שמות רבה ו ה

<< · שמות רבה · ו · ה

ה.    [ עריכה ]
"וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה וגו'" היה קשה בעיניהם לפרוש מעבודת כוכבים וכן יחזקאל מפרש ואומר (יחזקאל כ, ז): "איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו" ראה מה כתיב (ח): "איש שקוצי עיניו לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו".

"בא דבר אל פרעה מלך מצרים" המשל אומר מן שטייא לית הנייא אלא מן קציא "וידבר משה לפני ה'" וגו'.