<< · שמות רבה · ח · ב · >>

ב.    [ עריכה ]

פרעה היה אחד מארבעה בני אדם שעשו עצמן אלהות והרעו לנפשם ואלו הן:

חירם
ונבוכדנצר
ופרעה
ויואש מלך יהודה
  • חירם מנין שנאמר (יחזקאל כח, ב): "אמור לנגיד צור וגו' ותאמר אל אני".
ומנין ששחת לנפשו שנאמר (שם, יז) "גבה לבך ביופיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך"
  • נבוכדנצר מנין שעשה עצמו אלוה דכתיב (ישעי' יד, יד) אעלה על במתי עב אדמה לעליון.
אמר לו הקדוש ברוך הוא (שם, טו) אך אל שאול תורד אל ירכתי בור מה עשה לו הקדוש ברוך הוא הגלהו למדבר עד שהוא במלכותו והאכילו עשב כבהמות שנאמר (דניאל ד ל) ועשבא כתורין יאכל והיו הבהמות והחיות רואין אותו בדמות נקבה שנאמר (חבקוק ב יז) ושוד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וגו' כענין שנאמר (דברים ז ג) ולא תתחתן בם ועל כל זאת (דניאל ז ד) ולבב אינש יהיב לה דכתיב (שם ד, לא) ולקצת יומיא אנא נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב.
  • ופרעה מנין שעשה עצמו אלוה שנאמר (יחזקאל כט ג) לי יאורי ואני עשיתני.
מסרו הקדוש ברוך הוא ביד אויביו שנאמר (ירמי' מד ל) כה אמר ה' הנני נותן את פרעה חפרע מלך מצרים מהו חפרע כענין שנאמר (במדבר ה יח) ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון וכתיב (ישעי' יט, טז) ביום ההוא יהיה מצרים כנשים
  • יואש מנין שעשה עצמו אלוה דכתיב (דה"ב כד, יז) ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם מהו וישתחוו למלך שעשאוהו אלוה אמרו לו אלולי שאתה אלוה לא היית יוצא לאחר שבעה שנים מבית קדשי הקדשים אמר להן כך הוא וקבל על עצמו ליעשות אלוה
והשחית לנפשו שנאמר (שם, כג) ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם וכתיב (שם, כד) ואת יואש עשו שפטים אל תקרי שפטים אלא שפוטים וכתיב (שם, כה) ובלכתם ממנו כי עזבו אותו במחלויים רבים וגו' וימת ולא קברוהו בקבורת המלכים.

ומי גרם לפרעה שילקה על שאמר לי יאורי ואני עשיתני לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ראה נתתיך אלהים לפרעה (קהלת ה ז) כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם לך ועשה מי שעשה עצמו אלוה שחץ בעולם על שהגביה עצמו שנאמר (איוב מא כו) את כל גבוה יראה הוא מלך על כל בני שחץ וכי גבוה יראה ושפל אינו רואה והכתיב (זכריה ד י) עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ אלא אמר רבי ברכיה אלו הגיותנין שעושין עצמן אלוהות והקדוש ברוך הוא עושה מהן שחצים בעולם וכן סנחריב נתגאה ונעשה שחץ בעולם שנאמר (מ"ב יט, לה) ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמשה אלף איש לכך כתיב את כל גבוה יראה שהקדוש ברוך הוא מראה שחץ של גוותנין לכל הבריות אמר הקדוש ברוך הוא (ירמי' כג כד) אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' אמר רבי בנימין בר לוי אם ישב אדם בזוית ועוסק בתורה אני מראהו לבריות אם יטמין אדם עצמו לעבודת כוכבים אני מראהו לבריות שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו אמר רבי חמא בר חנינא אני ממלא ממנו העליונים והתחתונים ומראה שחצו לבריות לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה "ראה נתתיך אלהים לפרעה":