שמות רבה ד ג

<< · שמות רבה · ד · ג · >>

ג. עריכה

דבר אחר "וילך משה" הדא הוא דכתיב (איוב כג יג) והוא באחד ומי ישיבנו דרש רבי פנחס לפי שהוא יחיד בעולם דן יחידי לכל באי עולם ואין להשיב על דבריו (כמו שכתוב במדרש שיר השירים רבה) ורבותינו אמרו מהו והוא באחד ומי ישיבנו מה שהוא גוזר גזירה על האדם אין להשיב על דבריו כמה בקש בלעם לקלל את ישראל ועל כרחו שלא בטובתו היה מברכן שנאמר (במדבר כג ח) מה אקוב לא קבה אל כמה בקש יונה שלא לילך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא שנאמר (יונה א ג) וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש והלך בעל כרחו שנאמר (שם ג, ג) ויקם יונה וילך אל נינוה כמה ביקש ירמיה שלא להתנבאות ונתנבא שלא בטובתו שנאמר (ירמי' א, ז) אל תאמר נער אנכי כי על כל אשר אשלחך תלך כמה סרב משה שלא לילך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא שנאמר (שמות ד יג) שלח נא ביד תשלח ולבסוף הלך בעל כרחו שנאמר וישב משה וילך אל יתר חותנו: