פתיחת התפריט הראשי

קח נכון לבי אלהים, תכתוב אותו ותטמנהו אחורי פתח הבית‬ ותצליח, והשם שלו הוא‬ וֺֹן וֺֹ מן צרינו דבסוף ‬המזמור ‫נוּן דנכון באותיות הנך:‬