שמות רבה טו כח

<< · שמות רבה · טו · כח · >>

כח. עריכה

דבר אחר "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם" זה אחד מארבעה דברים שהראה הקדוש ברוך הוא למשה באצבעו לפי שהיה מתקשה בהן הראהו מעשה שמן המשחה שנאמר (שמות ל, לא) שמן משחת קדש יהיה זה לי וגו' הראהו מעשה המנורה שנאמר (במדבר ח, ד) וזה מעשה המנורה הראהו השרצים שנאמר (ויקרא יא, כט) וזה לכם הטמא והלבנה שנאמר החדש הזה לכם זעזע את הימים והראהו את בן נפילים שנאמר (תהלים כט, ג) קול ה' על המים זעזע את הישוב והראהו את הצב שנאמר (שם, ה) קול ה' שובר ארזים זעזע את המדבר והראהו שם את הדואר שנאמר (שם, ח) קול ה' יחיל מדבר זעזע את האש והראהו את הסלמנדרא שנאמר (שם, ז) קול ה' חוצב להבות אש ואימתי עשה לו כן בזה לכם הטמא זעזע את העולם והראה לו את הלבנה שנאמר (שם, ד) קול ה' בכח זעזע את העולם והראה לו מעשה המנורה שנאמר (שם) קול ה' בהדר זעזע את העולם והראה לו מעשה שמן המשחה שנאמר (שם, ט) קול ה' יחולל אילות (שם) ויחשוף יערות אלו סמני הקטרת (שם) ובהיכלו כלו אומר כבוד כל המלכים כל אחד ואחד היו אומרים כבודו של הקדוש ברוך הוא התחילו כלן נותנין שבח לו שנאמר (שם קלח, ד) יודוך ה' כל מלכי ארץ: