שיר השירים רבה ג א


א.    [ עריכה ]
על משכבי בלילות אמר רבי אבא בר כהנא: מהו על משכבי בלילות? על מרעי. היך מה דאת אמר: (שמות כ"א) ולא ימות ונפל למשכב. אמר ר' לוי: אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! לשעבר היית מאיר לי, בין לילות ללילות בין לילן של מצרים, ללילן של בבל. בין לילן של בבל, ללילן של מדי. ובין לילן של מדי, ללילן של יון. ובין לילן של יון , ללילן של אדום. ועכשיו שישנתי לי מן התורה ומן המצוות, נסמכו לי לילות ללילות. על משכבי בלילות אמר רבי אלכסנדרא: כשישנתי לי מן התורה ומן המצוות, נסמכו לי לילות ללילות. על משכבי בלילות באו לילות.

דבר אחר: על משכבי בלילות זה לילה של מצרים בקשתיו את שאהבה נפשי זה משה. בקשתיו ולא מצאתיו: