שמות רבה ל יד


יד.    [ עריכה ]
דבר אחר "וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים" דוד אמר (תהלים יט, י) "יראת ה' טהורה עומדת לעד". מהו כך אתה מוצא אדם שונה מדרש הלכות ואגדות ואם אין בו יראת חטא אין בידו כלום. משל לאדם שאמר לחבירו יש לי אלף מדות של תבואה יש לי אלף מדות של שמן ואלף של יין. אמר לו חבירו יש לך אפותיקאות אוצר ליתן אותן בהם אם יש לך כן הכל שלך ואם לאו אין בידך כלום. כך אדם שונה הכל אמרו לו אם יש לך יראת חטא הכל שלך שנאמר (ישעיה לג, ו) "והיה אמונת עתיך וגו' יראת ה' היא אוצרו" לכך נאמר יראת ה' טהורה. והנביא צווח (שם א, כז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה":