שמות רבה כא יא


יא.    [ עריכה ]
"וְחִזַּקְתִּי אֶת לֵב פַּרְעֹה" אמר רבי שמעון בן לקיש משל לשני אתליטים אחד חלש ואחד גבור נצח הגבור לחלש ונטל עטרה בראשו מי גרם לגבור ליטול העטרה לא החלש כך מי גרם להקדוש ברוך הוא ליטול שבח וכבוד לא פרעה שניערו שנאמר (תהלים קלו, טו) ונער פרעה וחילו בים סוף לפיכך ואכבדה בפרעה. ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל מה עשה הקדוש ברוך רמז לארץ מצרים ועלתה והיו רואין מלחמה בים שנאמר ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל: