שמות רבה מה ה

<< · שמות רבה · מה · ה · >>

ה. עריכה

ויאמר הראני נא את כבודך

רבי תנחומא בר אבא פתח: (משלי כה): כי טוב אמר לך עלה הנה מהשפילך.
הלל אומר: השפלתי זו הגבהתי, והגבהתי היא השפלתי, מוטב לאדם שיאמרו לו: עלה למעלן, ולא יאמרו לו: רד למטן.
אמר דוד (תהלים קיג): המגביהי לשבת, כשאני מגביה את עצמי, הם משפילים ישיבתי. הוי, המגביהי לשבת. וכשאני משפיל את עצמי, הם מגביהין אותי, שנאמר (שם): המשפילי לראות.
מי גרם לי לראות כל הארצות?
שכתוב (ד"ה א יא): ויצא שם דויד בכל הארצות, על שהשפלתי את עצמי.

דבר אחר:

כי טוב אמר לך עלה הנה, זה משה, כשנגלה עליו הקב"ה בסנה, כמה דתימא (שמות ג): וירא מלאך ה' וגו'.
אמר רבי יהודה בר נחמיה: טירון היה משה לנבואה.
אמר הקב"ה: אם נגלה אני עליו בקול גבוה, אני מבעתו. ואם בקול נמוך, בוסר הוא על הנבואה.
מה עשה הקב"ה?
נגלה עליו בקולו של אביו.
אמר: בא אבי ממצרים!
אמר לו: איני אביך, אלא אלהי אביך. ויסתר משה פניו.
ר' יהושע בן קרחה אמר: לא עשה משה יפה, שהסתיר פניו, שאלולי שהסתיר פניו, היה מגלה לו הקב"ה מה למעלן ומה למטן ומה שהיה ומה עתיד להיות, ובאחרונה בקש לראות, שנאמר: הראני נא את כבודך.
אמר הקב"ה: כשבקשתי, לא בקשת, עכשיו שבקשת, איני מבקש.
אמר רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי: אעפ"כ הראה לו שלש בשכר שלש. זכה לשלש.
בשכר ויסתר, וידבר ה' אל משה
בשכר, כי ירא וייראו מגשת אליו.
בשכר מהביט, ותמונת ה' יביט.
ר' הושעיא רבה אמר: כבוד גדול עשה משה שהסתיר פניו, אבל נדב ואביהוא פרעו ראשיהן וזנו עיניהן מן השכינה, שנאמר (שם כד): ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו.
דבר אחר:
ויאמר הראני נא את כבודך
נתאוה לעמוד על מתן שכרן של צדיקים, ושלותן של רשעים.
ומנין שמתן שכרן של צדיקים נקרא כבוד?
שנאמר (משלי ג): כבוד חכמים ינחלו.
וכן הוא אומר (ישעיה כד): ונגד זקניו כבוד.
ומנין ששלותן של רשעים נקרא כבוד?
שנאמר (תהלים עג): ואחר כבוד תקחני.
מה הקב"ה משיבו?
ויאמר לא תוכל לראות את פני, אין לשון פני האמור כאן, אלא שלותן של רשעים, כדכתיב:
ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו: