שמות רבה כ ה


ה. עריכה

דבר אחר "וַיְהִי בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה" הדא הוא דכתיב (שיר ד, יג) שלחיך פרדס רמונים אמר רבי לוי משל לאחד שהיה לו שדה והיה בה גל של צרורות עמד ומכרה לאחר עמד אותו האיש שקנאה והעביר אותו הגל מתוכה ומצא תחתיו מים חיים נטעה גפנים עשאה שורות שורות נטע בה כל מיני בשמים נטע בה רמונים העמידה על קנים בנה מגדל בתוכה והושיב בתוכה שומר כל מי שהיה עובר עליה היה משבחה עבר עליה אותו האיש שמכרה ראה אותה מליאה כל טוב אמר אוי לי שכך מכרתי אוי לי שכך הוצאתי מידי כך היו ישראל במצרים גל של צרורות שנאמר (שם, יב) גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום כיון שיצאו נעשו פרדס רמונים שנאמר שלחיך פרדס רמונים וגו' נעשו כגפן היין שנאמר (תהלים פ, ט) גפן ממצרים תסיע נעשו שורות שורות ראובן שמעון לוי ויהודה וכן כולם נטע בה כל מיני בשמים שנאמר (שיר שם, יד) נרד וכרכום קנה וקנמון נטע בה תפוחים שנאמר (שם ח, ה) תחת התפוח עוררתיך סמכה על הקנים אלו קני המנורה מצא בה מים חיים שנאמר (שם ד, טו) מעין גנים באר מים חיים בנה בה מגדל שנאמר (ישעיה ה, ב) ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו הושיב בתוכה שומר שנאמר (תהלים קכא, ה) ה' שומרך ה' צלך על ידי ימינך כל הימים שהיו הבריות רואים את ישראל היו משבחין אותן ומי היה משבחן בלעם הרשע שנאמר (במדבר כד, ה-ו) מה טובו אהליך יעקב כנחלים נטיו בלעם ראה אותן ותמה פרעה ראה אותם שורות שורות כהנים לוים וישראלים דגלים דגלים התחיל צווח ואמר אוי לו לאותו האיש שכך הוציא מתחת ידו לכן נאמר ויהי בשלח פרעה: