדושה ונתגברו מדות רעות דקליפת נוגה כ"כ עד שיובלעו הז' מדות דקדושה לגמרי מכל וכל כאלו אינם במציאות כלל כידוע לכל עוסקים וטרודים ביותר וכמ"ש במ"א בענין החלום דפרעה בז' פרות הרעות שבלעו את ז' פרות הטובות כו' שהן ז' מדות הרעות דקליפת נוגה שבלעו לז' מדות דטוב עד שלא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כו' (שלא נוסף בהן אור וחיות הקדושה ע"י בליעה זו כלל וכלל להיות מזה בהם היפוך הרע לטוב שעי"ז הי' מראיהן טוב עכ"פ אלא מראיהן רע כאשר בתחלה ממש ולא הועיל מה שבלעו מן הקדושה לטובתם ותיקונם אלא רק רע כבתחלה ממש וכמו איש ההולך בשרירות לבו רק רע שגם מה שעשה טוב נבלע ברע ולא הועיל ממעשה הטוב לעשותו טוב אלא הוא רע כבתחלה ויש שהטוב שבו עושה רושם במדות הרעות שבו גם בהיותו בהעלם בדרך בליעה כי יש ב' מיני בליעה א' שיבלע וישבע וכמו נבל כי ישבע לחם והב' בליעה שלא ישבע כלל רק ירעב כבתחלה וכמו ובטן רשעים תחסר וכך בענין גלות השכינה בע' שרים דכתיב והוצאתי את בלעו מפיו וכן חיל בלע ויקיאנו יש בזה ב' מדריגות הא' כמו נבל כי ישבע כו' והב' כמו והוצאתי וכן חיל בלע שהן כל הניצוצות דטוב דקדושה שיקיאנו ולא יהנה כלל וכמו ומראיהן רע כאשר בתחלה וד"ל):