שמות רבה ט ה

<< · שמות רבה · ט · ה · >>

ה.    [ עריכה ]

"וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל פַּרְעֹה" והלא אהרן היה לו ליכנס תחלה שהרי גדול היה ממנו בשנים ולמה משה שהיה גדול ממנו בארץ מצרים שנאמר (שמות יא ג) גם האיש משה גדול מאד. דבר אחר לפי שעשה הקדוש ברוך הוא אלהים למשה על אהרן שנאמר (שם ד, טז) ואתה תהיה לו לאלהים ודרך ארץ הרב נכנס תחלה. ויעשו כן כאשר צוה ה' אותם שלא עשו עד ששאל פרעה מהן מופת כשם שאמר הקדוש ברוך הוא ואותה שעה וישלך אהרן את מטהו: