שמות רבה ג ג

<< · שמות רבה · ג · ג · >>

ג. עריכה

וארד להצילו מיד מצרים וגו' אמר הקדוש ברוך הוא למשה אני אמרתי ליעקב אביהם (בראשית מו, ד): "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך וגו'" ועתה ירדתי לכאן להעלות בניו כמו שאמרתי ליעקב אביהן ולהיכן אני מעלן אל המקום אשר הוצאתים משם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותם הדא הוא דכתיב ולהעלותו מן הארץ ההיא. ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי עד עתה לא בא צעקתם לפני שלא הגיע הקץ שאמרתי לאברהם (שם טו, יג): "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה". ועתה לכה ואשלחך אל פרעה אמר רבי אלעזר לכה וודאית (הה"א שבסוף התיבה) לומר אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם: