שמות רבה כט ה


ה. עריכה

דבר אחר "אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ" אמר רבי אבהו משל למלך ב"ו מולך ויש לו אב או אח אמר הקדוש ברוך הוא אני איני כן אני ראשון שאין לי אב ואני אחרון שאין לי אח ומבלעדי אין אלהים שאין לי בן. דבר אחר אנכי ה' אלהיך הדא היא דכתיב (ישעיה מג, יב) אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי וגו' אנכי הגדתי למצרים שברחתם כדי שישמעו וירדפו אחריכם ויטבעו בים שנאמר (שמות יד, ה) ויגד למלך מצרים כי ברח העם והושעתי אתכם שנאמר (שם, ל) ויושע ה' ביום ההוא את ישראל והשמעתי לעובדי כוכבים שנאמר (שם טו, יד) שמעו עמים ירגזון ואין בכם זר שנאמר (שם יח, כז) וישלח משה את חותנו מיד בחדש השלישי ואתם עדי נאם ה' ואני אל אנכי ה' אלהיך: