שמות רבה ג יד

<< · שמות רבה · ג · יד · >>

יד.    [ עריכה ]

"ויאמר משה אל ה' בי אדני" אמר משה להקדוש ברוך הוא אתה אדון העולם ובי אתה רוצה שאהיה שליח הרי לא איש דברים אנכי וגו' אמרו חכמים שבעה ימים קודם היה הקדוש ברוך הוא מפתה למשה שילך בשליחותו ולא היה רוצה לילך עד מעשה הסנה הדא הוא דכתיב לא איש דברים אנכי חד מתמול שנים גם שלשה משלשום ארבעה גם חמשה מאז ששה דברך שבעה אמר רבי פנחס הכהן אמר משה אני איני איש של דברים ואיני רואה כאן דברים כי האדם שאני הולך אצלו עבד הוא ואינו מקבל מוסר שנאמר (משלי כט יט) בדברים לא יוסר עבד (נוסחא אחרת: אם איני הולך לרדותו איני הולך מיד ויאמר ה' וכו'), אם אני הולך לרדותו אני הולך מיד: