שמות רבה טו יח

<< · שמות רבה · טו · יח · >>

יח. עריכה

דבר אחר "בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם" בשביל מי נגלה הקדוש ברוך הוא בשביל עצמו משל לבן בית שנתפס על ידי בעל מלאכתו ונחבש אמר לו אדונו אל תירא אני בא ומוציאך שלח עבדו להוציא ולא רצה הפונדקי לשלחו אמר יפה עשה הפונדקי שאני אמרתי לו אני מוציאו ולא פקדתיו שאני משלח את עבדי כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם עתידין הן בניך להשתעבד במצרים ואחר כך אני גואלן שנאמר (בראשית טו, יג) ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וכתיב (שם, יד) וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי שלח הקדוש ברוך הוא משה לגואלן ולא רצה פרעה אמר הקדוש ברוך הוא כראוי עשה פרעה כי אני אמרתי לאברהם דן אנכי וכי משה אנכי או אהרן אנכי לא אמרתי אלא (תהלים פא, יא) אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים: